Så funkar kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 i praktiken

_DSF2376
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
3 min

Vill du veta hur man tillämpar SOSFS 2011:9 i praktiken? I det här blogginlägget går vi igenom tre viktiga tankeställare för ditt systematiska kvalitetsarbete!

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Hur bra koll har du egentligen på verksamhetens systematiska kvalitetsarbete? Tanken och syftet bakom ett ledningssystem är att det ska användas till att leda, planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och på sikt förbättra verksamheten. Det vet vi ju alla. Men ledningssystemet ska också, enligt SOSFS 2011:9, användas som ett verktyg för att förebygga händelser som till exempel vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser.

Syftet med kvalitetsledningssystemet är i slutändan att skapa större värde och nytta för verksamhetens intressenter – till exempel den enskilde individen som behöver komma i kontakt med vården. Att arbetet håller hög kvalitet är såklart också viktigt för samhället i stort, då vi alla påverkas av att verksamheter som vården bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt, i enlighet med rätt prioriteringar och mål.

3 viktiga tankeställare för ditt kvalitetsarbete  

 1. Utreder du avvikelser på korrekt sätt?

  En viktig faktor för ert systematiska kvalitetsarbete är att ta emot synpunkter, i form av till exempel rapporter eller klagomål, som rör verksamhetens kvalitet. Detta kan handla om alltifrån förbättringsförslag i ett specifikt ärende, till kritik om att mål eller lagar inte följts. Synpunkterna kan komma från flera håll och kanter – från vårdtagare, deras närstående, personal inom verksamheten, myndigheter eller andra intressenter.

  Målet med den här sortens återkoppling är att få en bred överblick på vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Vad finns det till exempel för avvikelser från bestämda prioriteringar, krav och mål? Samtliga mottagna synpunkter angående verksamhetens kvalitet ska utredas – för att så småningom följas upp och åtgärdas i ett utvalt kvalitetsledningssystem.

  Inom vården har man till exempel dokumentationsskyldighet när det kommer till eventuella vårdskador eller missförhållanden. Därför är det extra viktigt att det finns ett system på plats, där man både kan ta emot och följa upp synpunkter. Inkomna synpunkter ska därefter sammanställas innan de analyseras, för att man lätt ska kunna identifiera mönster och få en helhetssyn på kvalitetsarbetet. Om utredningen av avvikelser visar att det finns brister i kvalitetsarbetet är det dags att se över processer och rutiner. Men vad innebär egentligen det?

 2. Har du verkligen rätt processer och rutiner på plats?

  Det pratas mycket om vikten av att ha rätt processer och rutiner på plats, men mindre om vad det egentligen innebär. Att hitta rätt processer och rutiner för din verksamhet kan vara knepigt i början – men allteftersom kvalitetsarbetet rullar på brukar bitarna falla på plats. Baserat på de rapporter, synpunkter och klagomål som uppkommit under ovanstående utredning, är det verksamhetens uppgift att förbättra styrningen så att avvikelserna inte upprepas. I ett systematiskt förbättringsarbete är det viktigt att verkligen ta till sig de avvikelser som kommer upp – och inte bara se dem som något negativt, utan också som en möjlighet till förbättring och lärande.

  En av de mest betydelsefulla faktorerna i det löpande förbättringsarbetet är just att identifiera vad som inte fungerar och varför. Därför är det viktigt att verksamheter är öppna med detta gentemot sin personal – och positiva till att ta emot synpunkter eller förbättringsförslag angående bristande kvalitet. Här kan du ta del av socialstyrelsens råd om SOSFS 2011:9.

 3. Hur delaktig är din personal i förbättringsarbetet?

  Som du säkert känner till har vårdpersonal skyldighet att vara en bidragande faktor till att upprätthålla hög patientsäkerhet – såväl som att se till att vårdinsatserna håller god kvalitet. Detta bygger bland annat på att rätt personal, med passande erfarenhet och utbildning, ska finnas på rätt plats. Om rätt kompetens inte finns på plats blir det såklart svårt för personalen att leva upp till faktorer som är avgörande för förbättringsarbetet, till exempel sin rapporteringsskyldighet.

  Genom att erbjuda din personal löpande kompetensutveckling underlättar du kvalitetsarbetet, både för medarbetarna och organisationen i stort. Det blir också lättare att göra personalen delaktig i de olika delarna av verksamhetens förbättringsarbete – eftersom ledningssystemet kan hjälpa till att förmedla ut budskap och fördela ansvarsområden inom hela organisationen. Så att samtliga medarbetare är medvetna om vilka prioriteringar, mål och regler de förväntas leva upp till. Här berättar vi mer om hur du kan strukturera upp ditt kvalitetsarbete på bästa sätt.

Så hittar du rätt system för ditt kvalitetsarbete

Är du på jakt efter ett kvalitetsledningssystem till din verksamhet, men osäker på vilket alternativ du ska välja? I den här guiden går vi igenom för- och nackdelar mellan olika system, så att du på ett smidigt sätt ska kunna hitta det som passar dina behov bäst. 

Ladda ner guiden här

kvalitetsarbete-guide