Offentlig sektor

Vård- och omsorg

BOKA DEMO

Några av våra kunder
inom vård och omsorg.

Stratsys erbjudande

Stratsys erbjuder kvalitetssäkrade produkter som stöttar huvudprocesserna inom vård och omsorg. Tillsammans skapar de ett heltäckande kvalitetsledningssystem i en plattform anpassad för din verksamhet. Det stöttar både medarbetare, chefer och ledning i sitt dagliga förbättringsarbete och säkerställer att verksamheten lever upp till mottagarnas krav.

Produkter

Kvalitetsledning SOSFS

Samla allt kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM skapar förutsättningar för en bra och rättssäker arbetsplats för era medarbetare.

Strategisk planering

Med ett strategiverktyg för planering och uppföljning får du en heltäckande översikt över organisationens viktiga KPI’er.

Hållbarhet

Möjliggör ett framgångsrikt hållbarhetsarbete genom att samla alla strategier, mål och KPI:er på ett och samma ställe.

Informationssäkerhet

Säkerställ att informationssäkerhetsarbetet håller en hög standard med hjälp av tydliga riskanalyser och handlingsplaner.

Internrevision

Med Stratsys kan revisionen samla in och analysera den mest kritiska informationen kring det dagliga arbetet, skapa rekommendationer och dela med linjechefer.

Några av våra integrationspartners

Läs mer i vår Kunskapshub!