Offentlig sektor

Kommun

BOKA DEMO

Över hälften av Sveriges kommuner använder Stratsys.Kommun-logos_60-01

Stratsys erbjudande

Över hälften av Sveriges kommuner använder idag Stratsys. Genom att digitalisera era verksamhetsprocesser kan vi hjälpa er att uppnå transparens, effektivitet och en resurssmart organisation. Vi erbjuder väl beprövade lösningar för att på bästa sätt förenkla arbetslivet för medarbetare och chefer på alla nivåer inom er organisation.

Produkter

Våra kommunkunder använder Stratsys för det strategiska, taktiska och operativa arbetet. Detta skapar stora möjligheter för våra kunder att få med sig samtliga delar av organisationen, vilket bidrar till ökad kvalitet, transparens och effektivitet.

Verksamhetsplanering

Verksamhetsplanering möjliggör att ni på ett samlat sätt kan prioritera och fokusera på att utveckla verksamheten och öka kvaliteten.

Hållbarhet

Möjliggör ett framgångsrikt hållbarhetsarbete genom att samla alla strategier, mål och KPI:er på ett och samma ställe.

Internkontroll

Planera kontrollmoment för att skapa försäkran om att vi jobbar på rätt sätt, och samtidigt hantera riskerna kring de krav vi har på oss.

Riskhantering

Identifiera och planera för risker på alla nivåer inom organisationen. Riskverktyget är anpassningsbart till den komplexitetsnivå ni önskar.

Internrevision

Med internrevisionen kan ni samla in och analysera den mest kritiska informationen kring det dagliga arbetet, skapa rekommendationer och dela.

Informationssäkerhet

Säkerställ att informationssäkerhetsarbetet håller en hög standard med hjälp av tydliga riskanalyser och handlingsplaner.

Kvalitetsledning SOSFS

Samla allt kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete SAM skapar förutsättningar för en bra och rättssäker arbetsplats för era medarbetare.

Kvalitetsarbete för skola

Att arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet utifrån en gemensam arbetsprocess bidrar till transparens, likvärdighet och inte minst kvalitetssäkring.

Resursplanering Grundskola

Synliggör alla dina resurser och ge varje elev förutsättningar till god utbildning, samtidigt som lagkrav kring undervisning garanteras och din budget lättare balanseras.

Några av våra integrationspartners

Läs mer i vår Kunskapshub!