Energi- och återvinning

Optimera era processer med Stratsys

Stratsys verktyg ger bolag inom energi och återvinning rätt förutsättningar att skapa hållbara strategier, ett tydligt risk- och kontrollarbete och ett innovativt förbättringsarbete.

Vi hjälper er agera utifrån nya förutsättningar

Energi- och återvinningsbranschen står inför stora utmaningar kring förnybar energi, mer komplexa regelverk, strikta certifieringskrav, effektiv prissättning och ökade kundkrav. Ny hållbar teknik och digitalisering kräver nya affärsmodeller, nya arbetssätt med hög kontroll på integritet och informationssäkerhet.

Med Stratsys systemstöd får ni möjlighet att optimera era styr- och ledningsprocesser med full kontroll och beredskap att snabbt kunna agera utifrån nya förutsättningar

Vi löser era utmaningar

Risk och kontroll

Hantera era risker systematiskt och strukturerat. Få full kontroll på riskexponeringen inom samtliga dimensioner och områden av verksamheten samt möjliggör rätt prioriteringar och insatser för att minimera problem och skadliga effekter.

Efterlevnad

Med Stratsys kan ni få er efterlevnadsövervakning på plats för att säkerställa att regleringsdirektiv, förordningar, standarder och regelverk för till exempel elcertifikat, SPCR 113 med flera aktivt efterföljs i organisationen.

Informationssäkerhet

Ökad digitalisering exponerar data på ett nytt sätt. Få en enhetlig struktur för allt arbete kring informationssäkerhet. Säkerställ att ni upprätthåller GDPR/dataskydd och följer säkerhetsramverk som till exempel ISO 27001.

ESG-rapportering

Visualisera och skapa engagemang kring ert hållbarhetsarbete och säkerställ att ni följer lagkrav och ramverk. Att samla data på ett strukturerat sätt, identifiera och minska risker samt ha en tydlig aktivitetsplan är vinningar som Stratsys verktyg ger. 

Affärsplanering

För att stärka konkurrenskraften och snabbt kunna möta förändrade marknadsförhållanden behövs en tydlig och hållbar affärsstrategi. Stratsys hjälper er att realisera strategin i organisationen och skapa fokus på rätt prioriteringar och initiativ.

Fyra anledningar att välja Stratsys

Integrerade verktyg

Stratsys integrerade och samverkande verktyg är samlade i samma plattform. Produkterna fungerar i kombination men kan också användas separat – helt anpassat efter dina behov.

Koll på lagkrav

Ta kontroll över er rapportering. I Stratsys kan du tydligt följa upp att ni följer ramverk och certifieringskrav som berör bolag inom energi och återvinning.

Enklare administration

Genom att digitalisera era processer med Stratsys så blir administrationen enklare att hantera.

Tillgänglig kundservice

Stratsys är ett svenskt företag med en svensk supportorganisation och du kan känna dig trygg med att vi finns tillgängliga under kontorstid.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har god erfarenhet av att hjälpa kunder inom just energi- och återvinningsbranschen. Kontakta oss idag och kom igång ni också.