Möt kraven i SOSFS 2011:9

Hur arbetar ni inom vård och omsorg med det systematiska kvalitetsarbetet? Enligt SOSFS 2011:9 ska alla vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ha ett ledningssystem för att systematiskt och kontinuerligt utveckla och förbättra sina verksamheter. Stratsys erbjuder ett heltäckande systemstöd som hjälper er att möta kraven.

Vad innebär SOSFS 2011:9

SOSFS 2011:9 är Socialstyrelsens föreskrift som reglerar kravet på ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Det är en central föreskrift som ska bidra till att verksamheterna bibehåller och utvecklar en god kvalitet och hög patientsäkerhet. 

  • Krav på ledningssystem
  • Ansvar och dokumentation
  • Systematiskt förbättringsarbete och allas delaktighet

 

SOFS (1)

Så hjälper Stratsys er med SOSFS 2011:9

Samlad plats och enhetlig struktur

Inom vård och omsorg pågår många insatser för att säkra kvaliteten och patientsäkerheten, men samordningen kan vara utmanande och ge en begränsad överblick. Med hjälp av Stratsys kan ni etablera och upprätthålla ett kvalitetsledningssystem med ett gemensamt och enhetligt arbetsflöde. Det ger er förutsättningar till ett kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar.

SOFS-oversikt (1)

Visuella processer och egenkontroller

Spara tid genom att visualisera era processer för kvalitet och patientsäkerhet i Stratsys. På ett effektivt sätt kan processerna följas upp genom olika egenkontroller. Agera på utfall, trender och mönster över tid. Med visuella resultat kan ni sätta in förbättringsåtgärder och skapa genomförandekraft i arbetet. 

egenskontroller-sofs (1)

Åtgärdsuppföljning och förenklad analys

I Stratsys kan medarbetare på alla nivåer involveras i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet genom tidsplanerade och ansvarsfördelade förbättringsåtgärder. Genom en påminnelsefunktion riskerar inget arbete att falla mellan stolarna. I enkla analys- och uppföljningsvyer kan ni följa status och säkerställa att arbetet utvecklas i den riktning som ni önskar. 

folj-upp-atgarder-halsovard (1)

Fler funktioner för ett framgångsrikt arbete

Processer och rutiner

Länka aktuella rutiner och dokument till era processer och visualisera direkt i verktyget, tillgängliga för hela organisationen.

Riskhantering och avvikelsestatistik

Registrera och hantera identifierade risker för att motverka brister i verksamhetens processer i förebyggande syfte. Följ avvikelsestatistik på en aggregerad nivå. 

Egenkontroller

Med stöd av digitala checklistor och kvalitetsindikatorer kan ni kontrollera och följa upp verksamhetens kvalitet i olika perspektiv.

Kvalitetsrapport och patientsäkerhetsberättelse

Samla in data från alla enheter i organisationen och få rapporter där utfall, åtgärder och förbättringsarbeten samlas. 

Upptäck fler fördelar med Stratsys

Med Stratsys produkt får du en samlad överblick och ett tydligt verksamhetsstöd för det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet, från strategisk till operativ nivå. 

kvalitetsarbete-VO-overview
background-3d-blobs-stratsys (1)

Vanliga frågor och svar

Vad är SOSFS 2011:9?

SOSFS 2011:9 kompletterar lagar som Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Patientsäkerhetslagen (PSL) genom att specificera kraven på ledningssystem för kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Genom att följa SOSFS 2011:9 och andra relevanta föreskrifter kan verksamheter säkerställa att de uppfyller kraven på kvalitetsarbete och därigenom bidra till en hög standard av vård och omsorg.

Vad står SOSFS 2011:9 för?

SOSFS 2011:9 står för Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Vilka omfattas av SOSFS 2011:9?

SOSFS 2011:9 omfattar verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt verksamhet enligt LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.