Allt om hållbarhet

Hållbarhet handlar kortfattat om att skapa ett långsiktigt värde med fokus på ekonomiska, etiska, sociala och miljömässiga frågor. Här går vi in djupare på området hållbarhet och de tre dimensioner som tillsammans bidrar till hållbar utveckling.

Vad innebär hållbar utveckling för företag?

Många förknippar nog hållbarhet med frågor som rör miljö och klimat, men det ingår mer i hållbarhetsbegreppet än så. För att företag ska bidra till hållbar utveckling på lång sikt behöver man ta hänsyn till tre olika dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Tillsammans överlappar de varandra och resultatet blir hållbar utveckling när dimensionerna ges lika stort värde. Samtliga dimensioner bör alltid ligga till grund för de beslut som fattas i en verksamhet.

Tre dimensioner av hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet
Bygger på idén om ett ekonomiskt system baserat på förnybara resurser. Helt enkelt resurser som går att återvinna och återbruka om och om igen, i kombination med användandet av förnybar energi och bränslen.
 
Social hållbarhet
Företag har ett socialt ansvar mot samhället och sin personal. Därför behöver man kartlägga verksamhetens arbetsförhållanden, inte bara i första led utan även i andra och tredje. Det är viktigt att företaget har insyn och ställer krav på villkoren i leverantörskedjan och tar tydlig ställning när det kommer till frågor som arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.
 
Ekologisk hållbarhet
Alla verksamheter påverkar miljön på ett eller annat sätt, till exempel genom transporter, utsläpp, avfall eller elförbrukning. Det är viktigt att både vara medveten om företags direkta och indirekta inverkan på miljön.

Agenda 2030 och de globala målen

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Det huvudsakliga målet med Agenda 2030 är att hitta lösningar på de globala utmaningar vi står inför. Agenda 2030 består av 17 globala mål, som i sin tur har 169 delmål och som mäts med hjälp av 230 nyckeltal. Alla 193 av FN:s medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att uppnå målen. Målen är inte lagligt bindande, men regeringar förväntas ta ägandeskap och ta fram en nationell plan för att nå de 17 målen till 2030.
Detta vill man uppnå med de globala målen
Avskaffa extrem fattigdom
Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
Främja fred och rättvisa
Lösa klimatkrisen

Vad är ESG?

ESG är ett centralt begrepp inom hållbarhet och står för Environmental, Social and Governance. Det är en finansiell branschstandard som används för att mäta hur hållbart ett företag är. Det är också ett sätt för investerare att hitta och jämföra hållbara bolag som är värda deras investering. Alla verksamheter kan använda sig av ESG för att beräkna sin påverkan på miljö, samhälle och styrning. Standarden hjälper företag att öka medvetenheten kring miljöpåverkan, korruption och arbetsvillkor. 

Varför bör företag prioritera hållbarhetsarbetet?

Förutom att ökade krav på hållbarhet har fått företag att se över sin påverkan på miljö och människor finns det stora ekonomiska möjligheter att ta till vara på. Till exempel kan företag som arbetar strategiskt med sitt hållbarhetsarbete stärka konkurrenskraften och öka lönsamheten. Att prioritera hållbarhet och skapa ett hållbart företagande har därför blivit av högsta vikt för den som till exempel vill attrahera nya medarbetare och kunder. 

Vad är en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt att visa upp och klargöra vad ett företag har uppnått i sitt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Själva redovisningen ska innehålla all information som behövs för att kunna förstå konsekvenserna av företagets verksamhet och hur den påverkar sin omvärld. Hållbarhetsredovisningen ska ge en balanserad bild av verksamhetens hållbarhetsarbete och behöver därför innehålla både positiva aspekter och utmaningar för att vara trovärdig.

Hållbarhetsrapportering utifrån GRI:s standards

GRI (Global Reporting Initiative) är en internationell, oberoende och ideell organisation vars uppgift är att stötta verksamheter i sin hållbarhetsrapportering. Syftet med GRI är att förse organisationer med ett universellt språk för rapportering av hållbarhetsarbetet. Ramverket ska hjälpa verksamheter att få insikt i och hantera sin miljö- och klimatpåverkan. Det ska även underlätta för kommunikation, synliggörande och jämförande kring insatser kopplade till hållbarhet. 

 

GRI:s 10 principer


GRI:s principer är en inspirationskälla för samtliga verksamheter som vill hålla hög standard på hållbarhetsarbetet, vare sig man har krav på sig att redovisa enligt standarden eller inte. Genom att följa GRI:s 10 principer kan du försäkra dig om att din hållbarhetsrapport är trovärdig, heltäckande, transparent och tydlig.

Lär dig mer om GRI i den här guiden: Hållbarhetsrapportera enligt GRI:s 10 principer

Så kommer ni igång med hållbarhetsrapporteringen

Att komma igång med sitt hållbarhetsarbete behöver inte var så krångligt som många kanske tror. Här har vi listat fem steg för att komma igång med arbetet på ett bra sätt.

1. Definiera era utmaningar

Börja med att ställa frågan - "Vad är hållbarhet för oss?". Kom ihåg att svaret ska passa er organisation - fokus ska ligga på områden ni kan påverka mest. Det är av yttersta vikt att ta med krav, behov och önskemål från interna och externa intressenter samt eventuella lagar och bestämmelser.

2. Definiera era hållbarhetsmål

Nästa steg är att tydligt formulera er målsättning - "Vad vill vi uppnå med hållbarhetsarbetet?". Prioritera utifrån de områden som är viktigast för era intressenter.

3. Sätt rätt ambitionsnivå

Kom ihåg att inte ha för många och stora mål med hållbarhetsarbetet. Se till att ni sätter rimliga mål och lägger er på en nivå som organisationen klarar av att hantera.

4. Gör en plan

Nu är det dags att göra en plan för hur ni ska nå målen med ert hållbarhetsarbete. Sätt upp delmål, indikatorer/nyckeltal och aktiviteter till respektive övergripande mål. Sätt också upp en modell för riskbedömning med tillhörande åtgärder, så att ni alltid är beredda om allt inte riktigt går som planerat.

5. Se till att ni har rätt verktyg

En av grundförutsättningar för att lyckas är att se till att ni har rätt verktyg för hållbarhetsarbete innan projektet drar igång.

Framgångsfaktorer för hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering har under de senaste åren blivit ett måste för organisationer som vill ligga i framkant, utvecklas i takt med sin omvärld och framtidssäkra sina investeringar. Här är tre måsten för att lyckas med din hållbarhetsrapportering 2022.

1. Skapa transparens i värdekedjan

Transparent kommunikation, såväl internt som externt, kommer vara en viktig del av hållbarhetsrapporteringen framöver. Rapporter om bristande arbetsmiljö, saknad av relevant skyddsutrustning, barnarbete och förorening av miljön har blivit allt vanligare. Idag kräver allt fler konsumenter och investerare att företag ökar transparensen på samtliga nivåer i värdekedjan.

2. Se det som en affärsmässig investering

Genom att hållbarhetsrapportera på rätt sätt kan du göra din verksamhet mer attraktiv för investerare. Som vi nämnt tidigare på den här sidan blir det allt vanligare att investerare tittar på ESG:s kriterier för att analysera bolag och bedöma om ett företag är värt att investera i.

3. Data är A och O

Genom att inkludera relevant data i hållbarhetsrapporten blir det lättare för investerare att skapa sig en bild av företagets faktiska hållbarhetspåverkan. Det hjälper också din verksamhet att identifiera eventuella hållbarhetsrisker och vilka åtgärder som krävs för att förebygga dem.

Vad innebär EU:s taxonomi?

EU:s taxonomin kom till den 18 juni 2020 och är ett regelverk som hjälper till att klassificera miljömässigt hållbara ekonomiska investeringar. Syftet med EU:s taxonomi är att på sikt nå Parisavtalet om klimatneutralitet till 2050. För att en verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar behöver den väsentligt bidra till minst ett av EU-taxonomins sex miljömål, inte orsaka skada för något av målen och leva upp till vissa sociala minimumskyddsåtgärder.

Hållbarhet som konkurrensfördel

Att synliggöra sitt hållbarhetsarbete och agera därefter är en investering i att framtidssäkra sitt bolag och öka konkurrenskraften. Utmaningen hos många företag är att mycket tid går åt till rapporteringen, vilket tar värdefulla resurser från att arbeta med förbättringar som gör skillnad. 

Vill du veta mer om affärsdriven hållbarhet och hur ni skapar förutsättningarna för ett proaktivt arbetssätt? Missa inte vår guide där vi sammanställt det viktigaste du behöver veta.

Hållbarhetsstyrningens vanligaste ramverk

Arbetar du med hållbarhet idag och vill få bättre koll på de olika ramverken och hur man jobbar med dem? Lyssna på vårt webinar där vår hållbarhetsexpert Cecilia Almér berättar allt du behöver veta. 

Vill du förbättra ert arbetssätt inom hållbarhet?

Stratsys produkt för hållbarhetsstyrning ger dig möjligheter till regelefterlevnad, identifiering av nuläget och målbild hur du tar ditt hållbarhetsarbete till nästa nivå.