Integritetspolicy

Denna integritetspolicy fastställdes av Stratsys 2023/03/21

Stratsys information om personuppgiftsbehandling

När vi på Stratsys AB (”Stratsys”, ”vi” och ”oss”) arbetar tillsammans är vi noga med att skydda din integritet så att vårt samarbete ska vara så enkelt, säkert och smidigt som möjligt.

På den här sidan kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter, t.ex. om vilken laglig grund vi har för behandlingen av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter. Vi beskriver även dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter.

I listan till höger kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i olika situationer, klicka på den rubrik du träffas av så får du mer information.

När vi hänvisar till "din organisation" i denna integritetspolicy hänvisar vi till din arbetsgivare eller det företag, organisation eller det offentliga organ som du representerar. I dessa fall kommer vi endast att behandla personuppgifter om dig i din professionella roll.

Vår behandling av dina personuppgifter i korthet

Sammanfattningsvis behandlar vi dina personuppgifter enligt följande:

 • När den organisation du representerar är kund, potentiell kund, leverantör eller partner till oss behandlar vi dina personuppgifter för att administrera vår relation samt ingå och fullgöra avtal;
 • Om vi har kontakt via mejl, ex. utan att ha en affärsrelation, behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig och svara på dina frågor;
 • Om du besöker våra sociala medier behandlar vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig;
 • Om du använder våra produkter behandlar vi dina personuppgifter för att hjälpa till vid ev. kundservice- och supportärenden samt analysera användningen av våra produkter;
 • Om du besöker vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter för att analysera hur vår hemsida används och kunna visa dig relevant marknadsföring från oss, dock endast under förutsättning att du har samtyckt till detta;
 • Om du får marknadsföring från oss, såsom nyhetsbrev, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skicka relevant information om våra produkter som riktar sig till den organisation du representerar; och
 • Om du deltar i våra event, ex. webinars och mässor, behandlar vi dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande samt utvärdera våra event.

Vilka av de syften vi behandlar dina personuppgifter för är beroende av hur och varför du kommit i kontakt med oss.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Stratsys AB med org. nummer 556586–9848 ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).

I de fall du använder Stratsys produkter är vi endast ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall, t.ex. när vi ger dig support. Den information som t.ex. lagras när du använder Stratsys produkter är din organisation personuppgiftsansvarig för.

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på vår e-mailadress info@stratsys.com eller ringa oss på telefonnummer 010-129 29 09.

Dina rättigheter i korthet

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att:

 • återkalla ditt samtycke;
 • få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma samt en kopia av dina personuppgifter;
 • få felaktiga personuppgifter rättade och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade;
 • få dina personuppgifter raderade;
 • begränsa behandlingen av dina personuppgifter;
 • invända mot vår behandling av dina personuppgifter;
 • få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt; samt
 • lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten som du hittar här.

Om du vill ha mer detaljerad information gällande dessa rättigheter kan du klicka i listan till höger.

Om du har några frågor om rättigheterna eller vill nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges ovan.

Delning och överföring

Dina personuppgifter behandlas främst av oss på Stratsys och vi säljer inte dina personuppgifter. Det innebär att dina personuppgifter kommer att hanteras av våra anställda, men endast personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sitt arbete.

För att vi ska kunna tillhandhålla våra produkter och tjänster på bästa sätt och bedriva vår verksamhet behöver vi samarbeta med leverantörer och partners som kommer behandla dina personuppgifter. Vi är ansvariga när vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer och partners och ser till att de behandlas på ett säkert sätt när vi delar dem.

Vi och våra leverantörer och partners som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vi har vidtagit alla åtgärder som är kommersiellt möjliga för att så stor del av personuppgiftsbehandlingen ska ske inom EU/EES.

I vissa fall kan dina personuppgifter överföras utanför EU/EES av våra samarbetspartners och leverantörer, vilket kan innebära att du kan ha ett mer begränsat skydd för dina personuppgifter när de har överförts utanför EU/EES.

Genom att klicka på den rubrik du träffas av i listan till höger kan du läsa mer om hur vi delar dina personuppgifter i olika situationer samt var dina personuppgifter behandlas.

Denna integritetspolicy fastställdes av Stratsys [2023/03/21] .

När du har kontakt med oss

Nedan kan du läsa mer om hur Stratsys AB (”Stratsys”, ”vi” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du kommunicerar med oss av olika anledningar. Nedan hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss via formuläret på vår hemsida eller annars kontaktar oss utan ett kundförhållande samt hur vi behandlar dina personuppgifter vid eventuella diskussioner, anspråk eller tvister. Vi på Stratsys strävar alltid efter att upprätthålla en god relation med dig och din organisation och svara på alla frågor du eller din organisation kan ha.

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Det innebär att du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ytterligare information om så är fallet (rätt till tillgång), rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, rätt att få dina personuppgifter rättade, rätt att invända mot vår behandling och rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet (behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten). Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges här.

Varifrån vi får dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som vi får direkt från dig eller som vi får från den organisation som du representerar.

Detaljerad beskrivning över personuppgiftsbehandlingen

Ändamål: För att kommunicera med dig

Behandlingar som utförs

 • Kommunicera med dig via t.ex. e-mail eller telefon
 • Hjälpa dig om du kontaktar oss genom formuläret på vår hemsida och skicka information du begärt
 • Besvara de frågor du ställer

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer
 • Information du lämnar till oss i e-mail eller genom vårt kontaktformulär

Om du kontaktar oss via vårt formulär:

 • Information om den bransch du jobbar inom
 • Ev. befattning och information om vilken organisation du jobbar på

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med dig som kontaktar oss.

Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

Lagringstid: Vi rensar dina personuppgifter löpande och sparar aldrig personuppgifter som vi inte längre behöver.

Vi gallrar även vår e-mail löpande. Enskilda e-mail sparas därför endast så länge det finns ett syfte för oss att ha kvar mailet. Denna bedömning görs i varje enskilt fall beroende på vilken typ av fråga vi får in. Om du har begärt att få viss information från oss genom vårt kontaktformulär sparar vi dina personuppgifter till dess att vi besvarat din fråga och skickat dig den efterfrågade informationen, samt i tolv månader därefter för att kunna följa upp vår kontakt.

Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

Ändamål: För att hantera eventuella diskussioner, anspråk eller tvister

Behandlingar som utförs

 • Hantera eventuella diskussioner, anspråk eller tvister

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, t.ex. din e-mailadress och/eller telefonnummer
 • Information från vår kommunikation med dig, särskilt kommunikation i samband med diskussionen eller anspråket

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med den organisation du representerar och att lösa en uppkommen situation så bra som möjligt samt om så är ytterst nödvändigt agera i en eventuell tvist, inklusive att kunna försvara oss mot ett eventuellt rättsligt anspråk.

Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

Lagringstid: Uppgifterna lagras från att anspråket initieras och så länge processen avseende anspråket pågår.

Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen som anspråket avser och uppgifterna inte är nödvändiga för processen.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden som endast behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Detta innebär att vi ansvarar för personuppgiftsbehandlingen som våra personuppgiftsbiträden utför. Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • andra företag inom samma koncern som Stratsys AB för att kunna bedriva vår verksamhet på det mest effektiva sättet; och
 • våra IT-tjänsteleverantörer, t.ex. för specifika funktioner och hosting, vilka kommer att behandla personuppgifterna för vår räkning och på våra instruktioner för att säkerställa en god och säker IT-drift. Vi delar endast dina personuppgifter med våra IT-leverantörer om det är nödvändigt för dem att uppfylla sina skyldigheter gentemot oss enligt det avtal som vi har med dem.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Var dina personuppgifter behandlas

Vi och våra leverantörer och partners som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vi har vidtagit alla åtgärder som är kommersiellt möjliga för att personuppgiftsbehandlingen när det är möjligt ska ske inom EU/EES.

Vissa av våra IT-leverantörer är baserade utanför EU/EES. Vi har dock försökt skydda dina personuppgifter och minska risken för att de överförs utanför EU/EES genom att endast hantera dem på IT-leverantörens servrar inom EU/EES – i undantagsfall finns det ändå en risk att dina personuppgifter överförs till landet där våra leverantörer är baserade.

I ovanstående situation sker sådan överföring endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES när vi kan säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi kommer att överföra dina personuppgifter enligt standardavtalsklausulerna (artikel 46.2 (c) GDPR), Modul 2 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde), tillsammans med kompletterande åtgärder. Du hittar standardavtalsklausulerna här.

Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi implementerar för överföringar av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

När du besöker våra sociala medier

Nedan kan du läsa mer om hur Stratsys AB (”Stratsys”, ”vi” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du besöker vår sociala medier sida eller annars är i kontakt med oss via våra sociala medier (såsom Facebook och LinkedIn). Vi rekommenderar även att du även läser den information som sociala medieplattformen själv tillhandahåller.

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Det innebär att du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ytterligare information om så är fallet (rätt till tillgång), rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, rätt att få dina personuppgifter rättade, rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling, rätt till begränsning av personuppgiftsbehandlingen och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten). Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges här.

Varifrån vi får dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig som vi antingen får direkt från dig, vissa personuppgifter får vi även från den sociala medieplattform du använder.

Detaljerad beskrivning över personuppgiftsbehandlingen

Ändamål: För att kommunicera via och administrera våra sociala medier

Behandlingar som utförs

 • Kommunicera med dig via våra sociala medier (såsom Facebook och LinkedIn)
 • Administrera hur du interagerar med andra genom våra sociala medier, ex. om du delar ett inlägg vi har gjort

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Kontaktuppgifter om du tillhandahåller dessa till oss, ex. om din e-mailadress är knuten till ditt konto
 • Användarnamn på sociala medier
 • Annan information du delar med oss, ex. genom kommentarer

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna administrera och kommunicera med dig via våra sociala medier.

Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

Lagringstid: Vi rensar dina personuppgifter löpande. Eventuella kommentarer eller inlägg som du postar kan du radera när som helst. Vi kommer att ta bort inlägg eller kommentarer som strider mot lag eller mot reglerna på plattformen där de lagts upp.

Vi på Stratsys strävar alltid efter att upprätthålla en god relation med dig och svara på alla frågor du kan ha. Om du har några klagomål eller anspråk kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med att vi hanterar ett sådant klagomål eller anspråk. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i dessa fall här.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet effektivt kan vi dela dina personuppgifter med andra företag inom samma koncern som Stratsys AB. Vi är ansvariga när vi delar dina personuppgifter och ser till att de behandlas på ett säkert sätt. I detta fall kommer de andra företagen inom samma koncern som Stratsys AB endast behandla dina personuppgifter för vår räkning.

De sociala medier du använder för att kommunicera med oss kommer att behandla personuppgifter om dig som användare. Dessa sociala medieplattformar ansvarar själva för viss behandling av dina personuppgifter.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Var dina personuppgifter behandlas

När du använder sociala medier för att kommunicera med oss (såsom Facebook och LinkedIn) kan dina personuppgifter överföras till USA eftersom de flesta sociala medier som vi använder är baserade där. Sådan överföring sker endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES när vi kan säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi kommer att överföra dina personuppgifter enligt standardavtalsklausulerna (artikel 46.2 (c) GDPR), Modul 1 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig) och Modul 2 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde), tillsammans med kompletterande åtgärder. Du hittar standardavtalsklausulerna här.

Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi implementerar för överföringar av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

När du besöker vår hemsida

Nedan kan du läsa mer om hur vi på Stratsys AB (”Stratsys”, ”vi” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida. Vi kommer att använda cookies för analys och marknadsföring enligt nedan endast om du har samtyckt till det när du besöker vår hemsida. Hur vi använder cookies och liknande teknik samt vad du kan göra för att ändra dina inställningar för cookies beskrivs i vår cookiesinformation som du hittar här. Om du använder formuläret på hemsidan för att kontakta oss behandlar vi dina personuppgifter så som vi beskriver här.

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Det innebär att du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ytterligare information om så är fallet (rätt till tillgång), rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, rätt att få dina personuppgifter rättade, rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling, rätt till begränsning av personuppgiftsbehandlingen, rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet (behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten). Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges här.

Varifrån vi får dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter som vi inhämtar direkt från den enhet du använder när du besöker vår hemsida. Om du samtycker kan dessutom Google, Hotjar, Meta, LinkedIn och Microsoft använda vissa av de personuppgifter som de har sedan tidigare.

Detaljerad beskrivning över personuppgiftsbehandlingen

Ändamål: För att tillhandahålla en fungerande hemsida

Behandlingar som utförs

 • Säkerställa att hemsidan fungerar på ett tillfredsställande och säkert sätt. För att göra detta använder vi bl.a. Cloudflare som samlar in information om din IP-adress. Vi använder inte din IP-adress för att faktiskt identifiera dig
 • Anpassa hemsidan efter din användning av densamma
 • Tillhandahålla vår samtyckesfunktionalitet med hjälp av tjänsten Cookiebot

Personuppgifter som behandlas

 • IP-adress
 • Information om hur du använder hemsidan
 • Information om ditt samtycke

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla en välfungerande hemsida.

Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

Lagringstid: De personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies kommer att lagras under tre månader efter ditt besök på vår hemsida.

Ändamål: För att förbättra, anpassa och analysera din användning av vår hemsida

Behandlingar som utförs

 • Analysera hur du använder vår hemsida med hjälp av cookies. Vi gör detta för att förbättra funktionaliteten, för att anpassa hemsidan så att de passar våra besökare och för att kunna dra slutsatser om våra besökare
 • För att göra detta använder vi en analystjänst från Google Analytics som innebär att ett slumpmässigt ID används för att skilja din enhet från andra besökare och för att bekräfta mönster i hur vår hemsida används. Vi vet dock inte vem du är
 • Av samma anledning använder vi Hotjars analystjänst som filmar eller registrerar din aktivitet på hemsidan och skapar aktivitetskartor för att vi ska kunna se mönster över hemsidans användning. Vi vet dock inte vem du är

Personuppgifter som behandlas

 • En krypterad version av din IP-adress som vi på Stratsys inte kan koppla till dig som individ
 • Information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på

Google Analytics använder dessutom information om:

 • Vilket område i landet du använder vår hemsida från
 • Hur många gånger du besökt hemsidan vilket ger oss underlag för att räkna antal besökare på hemsidan totalt
 • Din enhet/webbläsare, t.ex. din skärmupplösning
 • Annan information som Google har om dig, t.ex. information om från vilken hemsida du hittade oss

Laglig grund för behandlingen

Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR)

För de personuppgifter vi behandlar för analys av din användning av vår hemsida inhämtar vi ditt samtycke när du besöker vår hemsida.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallas.

Du kan undvika Google Analytics genom att ladda ner och installera det här browserprogrammet.

Här kan du läsa om hur du kan undvika att Hotjar spårar din aktivitet.

Lagringstid: De personuppgifter som samlas in med hjälp av cookies kommer att lagras under sex månader och anonymiseras därefter.

Google och Hotjar kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Du kan läsa mer om hur länge Google lagrar dina personuppgifter här och hur länge Hotjar behandlar dina personuppgifter kan du läsa om här.

Ändamål: För att visa anpassad marknadsföring riktad till det företag du arbetar för

Behandlingar som utförs

 • Marknadsföra våra produkter genom att visa erbjudanden och nya produkter vi tror är intressanta för dig. Vi visar marknadsföring anpassade just till dig på andra hemsidor och sociala medier som du besöker
 • Vi kan visa erbjudanden genom att använda marknadsföringstjänster från Google, Meta (Facebook och Instagram), LinkedIn och/eller Microsoft (Bing). Vi gör detta baserat på analys av vår hemsida genom att placera cookies eller liknande teknik, samt information som dessa parter har om dig sedan tidigare

Personuppgifter som behandlas

 • IP-adress och annan teknisk information om din enhet
 • Vilket område i landet du använder vår hemsida från
 • Information om hur många gånger du besökt hemsidan vilket ger oss underlag för att räkna antal besökare på hemsidan totalt
 • Information om hur du använder hemsidan, t.ex. vad du klickar på

Laglig grund för behandlingen

Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR)

För de personuppgifter vi behandlar för marknadsföringssyften inhämtar vi ditt samtycke när du besöker vår hemsida.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling, innan samtycket återkallas.

Här kan du göra val om den marknadsföring du ser från Google, här hittar du mer information om dina val på Instagram och här på Facebook under rubriken annonsinställningar kan du välja vilken marknadsföring du vill se på Facebook. Här kan du göra val om den marknadsföring du ser på LinkedIn.

Lagringstid: Du kommer att se marknadsföring från oss under sex månader från ditt besök på vår hemsida.

Marknadsföringstjänsterna vi använder kommer att fortsätta behandla dina personuppgifter som självständigt personuppgiftsansvariga. Hur länge Google, Meta, LinkedIn och Microsoft lagrar dina personuppgifter kan du läsa om i deras respektive personuppgiftspolicy.

Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att kunna visa dig de erbjudanden som bäst passar din organisation och för att tillhandahålla anpassad marknadsföring till din organisation. Syftet är aldrig att få information om dig som person eller fatta beslut som påverkar dig som individ. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa eller skicka erbjudanden och marknadsföring som är relevanta för din organisation. Profileringen innebär att du inte får erbjudanden och marknadsföring som inte är relevant för dig eller din organisation. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända i den detaljerade beskrivningen av dina rättigheter.

Vi på Stratsys strävar alltid efter att upprätthålla en god relation med dig och svara på alla frågor du kan ha. Om du har några frågor, klagomål eller anspråk kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med att vi hanterar ett sådant klagomål eller anspråk. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i dessa fall här.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden som endast behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Detta innebär att vi ansvarar för personuppgiftsbehandlingen som våra personuppgiftsbiträden utför. Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • andra företag inom samma koncern som Stratsys AB för att kunna bedriva vår verksamhet på det mest effektiva sättet; och
 • våra IT-tjänsteleverantörer, t.ex. för specifika funktioner och hosting samt de tjänster vi använder för att tillhandahålla en fungerande hemsida. De behandlar personuppgifterna för vår räkning och på våra instruktioner för att säkerställa en god och säker IT-drift. Vi delar endast dina personuppgifter med våra IT-leverantörer om det är nödvändigt för dem att uppfylla sina skyldigheter gentemot oss enligt det avtal som vi har med dem.

Vi delar även dina uppgifter med andra samarbetspartners, som är vårt personuppgiftsbiträde för delar av personuppgiftsbehandlingen men även själva ansvarar för viss behandling av dina personuppgifter. Övriga samarbetspartners är:

 • Google och Hotjar: Om du besöker vår hemsida och har samtyckt till att vi analyserar din användning av vår hemsida i syfte att förbättra funktionaliteten på den samt vårt erbjudande; och
 • Google, LinkedIn, Facebook och Microsoft: Om du har samtyckt till att se relevant marknadsföring på andra sajter som du besöker.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Var dina personuppgifter behandlas

Vi och våra leverantörer och partners som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vi har vidtagit alla åtgärder som är kommersiellt möjliga för att personuppgiftsbehandlingen när det är möjligt ska ske inom EU/EES.

Dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES i följande fall:

 • Om våra IT-leverantörer är baserade utanför EU/EES riskerar dina personuppgifter att överföras till landet där IT-leverantören är baserad. Vi har dock försökt skydda dina personuppgifter och minska risken för att de överförs utanför EU/EES genom att endast lagra dina personuppgifter på IT-leverantörens servrar inom EU/EES.
 • Om du använder vår hemsida och har samtyckt till att vi använder analystjänster från Google Analytics och Hotjar kan dina personuppgifter överföras till USA eftersom dessa företag eller dess underleverantörer är baserade där. Vi har anonymiserat dina personuppgifter så långt det är möjligt för att undvika att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES.
 • Om du använder vår hemsida och har samtyckt till att vi använder marknadsföringsverktyg från Google, LinkedIn, Facebook och Microsoft kan dina personuppgifter överföras till USA eftersom dessa företag är baserade där. Vi har anonymiserat dina personuppgifter så långt det är möjligt för att undvika att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES.

I ovanstående situationer sker sådan överföring endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES när vi kan säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi kommer att överföra dina personuppgifter enligt standardavtalsklausulerna (artikel 46.2 (c) GDPR), Modul 1 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig) och Modul 2 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde), tillsammans med kompletterande åtgärder. Du hittar standardavtalsklausulerna här.

Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi implementerar för överföringar av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

När du deltar i något av våra event

Nedan kan du läsa mer om hur vi på Stratsys AB (”Stratsys”, ”vi” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du deltar och har deltagit i något av våra event.

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Det innebär att du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ytterligare information om så är fallet (rätt till tillgång), rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, rätt att få dina personuppgifter rättade, rätt att invända mot vår behandling, rätt till begränsning av personuppgiftsbehandlingen, rätt att återkalla ditt samtycke, rätt till dataportabiltet och rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten). Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges här.

Varifrån vi får dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig som vi antingen får direkt från dig eller från det företag som du representerar.

Detaljerad beskrivning över personuppgiftsbehandlingen

Ändamål: För att kunna arrangera olika typer av digitala och fysiska event samt utvärdera våra event

Behandlingar som utförs

 • Arrangera event
 • Kommunikation med dig som besökare eller talare inför och under eventet

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • E-mailadress
 • Telefonnummer
 • Befattning och information om vilken organisation du jobbar på
 • Uppgifter om dina kostpreferenser om du angett det

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna arrangera event

Samtycke (artikel 6.1 a) i GDPR)

Om vi behandlar känsliga personuppgifter om dig inhämtar vi ditt samtycke.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallas.

Behandlingar som utförs

 • Skicka förfrågningar om att delta i utvärderingar, ex. efter att du har träffat oss på ett av våra event eller deltagit i något av våra webinar
 • Hantera de svar du lämnar i utvärderingen
 • Sammanställa statistik av resultaten från våra utvärderingar

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • E-mailadress
 • Information du lämnar i utväderingen

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kontakta dig för utvärdering av de event som vi anordnar

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter tills eventet är genomfört. En deltagarlista där ditt namn och kontaktuppgifter finns med på sparas dock i tolv månader efter eventet i syfte att vi ska kunna följa upp ditt deltagande på eventet samt för om vi vill ordna liknande event.

I de fall vi har skickat en utvärdering till dig efter ett event som du svarat på kommer vi att lagra resultatet av utvärderingen i tolv månader efter att du besvarat densamma. Vi slutar att skicka utvärderingar om du invänder mot att få dessa.

Vi på Stratsys strävar alltid efter att upprätthålla en god relation med dig och svara på alla frågor du kan ha. Om du har några klagomål eller anspråk kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med att vi hanterar ett sådant klagomål eller anspråk. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i dessa fall här.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden som endast behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Detta innebär att vi ansvarar för personuppgiftsbehandlingen som våra personuppgiftsbiträden utför. Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • andra företag inom samma koncern som Stratsys AB för att kunna bedriva vår verksamhet på det mest effektiva sättet; och
 • våra IT-tjänsteleverantörer, ex. för specifika funktioner och hosting, vilka kommer att behandla personuppgifterna för vår räkning och på våra instruktioner för att säkerställa en god och säker IT-drift. Vi delar endast dina personuppgifter med våra IT-leverantörer om det är nödvändigt för dem att uppfylla sina skyldigheter gentemot oss enligt det avtal som vi har med dem.

Om vi arrangerar event i samarbete med en partner delar vi även dina uppgifter med samarbetspartnern för eventet, som är vårt personuppgiftsbiträde för delar av personuppgiftsbehandlingen men även själva ansvarar för viss behandling av dina personuppgifter.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Var dina personuppgifter behandlas

Vi och våra leverantörer och partners som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vi har vidtagit alla åtgärder som är kommersiellt möjliga för att personuppgiftsbehandlingen när det är möjligt ska ske inom EU/EES.

Dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES om våra IT-leverantörer är baserade utanför EU/EES. Vi har dock försökt skydda dina personuppgifter och minska risken för att de överförs utanför EU/EES genom att endast lagra dina personuppgifter på IT-leverantörens servrar inom EU/EES.

I ovanstående situationer sker sådan överföring endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES när vi kan säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi kommer att överföra dina personuppgifter enligt standardavtalsklausulerna (artikel 46.2 (c) GDPR), Modul 2 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde), tillsammans med kompletterande åtgärder. Du hittar standardavtalsklausulerna här.

Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi implementerar för överföringar av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning (berättigat intresse) som laglig grund för behandlingen. Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellen ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

När du använder Stratsys produkter och/eller får kundservice

Nedan kan du läsa mer om hur vi på Stratsys AB (”Stratsys”, ”vi” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter när du använder våra produkter och/eller får kundservice från oss. Den information som t.ex. lagras när du använder Stratsys produkter är den organisation du representerar, ex. din arbetsgivare, personuppgiftsansvarig för.

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Det innebär att du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ytterligare information om så är fallet (rätt till tillgång), rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, rätt att få dina personuppgifter rättade, rätt invända mot vår behandling, rätt till begränsning av personuppgiftsbehandlingen och rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet (behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten). Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges här.

Varifrån vi får dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig som vi antingen får direkt från dig eller från den organisation som du representerar.

Detaljerad beskrivning över personuppgiftsbehandlingen

Ändamål: För att erbjuda kundservice och support och följa upp densamma

Behandlingar som utförs

 • Besvara och hantera kundserviceärenden, t.ex. hantera klagomål eller felanmälningar
 • Besvara och hantera supportärenden vi vår chattfunktion
 • Följa upp kundserviceärenden och skicka ut enkäter för att utvärdera hur nöjd du är med supporten
 • Skicka ut meddelanden, såsom via mejl, gällande driftstörningar

Personuppgifter som behandlas

 • Kundnummer
 • Kontaktuppgifter som e-mailadress och telefonnummer
 • Information du lämnar till oss

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna upprätthålla och förbättra vår kundservice gentemot våra kunder.

Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

Lagringstid: Uppgifterna som är kopplade till ett visst ärende lagras under avtalstiden. Vi har en rutin för att säkerställa att vår personal enbart tittar på personuppgifterna när det verkligen är nödvändigt. Dessutom ser vi till att regelbundet gallra eventuella integritetskänsliga personuppgifter som du skrivit i informationen till oss.

Vi sparar dina personuppgifter för att skicka ut enkäter och utvärdera hur nöjd du är med supporten till dess att vi skickat ut enkäten och sammanställt resultaten. Enkäten skickas ut efter det att ditt supportärende är avslutat. Resultaten från enkäten sparas sedan på aggregerad nivå i 24 månader.

Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

Ändamål: För att förbättra våra produkter och onboarding samt följa upp densamma

Behandlingar som utförs

 • Analysera hur din och andras enheter använder produkten i syfte att förbättra våra produkter
 • Analysera hur din och andras enheter använder produkten för att ge dig behjälplig information
 • Följa upp våra onboardingutbildningar och skicka ut enkäter för att utvärdera hur nöjd du är med vår onboarding

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Användar-id
 • Din enhets aktivitet när du använder produkten
 • E-mailadress

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna utveckla våra produkter och vår onboarding samt erbjuda dig behjälplig information gällande användningen av våra produkter.

Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

Vi använder endast pseudonymiserade personuppgifter när vi sammanställer statistik för att utveckla våra produkter. Det innebär att vi ger din enhet ett användar-id som vi använder när vi analyserar produkten. Ditt namn finns dock lagrat hos oss eftersom vår kund registrerat dig som användare, men används inte aktivt av oss i samband med vår analys.

Lagringstid: För att utveckla och förbättra våra produkter lagras personuppgifterna i pseudonymiserad form i tolv månader. Därefter lagras personuppgifterna på aggregerad nivå.

Vi sparar dina personuppgifter för att skicka ut enkäter och utvärdera hur nöjd du är med vår onboarding till dess att vi skickat ut enkäten och sammanställt resultaten. Enkäten skickas ut efter det att onboardingen är avslutad. Resultaten från enkäten sparas sedan på aggregerad nivå i 24 månader.

Vi på Stratsys strävar alltid efter att upprätthålla en god relation med dig och din organisation och svara på alla frågor du eller din organisation kan ha. Om du eller din organisation har några klagomål eller anspråk kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med att vi hanterar ett sådant klagomål eller anspråk. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i dessa fall här.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden som endast behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Detta innebär att vi ansvarar för personuppgiftsbehandlingen som våra personuppgiftsbiträden utför. Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • andra företag inom samma koncern som Stratsys AB för att kunna bedriva vår verksamhet på det mest effektiva sättet;
 • våra IT-tjänsteleverantörer, t.ex. för specifika funktioner och hosting, vilka kommer att behandla personuppgifterna för vår räkning och på våra instruktioner för att säkerställa en god och säker IT-drift. Vi delar endast dina personuppgifter med våra IT-leverantörer om det är nödvändigt för dem att uppfylla sina skyldigheter gentemot oss enligt det avtal som vi har med dem;
 • vi analyserar hur våra produkter används med hjälp av en analystjänst som övergripande ger oss information om hur enheter använder produkterna för att förbättra produkternas funktionalitet samt kunna ge dig behjälplig användarinformation; och
 • HubSpot som tillhandahåller vår tjänst för support.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Var dina personuppgifter behandlas

Vi och våra leverantörer och partners som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vi har vidtagit alla åtgärder som är kommersiellt möjliga för att personuppgiftsbehandlingen när det är möjligt ska ske inom EU/EES.

Dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES i följande fall:

 • Om våra IT-leverantörer är baserade utanför EU/EES. Vi har dock försökt skydda dina personuppgifter och minska risken för att de överförs utanför EU/EES genom att endast lagra dina personuppgifter på IT-leverantörens servrar inom EU/EES.
 • När vi analyserar hur våra produkter används med hjälp av en analystjänst kan dina personuppgifter komma att överföras till USA eftersom vår leverantör är baserad där. Vi har dock försökt skydda dina personuppgifter och minska risken för att de överförs utanför EU/EES genom att endast lagra dina personuppgifter på leverantörens servrar inom EU/EES.
 • Om du använder vår support kan dina personuppgifter överföras till USA eftersom HubSpot är baserade där.

I ovanstående situationer sker sådan överföring endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES när vi kan säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi kommer att överföra dina personuppgifter enligt standardavtalsklausulerna (artikel 46.2 (c) GDPR), Modul 2 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde), tillsammans med kompletterande åtgärder. Du hittar standardavtalsklausulerna här.

Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi implementerar för överföringar av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

När du får nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss

Nedan kan du läsa hur vi på Stratsys AB (”Stratsys”, ”vi” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev och på annat sätt marknadsföra oss till dig. Vi kommer använda oss av cookies som analyserar hur du öppnar våra nyhetsbrev och vad du klickar på. Hur vi använder cookies och liknande teknik samt vad du kan göra för att ändra dina inställningar för cookies beskrivs i vår cookiesinformation som du hittar här.

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Det innebär att du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ytterligare information om så är fallet (rätt till tillgång), rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, rätt att få dina personuppgifter rättade, rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling, rätt till begränsning av personuppgiftsbehandlingen, rätt till dataportabilitet och rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet (behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten). Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges här.

Varifrån vi får dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig som vi antingen får direkt från dig eller från den organisation som du representerar. För att få uppdaterad information om vem som företräder ett bolag eller organisation vi är intresserade av att jobba tillsammans med använder vi information från ex. Bolagsverket, din organisations hemsida och från LinkedIn.

Detaljerad beskrivning över personuppgiftsbehandlingen

Ändamål: Skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring

Marknadsföring till kunder

Behandlingar som utförs

 • Skicka nyhetsbrev med relevant marknadsföring och information till dig som arbetar på en organisation som är vår kund, exempelvis om du använder våra produkter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • E-mailadress
 • Befattning och information om vilken organisation du jobbar på

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka dig relevant marknadsföring och information.

Marknadsföring till potentiella kunder

Behandlingar som utförs

 • Kontakta och marknadsföra oss mot den organisation du representerar via e-post, via LinkedIn och samtal, bl.a. skicka nyhetsbrev och information till dig som arbetar på en organisation som är en potentiell kund till oss (dvs. lead)

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Befattning och information om vilken organisation du jobbar på
 • E-mailadress
 • Information från ex. Bolagsverket, från din organisations hemsida och från LinkedIn
 • Information som du lämnar till oss under våra samtal, e-postmeddelanden etc.

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka dig relevant marknadsföring och information.

Om du har bokat en demo

Behandlingar som utförs

 • Skicka nyhetsbrev, information och tillhandahålla en demo för dig som bokat en demo via vår hemsida
 • Ringa upp dig som har bokat en demo

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • E-mailadress
 • Telefonnummer

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att skicka dig relevant marknadsföring.

Om du själv har valt att prenumerera på våra nyhetsbrev

Behandlingar som utförs

Skicka nyhetsbrev till dig när du har valt att prenumerera på nyheter via vår hemsida

Personuppgifter som behandlas

 • E-mailadress

Laglig grund för behandlingen

Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR)

Vi inhämtar ditt samtycke för att skicka marknadsföring och nyhetsbrev till dig med erbjudanden och information som du har anmält att du vill ha.

Du kan när som helst återkalla samtycket. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallas.

Analys av alla våra nyhetsbrev

Behandlingar som utförs

 • Analysera hur du öppnar våra nyhetsbrev och vad du trycker på i dessa för att förbättra och utveckla vår marknadsföring och våra nyhetsbrev

Personuppgifter som behandlas

 • Information om hur du öppnar våra nyhetsbrev
 • IP-adress
 • E-mailadress

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna förbättra våra nyhetsbrev och marknadsföring.

Samtycke (artikel 6.1 a i GDPR)

Om du har valt att prenumerera på våra nyheter inhämtar vi ditt samtycke för att analysera hur du öppnar våra nyhetsbrev och vad du klickar på i dem för att förbättra och utveckla desamma.

Du kan när som helst återkalla samtycket. Ditt återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling innan samtycket återkallas.

Lagringstid: Vi använder dina personuppgifter för att marknadsföra oss mot din organisation i tolv månader från vår senaste kontakt eller från dess att din organisation slutade vara kund hos oss. I undantagsfall gäller följande:

 • Marknadsföring till potentiella kunder utan tidigare kontakt med oss: Vi sparar vi dina personuppgifter i tre månader från det att vi samlat in dem om vi inte har någon fortsatt kontakt med dig.
 • Om du själv har valt att prenumerera på våra nyhetsbrev: Du kommer att få nyhetsbrev från oss tills du väljer att avregistrera dig.

Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring från oss. Om du tackar nej lagras dina personuppgifter i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

Profilering: Vi använder ett automatiserat beslutsfattande, så kallad profilering, för att tillhandahålla anpassad marknadsföring och information. Profilering görs för att vi annars inte hade kunnat visa eller skicka relevant information och marknadsföring för just dig. Du har rätt att invända mot profilering. Du kan läsa mer om din rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter i avsnittet som handlar om dina rättigheter.

Ändamål: Sluta skicka marknadsföring

Behandlingar som utförs

 • Om du meddelat att du inte önskar få vår marknadsföring kommer vi lagra en notis om det i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig

Personuppgifter som behandlas

 • E-mailadress

Laglig grund för behandlingen

Rättslig förpliktelse (artikel 6.1.c i GDPR)

Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett om att inte få.

Du måste lämna dessa personuppgifter till oss. Om du inte gör det kan vi inte avregistrera dig från våra marknadsföringsutskick.

Lagringstid: Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

Vi på Stratsys strävar alltid efter att upprätthålla en god relation med dig och din organisation och svara på alla frågor du eller din organisation kan ha. Om du eller din organisation har några frågor, klagomål eller anspråk kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med att vi hanterar ett sådant klagomål eller anspråk. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i dessa fall här.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden som endast behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Detta innebär att vi ansvarar för personuppgiftsbehandlingen som våra personuppgiftsbiträden utför. Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • andra företag inom samma koncern som Stratsys AB för att kunna bedriva vår verksamhet på det mest effektiva sättet;
 • våra IT-leverantörer, t.ex. för specifika funktioner och hosting, vilka kommer att behandla personuppgifterna för vår räkning och på våra instruktioner för att säkerställa en god och säker IT-drift. Vi delar endast dina personuppgifter med våra IT-leverantörer om det är nödvändigt för dem att uppfylla sina skyldigheter gentemot oss enligt det avtal som vi har med dem; och
 • till HubSpot som tillhandahåller vårt CRM-system för att administrera vår relation samt för att skicka nyhetsbrev.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Var dina personuppgifter behandlas

Vi och våra leverantörer och partners som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vi har vidtagit alla åtgärder som är kommersiellt möjliga för att personuppgiftsbehandlingen när det är möjligt ska ske inom EU/EES.

Dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES i följande fall:

 • När vi har en relation med dig, såsom kund eller potentiell kund, kan överföring göras till USA eftersom HubSpot är baserade där.
 • Om du får nyhetsbrev kan överföring ske till USA när vi använder HubSpot eftersom de är baserade där.

I ovanstående situationer sker sådan överföring endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES när vi kan säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi kommer att överföra dina personuppgifter enligt standardavtalsklausulerna (artikel 46.2 (c) GDPR), Modul två, tillsammans med kompletterande åtgärder. Du hittar standardavtalsklausulerna här.

Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi implementerar för överföringar av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Intresseavvägning

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning (berättigat intresse) som laglig grund för behandlingen. Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i tabellen ovan.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

När vi har kontakt med dig i egenskap av representant för vår kund, potentiella kund, leverantör eller partner

Nedan kan du läsa hur vi på Stratsys AB (”Stratsys”, ”vi” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter för att administrera vår relation med dig eller den organisation som du representerar såsom kund eller potentiell kund, leverantör eller partner, ex. för att kunna ingå avtal.

Vi skickar information om våra tjänster och produkter till kunder och potentiella kunder. Läs mer om vår information och marknadsföring här.

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Det innebär att du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ytterligare information om så är fallet (rätt till tillgång), rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter, rätt att få dina personuppgifter rättade, rätt att invända mot vår behandling, rätt till begränsning av personuppgiftsbehandlingen och rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet (behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten). Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill nyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter anges här.

Varifrån vi får dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter om dig som vi antingen får direkt från dig eller från den organisation som du representerar. För att få uppdaterad information om vem som företräder ett bolag eller organisation vi är intresserade av att jobba tillsammans med använder vi information från ex. Bolagsverket, din organisations hemsida och från LinkedIn.

Detaljerad beskrivning över personuppgiftsbehandlingen

Ändamål: För att kommunicera med dig som potentiell kund

Behandlingar som utförs

 • Kommunicera med dig som representant för en potentiell kund
 • Hämta information om kontaktpersoner hos potentiella kunder från exempelvis Bolagsverket, din organisations hemsida eller LinkedIn

Vi skickar nyhetsbrev till vissa kontaktpersoner hos våra potentiella kunder. Läs mer om våra nyhetsbrev och marknadsföring här.

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Befattning och information om vilken organisation du jobbar på
 • Kontaktuppgifter, t.ex. din e-mailadress och/eller telefonnummer
 • Information från t.ex. Bolagsverket, din organisations hemsida eller LinkedIn
 • Information som du lämnar till oss under våra samtal, e-mailmeddelanden etc.

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna kommunicera med potentiella kunder.

Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

Lagringstid: Vi slutar att kontakta dig och sparar inte längre dina personuppgifter om du har varit passiv i:

 • tolv månader, eller
 • tre månader, om vi har samlat in personuppgifterna om dig utan att vi har haft tidigare kontakt med dig eller den organisation du representerar.

Om den organisation som du representerar blir kund hos oss kommer vi att spara dina personuppgifter under en längre period, se dessa lagringstider nedan. Vi slutar dock alltid att lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen.

Ändamål: För att kommunicera med dig och fullgöra våra avtal

Behandlingar som utförs

 • Diskutera/förhandla, ingå och fullgöra avtal med den organisation du representerar

Vi skickar nyhetsbrev till vissa kontaktpersoner hos våra kunder. Läs mer om våra nyhetsbrev och marknadsföring här.

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Befattning och information om vilken organisation du jobbar på
 • Kontaktuppgifter, t.ex. din e-maildress och/eller telefonnummer
 • Information som du lämnar till oss under våra samtal, e-mailmeddelanden etc.

Laglig grund för behandlingen

Intresseavvägning (artikel 6.1 f i GDPR)

Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna ingå, förhandla och fullgöra vårt avtal samt för att därefter kommunicera med dig som representant för din organisation.

Vid vår intresseavvägning har vi bedömt att vårt berättigade intresse av att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade.

Om du vill veta mer om hur vi har gjort den här bedömningen eller invända mot den är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges här.

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter tills avtalet med organisationen du representerar har upphört och förpliktelserna under avtalet annars är fullgjorda. Vi slutar dock lagra dina personuppgifter om vi får kännedom om att du inte längre representerar organisationen. Vissa av dina personuppgifter lagras även en längre tid för att uppfylla krav i bokföringslagen. Se denna lagringstid nedan.

Ändamål: För att följa bokföringslagens regler

Behandlingar som utförs

 • Följa bokföringslagstiftning

Personuppgifter som behandlas

 • Namn, betalningshistorik, transaktioner och annat underlag som utgör bokföringsmaterial

Laglig grund för behandlingen

Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c i GDPR)

Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen.

För att vi ska kunna följa bokföringslagen måste vi behandla vissa personuppgifter om dig som representant för en av våra kunder, leverantörer eller partners, t.ex. information som finns på fakturor och avtal. Sådana personuppgifter behöver du därför tillhandahålla till oss för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med den organisation du representerar.

Lagringstid: Uppgifterna lagras i sju år från bokföringsårets slut i enlighet med bokföringslagen.

Vi på Stratsys strävar alltid efter att upprätthålla en god relation med dig och din organisation och svara på alla frågor du eller din organisation kan ha. Om du eller din organisation har några klagomål eller anspråk kommer vi att behandla dina personuppgifter i samband med att vi hanterar ett sådant klagomål eller anspråk. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i dessa fall här.

Vilka som har tillgång till dina personuppgifter och varför

Vi kommer att dela dina personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden som endast behandlar dina personuppgifter för vår räkning. Detta innebär att vi ansvarar för personuppgiftsbehandlingen som våra personuppgiftsbiträden utför. Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av personuppgiftsbiträden:

 • andra företag inom samma koncern som Stratsys AB för att kunna bedriva vår verksamhet på det mest effektiva sättet;
 • våra IT-tjänsteleverantörer, t.ex. för specifika funktioner och hosting, vilka kommer att behandla personuppgifterna för vår räkning och på våra instruktioner för att säkerställa en god och säker IT-drift. Vi delar endast dina personuppgifter med våra IT-leverantörer om det är nödvändigt för dem att uppfylla sina skyldigheter gentemot oss enligt det avtal som vi har med dem; och
 • till HubSpot som tillhandahåller vårt CRM-system för att administrera vår relation.

Om du har några frågor angående hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Var dina personuppgifter behandlas

Vi och våra leverantörer och partners som vi delar dina personuppgifter med behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. Vi har vidtagit alla åtgärder som är kommersiellt möjliga för att personuppgiftsbehandlingen när det är möjligt ska ske inom EU/EES.

Dina personuppgifter kommer att överföras utanför EU/EES i följande fall:

 • Om våra IT-leverantörer är baserade utanför EU/EES. Vi har dock försökt skydda dina personuppgifter och minska risken för att de överförs utanför EU/EES genom att endast lagra dina personuppgifter på IT-leverantörens servrar inom EU/EES.
 • När vi har en relation med dig, såsom kund eller potentiell kund, kan överföring göras till USA eftersom HubSpot är baserade där.

I ovanstående situationer sker sådan överföring endast i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, vilket innebär att vi kommer att överföra dina personuppgifter utanför EU/EES när vi kan säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi kommer att överföra dina personuppgifter enligt standardavtalsklausulerna (artikel 46.2 (c) GDPR), Modul 2 (personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde), tillsammans med kompletterande åtgärder. Du hittar standardavtalsklausulerna här.

Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi implementerar för överföringar av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som vi har angett här.

Detaljerad beskrivning av dina rättigheter

Du har vissa rättigheter med anledning av att vi på Stratsys AB (”Stratsys”, ”vi” och ”oss”) behandlar dina personuppgifter. Nedan finner du en mer detaljerad beskrivning av dina olika rättigheter.

För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i denna integritetspolicy här.

Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (Artikel 77 i GDPR)

Du har rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten.

I detalj. Din rätt att klaga gäller i det fall det inte påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att underrätta dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultat blir, inklusive att informera dig om möjligheten att få ditt klagomål prövat rättsligt.

Rätt att återkalla samtycke (Artikel 7.3 i GDPR)

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

I detalj. Ditt återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Rätt till tillgång (Artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du kan skicka en förfrågan genom att kontakta oss. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna vi behandlar samt information om behandlingen.

I detalj. Den information vi i sådana fall ger dig tillgång till är:

 • ändamålen med behandlingen,
 • de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
 • de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,
 • om möjligt den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,
 • förekomsten av rätten att av oss begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör dig eller att invända mot sådan behandling,
 • rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet,
 • om vi inte samlar in dina uppgifter, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer,
 • förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR, där du även har rätt att få meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling; och
 • om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via elektronisk form kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

Din rätt att begära ut kopior enligt ovan ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter.

En begäran görs genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som du finner här.

Rätt att göra invändningar (Artikel 21 i GDPR)

Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

I detalj. Din rätt att göra invändningar gäller enligt följande:

 • Du har rätt att när som helst göra invändningar med hänvisning till skäl som hänför sig till din specifika situation avseende behandling av dina personuppgifter som grundar sig på artikel 6.1 e eller 6.1 f i GDPR, vilket inkluderar profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om du invänder får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i det fall profileringen har ett samband med direkt marknadsföring. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring har du en ovillkorlig rätt att få behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål att upphöra.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd“) (Artikel 17 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss.

I detalj. Vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 • personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats för;
 • du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR;
 • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt;
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av; eller
 • personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 i GDPR.

Om vi har offentliggjort personuppgifterna och enligt ovan är skyldig att radera personuppgifterna, ska vi med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Notera att vår skyldighet att radera enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
 • för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av; eller
 • för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till rättelse (Artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

I detalj. Med beaktande av ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling (Artikel 18 i GDPR)

Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 

I detalj. Din rätt gäller om:

 • du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),
 • du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl,
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning, eller
 • du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen.

Om behandlingen enligt ovan har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begräsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet (Artikel 20 i GDPR)

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

I detalj: Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om:

 • behandlingen baserar sig på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal, och
 • behandlingen sker automatiserat.

Din rätt till dataportabilitet påverkar inte din rätt enligt artikel 17 i GDPR (rätt till radering).

Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.