Accelerera ditt GRC arbete

Väl fungerande Governance, Risk management & Compliance bygger processer som ska verka för att reducera organisationens risker och skapa hållbara lösningar. Stratsys möjliggör ett integrerat och systematiskt arbetssätt som framgångsrikt stödjer och stärker ert GRC arbete över tid. 

GRC för strategisk överlevnad & trygghet

Ett strukturerat GRC-arbete utgör en central del av en affärsstrategi. Alternativet kan vara mycket kostsamt. För att effektivt kunna agera och ta strategiska beslut med hänsyn till riskrelaterade faktorer, krävs systemstöd. Systematiken, överblicken, informationsdelning samt minskad risk för manuell hantering är vinningar som ett systemstöd ger.

Ett effektivt GRC-arbete skapar också trygghet att verksamheten utförs på rätt sätt. Silos mellan funktioner är vanligt, vilket resulterar i olika bilder av verksamheten, prioriteringar eller att GRC-arbete ofta stannar kvar inom specialistfunktionen i stället för att integreras.

Stratsys förenklar flödet av information genom hela organisationen och skapar förutsättningar för en gemensam bild i arbetet med prioriterade risker och behov.

Vad Stratsys löser inom GRC

GRC är ett stort område, där vi på Stratsys valt att täcka de mest centrala delarna av arbetet. Vår plattform integreras enkelt med andra system för specifika och mer djuplodade lösningar.

Risk & Kontroll

Riskhantering och internkontroll på alla nivåer av organisationen. Direkta åtgärder och återkommande kontrollaktiviteter skapar ett löpande riskreducerande arbete.

Compliance

Compliance kan hanteras genom verifierbara kontrollaktiviteter kopplat direkt mot lagkrav och frivilliga standarder. Aktiviteterna kan grupperas för genomförande till exempelvis enskilda processer och enheter.

Internrevision

Revision stöds genom granskande funktioner där interna och externa rekommendationer kan samlas, men också för ansvariga att skapa spårbara handlingsplaner för att möta rekommendationerna.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering är riskhanteringens nästa steg. Identifieringen av kritiska resurser på processnivå och hur de skall säkerställas i händelse av avbrott eller krissituationer stöds.
"Med Stratsys skulle får vi möjlighet att koppla risker, incidenter, informationsklassning med mera till processer – precis som vi hade efterfrågat. Att kunna se och skära i informationen på det sättet är mycket smidigt och tidsbesparande."
Johan Nilsson
Risk Officer, Avanza Bank

Stratsys produkter inom GRC

Risk & Kontroll

Vår produkt Risk & Kontroll är omfattande för att kunna bedriva ett strukturerat GRC-arbete från specialistfunktion till strategiskt beslutsfattande på ledningsnivå.

Informationssäkerhet

Med vår produkt för informationssäkerhet hjälper vi din verksamhet att strukturera och utveckla arbetet inom ramen för de mest förekommande säkerhetsstandarderna. 

Hållbarhetsstyrning

Ökade krav om hållbarhetsstyrning och rapportering är central del i företagsstyrning och strategisk tillväxt. Vår produkt inom hållbarhetsstyrning ger dig systemstödet du behöver. 

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra digitala verktyg kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.