Bank, finans & försäkring

Möt behov & lagkrav med rätt systemstöd

Stratsys verktyg ger företag inom bank, finans och försäkring rätt förutsättningar för att möta behov och lagkrav inom exempelvis hållbarhet, risk & kontroll samt informationssäkerhet.

Ge din verksamhet rätt förutsättningar för tillväxt

Ökade lagkrav, regelverk och processer är följder av en allt mer komplex och föränderlig finansbransch. Krav på transparens i processer, rapportering och administration samt överblick och systematik i sitt riskarbete är en utmanande uppgift att hantera utan systemstöd. 

Att gå från rapportering till handling är det som Stratsys gör bäst. Ökad kontroll och struktur samt ett enhetligt arbetssätt genom hela organisationen underlättar informationsspridningen mellan specialister och beslutsfattare. Att integrera flera strategiska processer, som riskhantering, informationssäkerhet och hållbarhetsrapportering i en och samma plattform, gör vardagen enklare. 

Vi löser era utmaningar

Risk och kontroll

Risk handlar om osäkerhetsfaktorer och förmågan att identifiera och prioritera de viktigaste riskerna och hantera dessa i olika dimensioner och områden. Trots vetskapen om hur man bäst borde bedriva riskarbetet sitter många företag fast i manuella arbetssätt som försvårar arbetet. 

Krav på efterlevnad

Finansinspektionen samt den europeiska bankmyndigheten EBA:s krav på efterlevnad driver en stor mängd administration som bolagen måste hantera. Detta ställer höga krav på verksamheter inom sektorn att påvisa att de krav man står under faktiskt reflekteras i hur arbetet utförs. 

Informationssäkerhet

Ökade krav på informationssäkerhet och GDPR-kompabilitet kräver att företag är rustade med rätt verktyg som stöttar det systematiska arbetet med informationssäkerhet samt distributionen av till exempel ansvar i organisationen och stöd till operationalisering genom arbetsrutiner.

Kontinuitetsplanering

Kontinuitetsplanering är nödvändigt för att kunna förbereda sig för och agera snabbt på oväntade händelser som kan resultera i allvarliga avbrott i verksamheten samt stora ekonomiska kostnader. Här krävs ett systematiskt tillvägagångssätt med att identifiera, analysera, bedöma och kontrollera risker för att minimera effekterna.

Stöd för internrevision

En internrevision genomlyser en mängd områden inom verksamheten och ger styrelse och ledning en balanserad bild av hur väl processer och rutiner fungerar. Här är det av största vikt att ha ett stöd för både dokumentationen och det kontinuerliga arbetet med att agera på rekommendationer och ta fram handlingsplaner.

ESG-rapportering

I takt med att såväl inhemska lagkrav liksom EU-regler ökar så ökar kraven på organisationer att använda sig av ESG-ramverket för att beräkna sin organisations påverkan på miljö, samhälle och styrning. Vägen till framgång i ditt ESG-arbete är ett systemstöd som hjälper dig idag för att kunna agera imorgon.

"Stratsys skulle ge oss klart större möjligheter än vi hade innan. Vi skulle också få möjlighet att koppla risker, incidenter, informationsklassning till processer – precis som vi hade efterfrågat."
Johan Nilsson, Risk Manager

Produkter för dig inom bank och finans

Fördelen med Stratsys är att vi erbjuder flera produkter i en och samma plattform. Dessa kan användas i kombination men även separat. Här är exempel på de produkter som kan nyttjas för dig som arbetar inom bank, finans och försäkringar.

Vill du veta mer om hur Stratsys kan hjälpa dig?

Vi har god erfarenhet av att hjälpa kunder inom bank, finans och försäkring. Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Upptäck mer

Stratsys Plattform

I över 20 års har vi utvecklat Nordens ledande plattform för uppföljning, rapportering och processtöd i en och samma plattfom. Upptäck fördelarna idag.

Integrationer

Självklart erbjuder vi integrationslösningar som kompletterar din nuvarande teknikstack. Läs mer om våra integrationer och hur du enkelt kan addera oss till befintliga system.

Så kommer du igång

Våra kunder är unika - där vi är lyhörda för hur man vill komma igång med Stratsys. Från 48 timmar till mer komplexa införanden - det styrs helt av hur era behov ser ut.