Vad krävs för att öka patientsäkerheten till 2024? 

Sjukvårdspersonal arbetar med att öka patientsäkerheten
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
2 min

Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet har fått betydande spridning bland landets regioner och kommuner. Enligt Socialstyrelsen arbetar idag samtliga regioner och hälften av alla kommuner aktivt med handlingsplaner för att öka patientsäkerheten. I det här blogginlägget lyfter vi fram viktiga åtgärder i patientsäkerhetsarbetet och hur organisationer kan digitalisera sina handlingsplaner för ökad transparens och delaktighet.  

Kort om nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet 

Nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet i Sverige gäller under perioden 2020-2024 och har som mål att skapa en säkrare miljö för patienter inom sjukvården.  
 
Planen har tagits fram för att stötta kommuner och regioner i arbetet att minska antalet allvarliga händelser och skador som sker i sjukvården. 
 
Det handlar bland annat om kompetensutveckling för sjukvårdspersonal, främja säkrare vårdprocesser genom användning av digitala verktyg samt utveckla samarbeten mellan olika vårdgivare.  

Handlingsplanen omfattar följande områden: 

 • Öka kunskap om inträffade vårdskador 
 • Tillförlitliga och säkra system och processer 
 • Säker vård här och nu 
 • Stärka analys, lärande och utveckling 
 • Öka riskmedvetenheten och beredskap 
 • Engagerad ledning och tydlig styrning 
 • En god säkerhetskultur 
 • Adekvat kunskap och kompetens 
 • Patienten som medskapare 
   
5 viktiga åtgärder för att öka patientsäkerheten till 2024 

Organisationer inom hälso- och sjukvården står idag inför ett flertal utmaningar som påverkar arbetet med patientsäkerheten. För att komma vidare och uppnå önskade resultat behöver rätt förutsättningar finns på plats. 
 
Den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet kräver att organisationer tar höjd för ett antal åtgärder.  

1. Utbildning och kompetensutveckling

För att skapa en säker miljö för patienterna krävs regelbunden kompetensutveckling och utbildning av vårdpersonalen. Det är viktigt att säkerställa att personalen har den kunskap som krävs. Vårdpersonal behöver ha koll på hur risker förebyggs och hur de förväntas agera om olyckan är framme. 

2. Användning av digitala verktyg

Idag använder många organisationer digitala verktyg för att säkra sina vårdprocesser, till exempel för avvikelsehantering, egenkontroller, ständiga förbättringar och kvalitetsutveckling. 
 
Ett digitalt verktyg kan automatisera delar av det administrativa arbetet, synliggöra brister och säkerställa att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle och på så vis minska risken för fel och kvalitetsbrister. Systemet som användas ska vara användarvänligt och lättillgängligt för alla som behöver arbeta i det.  

3. Samarbete och kommunikation

Bra samarbete och kommunikation mellan olika vårdgivare, läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal är viktig för att undvika misstag som påverkar patientsäkerheten.  
 
Idag påverkas många vårdorganisationer av bristen på sjukvårdspersonal. Det kan vara svårt att skapa en säker vårdmiljö för patienterna när resurserna inte räcker till.  
 
Personalbristen gör att det blir extra viktigt för organisationer att kommunicera sina behov mellan varandra. Samarbeten mellan vårdgivare kan till exempel öppna upp för möjligheter att låna personal av varandra.

4. Ledarskap

Ledarskapet i vårdorganisationen är viktigt för att se till att patientsäkerheten prioriteras. Det kan vara en utmaning att engagera ledare och skapa en kultur där patientsäkerhet är en av verksamhetens högsta prioriteter.  
 
Data från ett digitalt verktyg kan ge organisationens ledare stöd att fatta proaktiva beslut och identifiera områden som behöver förbättras för att öka patientsäkerheten. Med Stratsys kvalitetsledningssystem kan organisationer till exempel skapa rapporter och utvärdera och utveckla patientsäkerheten. 
 

5. Uppföljning och förbättring 

En viktig faktor för att patientsäkerhetsarbetet ska lyckas är att regelbundet följa upp och identifiera förbättringsområden. Ta reda på vad ni gör rätt och vad ni behöver förändra för att nå målen.  
 
För att utvärdera sina åtgärder behöver vårdorganisationer få tillgång till relevant data. Med ett digitalt verktyg är det enkelt att samla in, analysera och sammanställa data på ett effektivt sätt. 

Analysverktyg för att stärka patientsäkerhetsarbetet 

Ett analysverktyg har tagits fram för att identifiera utmaningar för en säker vård och stärka patientsäkerhetsarbetet. I Stratsys system för kvalitetsarbete inom vård och omsorg finns stöd för att arbeta med analysverktyget.  

Analysverktyget hjälper organisationer att: 

 • göra en nulägesanalys av patientsäkerhetsarbetet i kommunen eller regionen. 
 • identifiera utmaningar för säker vård och teman där det saknas information om nuläget. 
 • identifiera och prioritera bland insatser för att möta utmaningar och stärka patientsäkerhetsarbetet på lång sikt och i omställningen till nära vård. 
 • skapa samsyn kring styrkor och förbättringsområden för en god och säker vård. 
 • skapa en grund för framtagande av lokala handlingsplaner. 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del i arbetet för att öka patientsäkerheten. Här kan du läsa mer om hur Stratsys kvalitetsledningssystem för vård och omsorg kan hjälpa din organisation.