Minska kvalitetsbristkostnader inom vård och omsorg: strategi för bättre vård och kostnadseffektivitet 

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Minska kvalitetsbristkostnader inom vård och omsorg: strategi för bättre vård och kostnadseffektivitet </span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
2 min

Organisationer inom vård och omsorg arbetar hårt för att leverera vård av hög kvalitet till sina patienter. När kvaliteten brister kan det få betydande påverkan, både i form av försämrad ekonomi och fram för allt negativa konsekvenser för patienternas välbefinnande. Här går vi in på olika strategier som du kan arbeta mer med, för att förbättra vårdkvaliteten och minska kvalitetsbristkostnaderna inom vård och omsorgen. 

Förståelse för kvalitetsbristkostnader och hur de uppstår 

Kvalitetsbristkostnader inom vården kan uppstå av olika anledningar. De kan till exempel bero på felaktig eller bristfällig behandling, vårdrelaterade infektioner, vårdskador, felaktig resursanvändning, administrativa misstag och felaktiga diagnoser.  

Fördelarna med att minska kvalitetsbristkostnader: 

 • Förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet genom minskning av felbehandlingar och vårdrelaterade skador 
 • Ökad kostnadseffektivitet genom rätt användning av resurser/kompetens och minskat behov av upprepad vård 
 • Positivt rykte och ökat förtroende för vårdgivaren, hos både patienter och samarbetspartners 
 • Förbättrad användning av tillgängliga resurser och rätt kapacitet för att möta vårdbehovet 
 • Möjlighet att investera frigjorda resurser i förbättrade vårdprocesser, utbildning och tekniska innovationer 
   

Strategier för att minska kvalitetsbristkostnader 

För att minska kvalitetsbristkostnader behöver vårdorganisationer implementera strategier och åtgärder som fokuserar på att förbättra vårdprocesser, förebygga fel och främja en kultur av kontinuerlig förbättring.  
Det kan inkludera att etablera tydliga riktlinjer och rutiner för vård, införa system för riskhantering och kvalitetsuppföljning samt ge kontinuerlig kompetensutveckling till medarbetarna. 
 
En viktig del i arbetet att öka vårdkvaliteten och på sikt minska kvalitetsbristkostnaderna är att investera i ett digitalt verktyg för det systematiska kvalitetsarbetet inom vård och omsorg. Verktyget kan hjälpa till att involvera alla medarbetare och skapa en miljö som uppmuntrar till rapportering av avvikelser och ständiga förbättringar. På så vis kan man skapa en lärande organisation som aktivt arbetar för att öka kvaliteten och minska kvalitetsbristkostnader på ett effektivt sätt. 

Så kan ett digitalt verktyg hjälpa till att minska kvalitetsbristkostnader: 

 • Överblick av det systematiska kvalitetsarbetet: Ett digitalt verktyg skapar överblick och möjliggör ett proaktivt och systematiskt kvalitetsarbete. Det underlättar planering, ledning och styrning av kvalitetsarbetet, för att säkerställa att rätt saker sker, på rätt sätt och vid rätt tillfälle. 
 • Visuella processer och stödjande kontroller: I ett digitalt verktyg kan viktiga processer och rutiner för kvalitet mappas upp. Verktyget stödjer arbetet med egenkontroller genom till exempel kvalitetsindikatorer och digitala checklistor, för att på ett enkelt och visuellt sätt säkerställa följsamhet samt identifiera brister och fel som behöver åtgärdas. 
 • Samlat och transparent åtgärdsarbete: Genom att använda ett digitalt verktyg skapas en samlad och transparent bild av de åtgärder som genomförts i syfte att förbättra kvaliteten. Det blir lätt att följa upp och analysera utfallet av ett samlat förbättrings- och åtgärdsarbete för att snabbt kunna agera om man inte uppnått förväntat resultat. 
 • Förbättrad kommunikation och samarbete: Ett digitalt verktyg möjliggör kommunikation och samarbete inom och mellan olika verksamheter och enheter. Det främjar en öppen kommunikation där man enkelt kan nå information när den behövs, vilket främjar lärande och möjligheter till att lösa problem och förbättra kvaliteten ett gemensamt sätt. 
 • Dataunderlag och beslutsstöd: Genom enkel tillgång till insamlad data blir det digitala verktyget en viktig plats för att identifiera mönster, trender och områden som behöver förbättras. Det stödjer faktabaserade beslut och ett kraftfullt åtgärdsarbete för att förbättra vården och minska kvalitetsbristkostnaderna på såväl lång som kort sikt.   

Ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg är ett viktigt steg mot att öka vårdkvaliteten och kostnadseffektiviteten samt minska kvalitetsbristkostnader inom vård och omsorg. Läs om hur Stratsys verktyg hjälper vårdorganisationer ta kontroll över kvalitetsarbetet.