Allmänna villkor

Stratsys AB, 2023

1. Bakgrund

1.1 Dessa allmänna villkor (de “Allmänna Villkoren”) beskriver de juridiska villkoren som gäller för samtliga Stratsys produkter och tjänster.

1.2 Begrepp med stor bokstav definieras sist i dessa Allmänna Villkor, i bilaga ”definitioner”.

2. Generellt om Stratsys produkter

2.1 Stratsys tillhandahåller Produkter som standardiserade molntjänster på en molnbaserad Plattform som Kunden köper. Kunden kan välja vilken eller vilka Produkter som Kunden vill teckna abonnemang för. För att kunna nyttja Produkten köper Kunden även ett antal Användarlicenser (som en löpande avgift utgår för).

2.2 Genom att Kunden beställt en Produkt ges Kunden en rätt att använda sådan Produkt under den tid som avtalet gäller. Rätten är icke-exklusiv, tidsbegränsad och icke-överlåtbar och gäller för Kundens egen verksamhet, om inte annat särskilt framgår av Huvudavtalet.

2.3 Kunden kan skala upp och skala ner användningen av Produkter och Användarlicenser enligt vad som anges i avsnitt 12.

2.4 Kunden har rätt att använda Produkt för det antal Användare som Kunden köpt Användarlicenser för. Rätten gäller under förutsättning att Kunden uppfyller sina betalningsskyldigheter och övriga skyldigheter enligt Avtalet.

2.5 Stratsys har rätt att göra förbättringar, tillägg och ändringar av Produkter. Produkt är levererad när Stratsys gör Produkt tillgänglig vid Anslutningspunkten.

3. Stratsys åtaganden

3.1 Stratsys ska leverera Produkter och Konsulttjänster på ett professionellt, tekniskt kompetent och fackmannamässigt sätt.

3.2 Om Produkt inte uppfyller vad parterna kommit överens om enligt Avtalet ska Stratsys inom skälig tid där så är praktiskt möjligt avhjälpa Fel som Kunden reklamerat inom den tid som anges i punkt 15.5. Stratsys skyldighet att avhjälpa Fel, gäller inte om avhjälpandet skulle medföra olägenhet och kostnader för Stratsys som är oskäligt stora i förhållande till Felets betydelse för Kunden.

3.3 Stratsys ansvarar för tillhandahållandet av Produkt såsom en molntjänst inklusive drift, support och underhåll. Ansvaret innefattar ett ansvar för den fysiska säkerheten för servrar, backup av Kundens Data och teknisk utrustning kopplat till driften av servrar, som är nödvändig för att tillhandahålla Produkt.

3.4 Stratsys ska samarbeta med Kunden samt medverka vid framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser eller därmed jämförbar eller relaterad dokumentation. Stratsys ska löpande medverka till arbete med säkerhetsaudit eller uppföljning av sådan säkerhetsaudit som Kunden, eller tredje part på uppdrag av Kunden, genomför för att verifiera att Stratsys uppfyller avtalade krav.

3.5 Stratsys ansvarar inte för fel eller funktioner i Tredjepartspartsprodukter som eventuellt levereras enligt Avtalet eller integrationer till desamma. För Tredjepartsprodukter som levereras enligt Avtalet gäller istället vad som anges i licensvillkoren för respektive Tredjepartsprodukt gällande fel och nyttjande.

4. Testperiod av Stratsys produkter

4.1 Dessa Allmänna villkor gäller i tillämpliga delar när Kunden registrerar sig för en gratis testperiod för en eller flera Produkter. Punkter som till sin natur inte gäller vid en gratis testperiod gäller då inte, inklusive punkterna 3.2, 3.3, 13.3, 13.4, 13.5, 13.8 och avsnitt 6 (Tillgänglighet, support och underhåll (SLA), 7 (Konsulttjänster), 8 (Tilläggsbeställningar), 9 (Priser och betalning) och 11 (Avtalstid och uppsägning).

4.2 När Stratsys erbjuder en testperiod gratis är Stratsys åtagande begränsat till att endast ge Kunden tillgång till Produkten, om inte annat särskilt avtalat. Stratsys har därmed inget ansvar för att Produkten fungerar på ett visst sätt, eller ansvar för att ge Kunden support eller avhjälpa eventuella fel. Viss användarsupport brukar vi trots allt ändå erbjuda. Stratsys är inte heller ansvarig för några skador, vare sig direkta eller indirekta med anledning av Kundens användande av Produkten.

4.3 Avtalstiden för Kundens gratis testperiod är trettio (30) dagar, eller enligt vad som angetts vid registreringen. När avtalstiden gått ut kan Kunden välja att fortsätta använda Produkten och då betala för den enligt vad som anges i de Allmänna Villkoren. När testperioden gått ut raderas Kundens Data i Produkten.

4.4 Kunden kan när som helst välja att avsluta testperioden och får då inte längre tillgång till Produkten. Kunden kan endast använda en gratis testperiod per Produkt.

4.5 Stratsys har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Kunden bryter mot villkoren i dessa Allmänna Villkor.

5. Kundens åtaganden

5.1 Kunden är ansvarig för Kundens, inklusive dess anställdas och konsulters, användning av Produkt. Detta inkluderar även ansvar för säkerheten, kvaliteten och lagligheten av Kundens Data. Kunden ska vid användning av Produkt följa tillämplig lag.

5.2 Kunden ska inte använda, kopiera, modifiera eller ge tillgång till Produkt, i Produkt inkluderad programvara eller Dokumentation, i större utsträckning eller på annat sätt än vad som ligger inom Produktens avsedda användningsområde eller vad som överenskommits genom Avtalet. Kunden ska inte heller på något sätt ladda upp olaglig information i Produkt.

5.3 Stratsys är inte ansvarig för förändringar i Produkt eller Konsulttjänster som sker på grund av förändringar hos Kunden.

5.4 Om Kunden inte efterlever villkoren enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar från att Stratsys underrättat Kunden om den bristande efterlevnaden är Stratsys berättigad att stänga av och/eller upphöra att tillhandahålla Produkt eller Konsulttjänster till dess att rättelse har vidtagits. Kunden ska hålla Stratsys skadelös för alla kostnader eller krav som härrör från Kundens användning av Produkt i strid med villkoren i Avtalet.

5.5 Kunden åtar sig att tillhandahålla dokumentation som Stratsys efterfrågar för att eventuell konfiguration ska kunna utföras i enlighet med vad som överenskommits mellan parterna, t.ex. avseende tidplan och utförande.

6. Tillgänglighet, support och underhåll (SLA)

6.1 Stratsys ska tillhandahålla Produkt i enlighet med tillämpliga servicenivåer och support av Produkt enligt vad som anges i Stratsys från tid till annan gällande SLA.

6.2 Vid Fel eller brister i Produkt ansvarar Kunden för att meddela Stratsys omgående på det sätt som anges i SLA. Fel i Produkt rättas enligt vad som anges i SLA.

6.3 Stratsys ansvar för tillhandahållande av Produkt i enlighet med vad som anges i denna punkt 6 utgör Stratsys totala åtagande och ansvar i förhållande till Kunden.

7. Konsulttjänster

7.1 För att Kunden ska få maximal nytta av Produkt erbjuder Stratsys Konsulttjänster inom rådgivning, anpassningar, konfigurering, implementering och utbildning.

7.2 Om parterna avtalat om att Stratsys ska utföra Konsulttjänster ska Stratsys utföra sådana tjänster enligt vad som överenskommits i Avtalet. Konsulttjänster ska alltid utföras fackmannamässigt och med för ändamålet lämpliga och kvalificerade medarbetare.

7.3 Parterna kan avtala om att Stratsys ska utföra antingen uppdrag med konsultresurs (Konsultbeställning) enligt punkten 7.6 eller uppdrag som projekt, t.ex. anpassning av Produkten efter Kundens arbetssätt, införandeprojekt eller andra implementationer, (Projektbeställning) i punkten 7.7. Vid Projektbeställning ska en överenskommelse ingås avseende uppdragets innehåll. Har sådan överenskommelse inte ingåtts och/eller har parterna inte tydligt angett att det rör sig om en Projektbeställning ska överenskommelsen anses utgöra en Konsultbeställning.

7.4 Parterna ska samarbeta och samråda vid Konsulttjänsternas genomförande.

7.5 Om inte annat avtalats utförs Konsulttjänster enligt löpande räkning till pris som anges i Stratsys från tid till annan gällande prislista.

7.6 Vid Konsultbeställning tillhandahåller Stratsys Konsulttjänster inom den kompetens och i den omfattning som parterna kommit överens om, t.ex. ett visst antal timmar. Vid Konsultbeställning har Stratsys inget resultatansvar utan ansvarar för att utföra ett arbete efter avtalad tid med Kundens resultatansvar. Kunden ansvarar för att konsult har tillgång till eventuellt nödvändiga interna resurser och tillstånd för uppdragets utförande.

7.7 Vid Projektbeställning ska projektets innehåll samt eventuella tidplaner, t.ex. implementeringsplan och resultat som Stratsys ansvarar för preciseras. Projekt utförs under Stratsys ledning och metodik, om inget annat avtalats. Kunden ska utföra sådant som ankommer på Kunden samt bistå med alla nödvändiga resurser för att avtalat resultat ska uppnås.

7.8 Kunden ska, om inget annat framgår av Avtalet, kontrollera att resultatet uppfyller Projektbeställningen inför avslutsmötet för projektet. Kunden ska genomföra sådan kontroll innan avtalad dag för godkännande. Leveransen godkänns på avslutsmötet, vilket protokollförs.

7.9 Om Fel föreligger i förhållande till överenskommen Konsultbeställning eller Projektbeställning är Stratsys skyldigt, att efter Kundens skriftliga anmälan om Felet till Stratsys, vidta rättelse. Rättelse ska ske genom att Stratsys fullgör Konsultbeställning eller Projektbeställning och korrigerar eventuellt Fel på sätt som Stratsys finner lämpligt. Sker inte rättelse inom skälig tid efter Kundens skriftliga anmälan om Felet har Kunden rätt till nedsättning av det avtalade priset enligt Konsultbeställning eller Projektbeställning med ett belopp som skäligen kan anses motsvara Felet. För att Kunden ska ha rätt till rättelse eller nedsättning av priset enligt ovan ska Kunden skriftligen anmäla Felet till Stratsys inom skälig tid efter det att Kunden har upptäckt eller borde ha upptäckt Felet. Under alla omständigheter måste krav på rättelse eller nedsättning av priset enligt ovan alltid framställas skriftligen av Kunden till Stratsys senast tre (3) månader från det att Konsulttjänsten enligt en Konsultsbeställning slutförts eller faktisk godkännandedag inträffat. I annat fall ska kravet anses förverkat. Vad som anges i denna punkt 7.9 ska utgöra Kundens enda möjliga påföljder med anledning av Fel i utförande av Konsulttjänst. Vid Konsultbeställning har Stratsys rätt till ersättning för tid för att åtgärda Fel, om inte Fel beror på Stratsys vårdslöshet.

7.10 Kunden ska godkänna resultatet då de krav som framgår av Projektbeställningen är uppfyllda. Faktisk godkännandedag är den dag då resultatet godkänts enligt någon av punkterna (a)-(e) nedan;

a) Resultatet har godkänts av Kunden;

b) perioden för acceptanskontroll enligt punkt 7.8 ovan har löpt ut utan att Kunden har gjort befogad anmärkning;

c) perioden för acceptanskontroll enligt punkt 7.8 ovan har löpt ut och kraven i Projektbeställningen inte uppfyllts men detta beror på omständigheter som Stratsys inte ansvarar för;

d) Resultatet uppfyller kraven i Projektbeställningen (efter det att Stratsys har avhjälpt eventuella befogade anmärkningar som protokollförts och framförts av Kunden i acceptanskontrollen); eller

e) Kunden tar resultatet i bruk i sin verksamhet, oavsett om resultatet uppfyller kraven i Projektbeställningen och oavsett om Kunden har godkänt resultatet eller inte.

7.11 När faktisk godkännandedag inträffat är projektet avslutat och överlämnat till Kunden. All konsultation och/eller ytterligare arbete utförs som Tilläggsbeställning enligt avsnitt 8.

7.12 Avvikelser från Projektbeställningen som inte i något väsentligt avseende påverkar Produkts avsedda användning ska inte hindra att faktisk godkännandedag inträffar.

7.13 Stratsys försening inträffar om faktisk godkännandedag inträffar senare än den i Projektbeställningen avtalade dagen för godkännande och detta beror på faktorer som Stratsys ansvarar för enligt Avtal.

7.14 Stratsys har rätt till skälig tidsförlängning om Stratsys försenas beroende på omständighet som Stratsys inte svarar för.

7.15 Om Stratsys på grund av omständighet, som beror på Kunden eller något förhållande på Kundens sida, inte kan utnyttja för Konsulttjänster avdelade resurser, har Stratsys efter att ha meddelat Kundens kontaktperson detta, rätt att debitera ersättning för sådan avdelad tid som inte kan utnyttjas. Detta gäller i den utsträckning Stratsys inte kan belägga avdelade resurser med annat arbete.

7.16 Kunden ska lämna Stratsys tillgång till den information och det underlag avseende Kundens verksamhet som krävs för att Stratsys ska kunna utföra Konsulttjänsterna enligt Avtalet.

8. Tilläggsbeställningar

8.1 Under avtalstiden har Kunden möjlighet att, under villkoren i Avtalet, köpa fler Användarlicenser samt teckna abonnemang för nya Produkter och beställa Konsulttjänster till pris som anges i Stratsys från tid till annan gällande prislista eller enligt separat offert.

9. Priser och betalning

9.1 Kunden ska betala de priser för Produkt och Konsulttjänster som framgår av Stratsys från tid till annan gällande prislista. Om Parterna avtalat om priset i Huvudavtalet gäller istället sådana priser.

9.2 Stratsys har rätt att justera priserna årligen per kalenderår i enlighet med förändringen i SCB:s Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm), preliminärt index avseende Informations- och kommunikationsverksamhet (kod J), basperioden är kvartal två (2) det året då Avtalet ingicks.

9.3 Alla fasta avgifter faktureras i förskott. Den första fakturan skickas i samband med att Huvudavtalet ingåtts.

9.4 Konsultbeställning faktureras löpande månadsvis i efterskott i takt med att arbetet genomförs. Projektbeställning faktureras med 30% i förskott vid projektstart och därefter löpande månadsvis.

9.5 Betalning av fakturor ska ske inom trettio (30) dagar från fakturans utfärdande om inget annat skriftligen avtalats.

9.6 Om betalning är sen eller ofullständig har Stratsys rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) och påminnelseavgift och/eller inkassoavgift i enlighet med tillämpliga lagar.

9.7 Om betalning inte är Stratsys tillhanda inom tio (10) dagar från det datum då en skriftlig betalningspåminnelse skickades har Stratsys, utöver övriga tillgängliga medel enligt Avtalet, rätt att (i) omedelbart stänga av Produkt och/eller (ii) säga upp Avtalet i enlighet med avsnitt 11.3.

10. Personuppgifter

10.1 Inom ramen för fullgörandet av sina åtaganden enligt detta Avtal kommer Stratsys att behandla personuppgifter för Kundens räkning. Inom ramen för sådan behandling är Kunden personuppgiftsansvarig och Stratsys personuppgiftsbiträde.

10.2 Parterna har för detta ändamål ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal.

11. Avtalstid och uppsägning

11.1 Om parterna inte kommit överens om något annat, börjar Avtalet gälla när Huvudavtalet ingåtts (exempelvis genom att Kunden godkänt Stratsys offert) och löper i tre (3) år. Därefter förnyas Avtalet automatiskt med ett (1) år i taget tills det blir uppsagt. Sådan uppsägning ska göras skriftligen minst nittio (90) dagar före förnyelse.

11.2 Varje part har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:

a) den andra parten har gjort sig skyldig till ett väsentligt brott mot Avtalet och inte vidtar full rättelse av sådant brott inom trettio (30) dagar från att den andra parten har lämnat skriftlig underrättelse därom; eller

b) den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, är föremål för företags¬re¬kon-struktion, ställer in sina be¬talningar eller på annat sätt skäligen kan antas ha kommit på obestånd.

11.3 Stratsys har rätt att säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid om:

a) en tredjepartsleverantör eller underleverantör säger upp ett avtal med Stratsys och det som en konsekvens därav inte finns någon motsvarande leverantör på marknaden för en viss Produkt och det därför inte är möjligt för Stratsys att fortsätta tillhandahålla Produkt i enlighet med Avtalet; eller

b) vid Kundens brott mot någon av sina förpliktelser enligt avsnitt 5 eller 9.7, eller om Stratsys inte kan tillgodose Kundens ändrade dokumenterade instruktioner gällande behandling av personuppgifter.

11.4 När Avtalet upphört att gälla eller sagts upp av Stratsys enligt punkt 11.3, ska Kunden omedelbart upphöra att använda Produkt och båda parter ska återlämna eller radera sådan information som omfattas av sekretess enligt punkten 17 inklusive Dokumentation.

11.5 Stratsys ska, efter Kundens skriftliga begäran, återlämna Kundens Data i ett allmänt accepterat format som Stratsys väljer. Kunden ska ersätta Stratsys för de rimliga kostnader Stratsys har för återlämningen.

12. Ändringar

12.1 Alla ändringar i detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av båda parter med undantag för vad som anges nedan i detta avsnitt 12.

12.2 Om parterna inte kommit överens om något annat, kan Kunden skala upp och skala ner antalet Användarlicenser och Produkter årligen inför varje ny betalningsperiod. Sådana ändringar ska Kunden meddela Stratsys tre (3) månader före ny betalningsperiod. I övrigt ska ändringar göras enligt detta avsnitt 12.

12.3 Om grunderna för Avtalet väsentligen förändras till följd av förändringar i lag, författning eller myndighets bud ska Stratsys alltid ha rätt att, med om möjligt minst tre (3) månaders skriftligt meddelande, ensidigt ändra Avtalet. Kunden har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om sådan ändring innebär en väsentlig olägenhet för Kunden.

13. Immateriella rättigheter

13.1 Stratsys eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter, till Produkt och Dokumentationen (inklusive, utan begränsning till, sådan utveckling eller förbättringar som genomförs specifikt på uppdrag av Kunden och alla resultat av Konsulttjänster) däri ingående programvara och källkod. Inget i detta Avtal ska tolkas som en överlåtelse av sådana rättigheter, eller del därav, till Kunden.

13.2 Kunden har samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Kundens Data. Stratsys får under avtalstiden använda Kundens Data och data relaterat till Kundens nyttjande av Produkt (dock inte personuppgifter) för att kunna utveckla Plattformen, produkter och i övrigt tillhandahålla Produkt och Konsulttjänster på bästa sätt.

13.3 Stratsys ska (upp till och med ansvarsbegränsningen) ersätta Kunden för skada som Kunden lider vid ev. anspråk från tredje man (utomstående) p.g.a. intrång i sådan tredje mans immateriella rättig¬heter.

13.4 Stratsys skyldighet att hålla Kunden skadelös enligt detta avsnitt 13 gäller endast under förutsättning att Kunden:

a) utan onödigt dröjsmål skriftligen underrättar Stratsys om krav som riktats mot Kunden;

b) tillåter Stratsys att kontrollera försvaret och ensamt fatta beslut i alla då relaterade förlikningsförhandlingar; och

c) agerar i enlighet med Stratsys instruktioner och samarbetar med och bistår Stratsys i den utsträckning som Stratsys skäligen begär.

13.5 Om det slutgiltigt fastställs eller kommer till Stratsys kännedom att ett intrång i tredje mans immateriella rättigheter föreligger kan Stratsys välja att antingen:

a) tillförsäkra Kunden en fortsatt rätt att använda Produkt;

b) ändra Produkt så att intrång inte längre föreligger;

c) ersätta Produkt, eller del därav, med annan motsvarande tjänst vilken inte gör intrång; eller

d) avsluta eller tillfälligt upphöra att tillhandahålla Produkt och, med avdrag för Kundens skäliga nytta, återbetala av Kunden erlagd avgift för Produkt, utan ränta.

13.6 Stratsys ansvar för fel eller intrång i immateriella rättigheter avseende Tredjepartsprodukter är begränsat till en skyldighet att omedelbart rapportera felet/intrånget till relevant tredjeparts¬leverantör.

13.7 Stratsys har rätt att fritt använda det kunnande, den yrkeskunskap, erfarenhet och färdigheter som Stratsys förvärvar genom eller i anslutning till tillhandahållande av Produkt.

13.8 Stratsys skyldigheter enligt detta avsnitt 13 är villkorade av att Kunden uteslutande har använt Produkt i enlighet med villkoren i Avtalet.

13.9 Detta avsnitt 13 utgör Stratsys totala ansvar gentemot Kunden för intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

14. Underleverantörer

Stratsys har rätt att anlita under¬leverantörer för utförandet av sina förpliktelser enligt Avtalet. Stratsys är ansvarig för underleverantörernas arbete som för sitt eget arbete.

15. Ansvarsbegränsningar

15.1 Stratsys ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som uppstår på grund av Stratsys försumlighet vid tillhandahållande av Produkt och Konsulttjänster.

15.2 Stratsys är inte ansvarigt för skador orsakade av (i) Tredjepartsprodukter eller (ii) modifieringar eller ändringar i Produkt som gjorts enligt Kundens instruktioner eller som utförts av någon annan än Stratsys (inklusive men inte begränsat till Kunden och Kundens leverantörer).

15.3 Stratsys är inte under några omständigheter ansvarigt för Kundens vinstbortfall, förlust av intäkter, sparmedel, goodwill, förluster på grund av verksamhets-, ström- eller nätverksavbrott, förlust av data, Kundens eventuella ansvar gentemot tredje man eller indirekta eller följdskador oavsett slag; med förbehåll för vad som gäller enligt avsnitt 13.3.

15.4 Parts skadeståndsansvar är begränsat till 100% av det belopp som Kunden betalat till Stratsys för Produkt enligt Avtalet under de tolv (12) månader som ligger i tiden före skadetidpunkten. Part ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust av information.

15.5 Stratsys är inte ansvarig för skador om inte Kunden skriftligen underrättar Stratsys därom senast nittio (90) dagar efter att Kunden upptäckt eller borde ha upptäckt den faktiska skadan eller förlusten, dock aldrig senare än sex (6) månader från att skadan inträffade.

16. Force majeure

16.1 Vardera part ska befrias från skadeståndsansvar för underlåtenhet att fullgöra förpliktelse enligt detta Avtal i den utsträckning som fullgörandet förhindras av omständighet som ligger utanför partens kontroll, som t.ex. begränsning i internet eller långsam uppkoppling, strömavbrott, nätverksintrång, lagbud, pandemi, arbetskonflikter, kommunika¬tions¬bortfall, mobilisering eller militär¬inkallelser av större omfattning, förordningar, ransonering av bränsle, varor eller energi samt fel och förseningar i leveranser från underleverantörer som orsakats av någon omständighet utanför partens kontroll förutsatt att den andra parten omedelbart underrättas därom.

16.2 Parterna har rätt att häva avtalet om force majeure fortsätter eller uppenbarligen kommer att fortsätta i mer än sextio (60) dagar.

17. Sekretess

17.1 Stratsys ska hantera Kundens Data med strikt sekretess och säkerställa att ingen anställd hos Stratsys tar del av Kundens Data om inte det är strikt nödvändigt för att Stratsys ska kunna utföra sina tjänster, exempelvis support- och underhåll (”need to know basis”). Stratsys ska vidare säkerställa att Kundens Data endast görs rent tekniskt tillgänglig för personal hos Stratsys, och då endast för den personal som behöver sådan åtkomst för att uppfylla Stratsys åtaganden under Avtalet. Stratsys ska säkerställa att Stratsys personal inte faktiskt kan ta del av eller vidarebefordra Kundens Data eller annan relaterad information som finns i Produkter.

17.2 Båda parter förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande publicera eller på annat sätt utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som är eller rimligen kan antas vara att betrakta som konfidentiell med undantag för:

a) information som är eller blivit allmänt känd utan att mottagande part har brutit mot detta Avtal;

b) information från tredje man utan sekretessåtagande som är allmänt känd för den mottagande parten;

c) information som utan sekretes¬s¬åtagande var känd för mot¬tagande part innan mottagandet från utlämnande part;

d) utlämning eller användning av information som krävs enligt lag, förordning eller av tillsyns¬myn¬dighet. Vid sådan utlämning, ska den utlämnande parten, om möjligt, meddela den andre parten innan sådan utlämning sker; eller

e) utlämnande som sker till rådgivare som i sin tur är bundna av sekretess.

17.3 Information som part har angivit ska vara konfidentiell ska alltid vara att betrakta som konfidentiell information.

17.4 Varje part ansvarar för sina respektive underleverantörers, konsulters och anställdas iakttagande av denna sekretessklausul. Sekretessåtagandet enligt denna klausul gäller under avtalstiden samt även för en period om tre år efter det att Avtalet har upphört att gälla. Vad gäller Kundens Data gäller sekretessen för evigt.

17.5 Stratsys ska vidare se till att det finns kontrollsystem som innebär att Stratsys underleverantörer, anställda och konsulter inte kan ta del av Kundens Data. Det ska vidare finnas möjligheter för Kunden, genom att t.ex. ta del av loggning etc., kontrollera att Stratsys inte tagit del av eller på annat sätt spridit Kundens Data. Vidare ska Stratsys tillse att säkerhetsskyddet för Produkter är tillräckligt för att Stratsys ska kunna säkerställa kraven på sekretess.

17.6 Stratsys ska vidare följa de sekretessföreskrifter som Parterna från tid till annan kommer överens om samt tillse att berörd personal, samt i förekommande fall underleverantörer, iakttar dessa föreskrifter. Särskild sekretessförbindelse ska, på Kundens begäran, undertecknas av såväl Stratsys anställda engagerade leverans av Produkter som av anlitade underleverantörer och dess anställda, innan arbetet påbörjas.

18. Marknadsföring och referenshantering

18.1 I samband med ingående av Avtalet ges Stratsys en rätt att använda Kundens logotyp och namn som referens i sin marknadsföring.

19. Övrigt

19.1 Kunden och Stratsys ska utse kontaktpersoner som ska ansvara för att upprätta och bibehålla ett effektivt samarbete avseende Avtalet. Part får ändra kontaktperson genom att skriftligen underrätta den andra parten.

19.2 Det primära kommunikationsmedlet mellan parterna som berör Produkt eller Konsulttjänster ska vara Stratsys hjälpcenter och i andra hand e-post.

19.3 Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.

19.4 Respektive dokument som beskrivs i definitionen av Avtalet ska ha inbördes prioritet enligt följande ordning: (i) Tilläggsbeställning, (ii) Huvudavtalet, (iii) Allmänna villkor och (iv) eventuella bilagor. Eventuella bilagor ska ha inbördes prioritet i enlighet med den ordning som anges i Huvudavtalet.

19.5 Avtalet får inte överlåtas till tredje man utan motpartens föregående skriftliga samtycke. Stratsys äger dock rätt att överlåta Avtalet till en tredje man om det sker i samband med överlåtelse av Stratsys verksamhet eller del därav. Stratsys äger även rätt att överlåta Avtalet till bolag inom samma koncern som Stratsys.

19.6 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt detta Avtal eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till detta Avtal ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant hänseende.

19.7 Följande avsnitt gäller även efter detta Avtals upphörande: 11 (Avtalstid och uppsägning), 13 (Immateriella rättigheter), 15 (Ansvarsbegränsning), 17 (Sekretess), 19 (Tillämplig lag och tvister).

20. Tillämplig lag och tvister

20.1 På detta Avtal ska svensk lag tillämpas.

20.2 Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).

20.3 Regler för förenklat skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.

20.4 Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg. Språket för förfarandet ska vara svenska och svensk lag ska tillämpas på tvisten. Oaktat vad som nyss sagts ska Stratsys alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol.

DEFINITIONER

Avtalet” avser allt det som utgör avtalsinnehåll mellan parterna; Huvudavtalet, Allmänna Villkoren, de eventuella bilagor som omnämns i Huvudavtalet eller i Allmänna Villkoren samt eventuella Tilläggsbeställningar.

”Anslutningspunkt” avser punkten eller punkterna då Stratsys ansluter Produkt till internet.

Användare” avser de som ska använda Produkter och för vilka Kunden köper Användarlicenser.

Användarlicens” avser den licens som köps av Kunden för att Kundens användare ska kunna använda Produkt. Vilka typer av användarlicenser som Kunden köpt specificeras i Huvudavtalet.

Dokumentation” avser de eventuella instruktioner eller annan dokumentation som Stratsys vid var tid tillhandahåller Kunden.

Fel” avser avvikelse från vad parterna uttryckligen kommit överens om i Konsultbeställning eller Projektbeställning eller om Produkten avviker från Produktspecifikationen. Avvikelse som beror på omständighet utom Stratsys kontroll utgör dock aldrig fel.

Huvudavtalet” avser den kommersiella överenskommelse som parterna gjort som reglerar vilken/vilka produkter och tjänster Stratsys ska tillhandahålla Kunden. Huvudavtalet kan vara en beställning av Kunden på Stratsys webbplats eller utgöras av en offert som lämnats av Stratsys och godkänts av Kunden, eller ett undertecknat avtalsdokument.

Konsulttjänster” avser de konsulttjänster som Stratsys utför på uppdrag av Kunden som antingen överenskommits vid Avtalets ingående eller som Tilläggsbeställning.

Kundens Data” avser all data som Kunden eller Stratsys, på uppdrag av Kunden, lägger in i Produkt eller som skapas i Produkt och som inte utgör en del av Produkt eller Dokumentationen eller på annat sätt kan anses utgöra Stratsys data.

Kunden” avser det bolag som anges i Huvudavtalet som kund eller den som annars avtalar om användning av Produkter.

”Plattformen” avser Stratsys standardplattform genom vilken Kunden använder produkter med olika funktioner.

”Produkt” eller ”Produkter” avser Plattformen samt en eller flera molnbaserade produkter som Stratsys tillhandahåller Kunden som en molnbaserad standardtjänst och för vilka kunden köper eller annars avtalar om, produktlicenser.

”Tilläggsbeställning” avser köp av en ny Produkt att eller köp av ytterligare Konsulttjänster som inte avtalats i Huvudavtalet.

Produktspecifikation” avser beskrivning av Produkt som finns på Stratsys hemsida.

Tredjepartsprodukter” avser mjukvara eller hårdvara som tillhör ett annat företag än Stratsys – under förutsättning att inget annat framgår av Avtalet – eller mjukvara och hårdvara som annars anges som Tredje­partsprodukter i Avtalet.