Ta din ESG rapportering till nya höjder

Samla arbetet för rapportering, operativt arbete och få överblicken för att ta ditt ESG-arbete till nästa nivå. Förutom att hjälpa till i datainsamling och rapportering, ger Stratsys möjligheterna att  förbättra, utveckla och fördela aktiviteter för att stödja ditt ESG-arbete och verka för en mer hållbar framtid. 

Framtiden börjar nu

I takt med att såväl inhemska lagkrav liksom EU-regler ökar så ökar kraven på organisationer att ha kunskap om, använda sig av och följa upp kring de ESG-ramverk som de berörs av. Det handlar om att förstå och kunna redovisa hur organisationen bidrar till en hållbar utveckling. 

Hittills har inget gemensamt klassificeringssystem eller universella ESG-kriterier formulerats. Detta gör frågan komplex, tidskrävande och utmanande för bolag att hålla ihop arbetet och få en enhetlighet. Vägen till framgång för att hålla ihop ESG-arbetet kräver ett systemstöd som hjälper verksamheter idag för att kunna agera imorgon. 

Rapportering i ständig utveckling

ÅRL

Enligt årsredovisningslagen (ÅRL) är hållbarhetsrapportering obligatorisk för företag utifrån vissa uppfyllda kriterier. För företag som berörs kan ett naturligt första steg vara att identifiera ESG nyckeltal i verksamheten och hur de kan integreras i hanteringen av hållbarhetsrisker i relevanta processer.

GRI

GRI har ett av världens mest använda och tillförlitliga ramverk för hållbarhetsredovisning. Idag redovisar alla statliga och många privata verksamheter i Sverige sitt hållbarhetsarbete enligt GRI: s principer.

 

CSRD

Från 2024 kommer fler företag inom EU att omfattas av hårdare krav på hållbarhetsrapportering genom direktivet CSRD. Syftet är en ökad kvalitet på rapportering samt jämförbarhet mellan företag. Arbetet är under utveckling och kommer ta sin utgångspunkt i kravstandarder som EU- taxonomin, GHG protokollet, GRI och TCFD. 

Från data till handling

För att accelerera ditt ESG-arbete, krävs systematik och struktur i insamlingen av data samt möjligheten att överblicka, agera och förbättra processer. Att samla data på ett strukturerat sätt, identifiera och minska risker samt ha en tydlig aktivitetsplan, är vinningar som Stratsys verktyg ger. Överblicken och transparensen tvärs över hela organisationens processer är vital för att arbeta strategiskt med hållbarhetsstyrning och göra skillnad - på riktigt. 

Våra produkter för ESG

Hållbarhetsstyrning

Stratsys produkt för hållbarhetsstyrning ger dig  möjligheter till regelefterlevnad, identifiering av nuläget och målbild hur du tar ditt hållbarhetsarbete till nästa nivå

Risk & Kontroll

Stratsys Risk & Kontroll ger dig verktygen för riskhantering, riskanalyser och internkontrollarbete. Ett framgångsrikt riskarbete är centralt för att lyckas med ditt ESG arbete.

Systematiskt arbetsmiljö

Undersök, förebygg och följ upp ditt arbetsmiljöarbete med Stratsys systematiska arbetsmiljöprodukt. Vi visar dig vägen till ett proaktivt arbetsmiljöarbete.

Börja din resa med Stratsys redan idag

Vill du veta hur våra lösningar kan hjälpa just din verksamhet? Låt en av våra experter skräddarsy en demo efter dina behov.