Möt kommande krav i CSDDD

CSDDD har röstats igenom av EUs medlemsländer och företag behöver därför redan nu förbereda sig för den kommande lagen. Upptäck hur Stratsys system för hållbarhetsstyrning kan ge stöd för due diligence processen.

Vad innebär direktivet CSDDD

CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) syftar till att företag ska ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter, inte bara i sin egen verksamhet utan även i värdekedjan. Det handlar om att göra en riskbaserad due diligence till en del av företagets processer. Direktivet riktar sig mot större företag, men även mindre företag kommer bli berörda genom att de ingår i de större företagens leverantörskedjor. 

  • Bygger på FN:s vägledande principer och OECD:s riktlinjer
  • Handlar om företagens ansvar för leverantörsledet
  • Implementeringen av direktivet kommer att ske stegvis
EU-flag

Så kan Stratsys stötta er i arbetet med CSDDD

Få en översyn över hur ert arbete linjerar med riktlinjer och krav

Due Diligence (Tillbörlig aktsamhet) är den process företag använder för att identifiera, förebygga, begränsa och redovisa hur de behandlar negativa konsekvenser för miljö och människor i samband med sin affärsverksamhet. I Stratsys arbetar ni med att göra en översyn över hur ert arbete linjerar med dessa riktlinjer och krav.

due-diligence

Arbeta strukturerat med att identifiera och bedöma risker

Skapa ett effektivt arbetssätt för att identifiera, bedöma och hantera risker relaterade till mänskliga rättigheter och miljö. I Stratsys finns stöd för att på ett strukturerat sätt identifiera och bedöma negativ påverkan, att vidta åtgärder samt att följa upp effekter av åtgärderna. Med hjälp av detta och överblicken i systemet ges goda möjligheter till att arbeta proaktivt.

risk-matrix-csddd

Få stöd för ett effektivt hållbarhetsarbete

Översiktsbild om nuläge

Skapa en översiktsbild om nuläget för att se hur ert företag möter riktlinjerna för due diligence och var era risker finns gällande mänskliga rättigheter.  

Skapa aktiviteter

Jobba systematiskt med förbättring genom att skapa upp tidsbestämda aktiviteter och åtgärder som med fördel även anges med förväntat utfall.

Följ upp effekten av aktiviteten

På samma vis som aktiviteter skapas kan de även följas upp och utvärderas genom att svara på vilken effekt aktiviteten har haft.

Fördelning av ansvar

Fördela uppgifter som datainsamling, åtgärdsförslag och uppföljning i form av kommentarer till olika personer på ett enkelt sätt.

Upptäck fler fördelar med Stratsys Hållbarhetsstyrning

Med Stratsys kan du enkelt samla arbetet kring regulatoriska krav i en plattform och samtidigt engagera hela organisationen i hållbarhetsarbetet.

sustainability-management-bashboard (1)-1
background-3d-blobs-stratsys (1)

Vanliga frågor och svar

Vad är CSDDD?

CSDDD är en förkortning av Corporate Sustainability Due Diligence Directive och syftar till att företag ska identifiera och mildra miljömässiga och sociala konsekvenser i sina leveranskedjor. Bakgrunden till förslaget är en önskan om att organisationer ska ta ett större ansvar över hur deras verksamhet påverkar samhället och miljön. Förslaget från EU syftar till att vara ett komplement till CSRD.

CSDDD ger företag i uppdrag att upprätta en policy för tillbörlig aktsamhet där företagen ska:

  • Identifiera, bedöma och prioritera negativa påverkan.
  • Ta itu med och avhjälpa sådan påverkan.
  • Samarbeta med intressenter för att mildra effekterna.
  • Inrätta en klagomålsmekanism och övervaka dess effektivitet minst var 12:e månad och vid betydande förändringar eller då nya risker har uppstått.
  • Företagen måste också offentliggöra en årlig redovisning av sina due diligence-frågor, såvida det inte inkluderas i rapporteringen enligt CSRD.

Vilka omfattas av CSDDD?

Det förslag som röstades igenom av EU länderna riktar sig mot riktigt stora bolag, men även mindre företag kommer bli berörda genom att de ingår i de större bolagens leverantörskedjor. Direktivet ämnas implementeras stegvis: först ut är bolag med över 5 000 anställda och intäkter på över €1,5 miljarder, sedan 3 000 anställda och intäkter på över €900 miljoner och efter det 1 000 anställda och intäkter på över €450 miljoner.

När börjar CSDDD att gälla?

Det förslag som röstades igenom av EU länderna har en stegvis tillämpbarhet. Beroende på tidsplanen för införlivandet av EU-direktivet i nationell lagstiftning kan det ändras, men det troliga är att de första bolagen berörs år 2027.