Kvalitetsarbete för skola

Ta skolans kvalitetsarbete till nästa nivå

Att arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet utifrån en gemensam arbetsprocess bidrar till transparens, likvärdighet och inte minst kvalitetssäkring.

PRODUKTEN STÖDJER: SKOLVERKETS KVALITETSHJUL

TESTA GRATIS BOKA DEMO

Var är vi?

Genom att göra en strukturerad nulägesbeskrivning får du som rektor och huvudman en tydlig bild av verksamheten. Här ligger grunden för ditt kommande analysarbete utifrån läroplansområdena.

Vart ska vi?

Med stöd av nulägesfrågor kan ni identifiera utvecklingsbehov och ha det som underlag när ni prioriterar läroplansområden. Med en jämförelse mot föregående års bedömning och prioritering kan ni se förändringar över tid.

Hur gör vi?

Ge medarbetare goda förutsättningar att tillsammans genomföra planerade aktiviteter. Tydliggör när och av vem aktiviteten ska genomföras och följas upp.

Hur blev det?

Utvärdera genomförda aktiviteter och utfall för att avgöra hur väl ni uppnått målsättningarna utifrån era och de nationella målen.

"Med Stratsys kan rektorerna lättare hjälpa varandra i uppföljning och analys."

Maria Sjölund | Kvalitetsutvecklare, Ronneby kommun

Läs mer i vår Kunskapshub!