Möt kraven i AFS 2001:1

Hur säkerställer ni en god arbetsmiljö i er organisation? AFS 2001:1 kompletterar och förtydligar hur kraven i arbetsmiljölagen ska efterlevas. Stratsys stöttar er i arbetet, från strategisk till operativ nivå, att möta kraven för en trygg och säker arbetsplats. 

Vad innebär AFS 2001:1

AFS 2001:1 är en central föreskrift inom svensk arbetsmiljölagstiftning som reglerar det systematiska arbetsmiljöarbetet. Syftet med AFS 2001:1 är att förtydliga arbetsmiljölagen och specificera hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras i praktiken. Arbetsmiljöföreskrifterna ger också vägledning för att säkerställa en god arbetsmiljö. 

  • Arbetsmiljöpolicy och årlig uppföljning
  • Undersök, riskbedöm, åtgärda och kontrollera
  • Samarbete, rutiner och kunskap

 

AFS 2001-1

Så kan Stratsys hjälpa er

Samlad överblick och samverkan

För att kunna identifiera vilka åtgärder som behöver genomföras för att förbättra arbetsmiljön, är det viktigt att få en samlad överblick av nuläget. Med Stratsys tillgängliggörs arbetsmiljöarbetet på en gemensam plats och ansvariga chefer kan undersöka och förbättra arbetsmiljön i nära samverkan med medarbetare, skyddsombud och andra intressenter.​

OVERSIKT-SAM

Proaktiv riskhantering

En central del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att arbeta proaktivt med potentiella risker i verksamheten. Stratsys ger er en strukturerad och enhetlig metod för att identifiera, bedöma och hantera risker löpande i arbetsmiljön samt vid planerade undersökningar och verksamhetsförändringar, med fokus på att förebygga olycka och ohälsa.

SAM-risker (1)

Kraftfulla handlingsplaner och tydligt ansvar

Med en aktuell bild av verksamhetens förutsättningar kan förbättringsåtgärder sättas in där de behövs. Åtgärderna tidsplaneras, ansvarsfördelas och mynnar ut i en samlad handlingsplan. På så vis kan ni följa utvecklingen och säkerställa att arbetsmiljöarbetet framskrider enligt plan.

SAM-handlingsplaner

Fler funktioner för ett framgångsrikt arbete

Visuella arbetsmiljöföreskrifter

Förenkla efterlevnaden gällande arbetsmiljökrav genom att visualisera föreskrifterna som är relevanta för just er verksamhet. 

Uppgiftsfördelning

Fördela ut uppgifter i arbetsmiljöarbetet från arbetsgivarens högsta nivå och nedåt i organisationen.

Avvikelsestatistik över tid

Följ er avvikelsestatistik, från varje enskild enhet till övergripande nivå. Agera på systemfel och säkerställ att inte samma fel uppstår igen. 

Hälsofrämjande friskfaktorer

Fånga ert nuläge och identifiera möjligheter för att hantera och stärka friskfaktorer för en hälsosammare arbetsplats.

Undersökningar och årlig uppföljning

Undersök och följ upp arbetsmiljön och arbetet från olika perspektiv med stöd av digitala checklistor, för överblickbara resultat och ständig förbättring.

Upptäck fler fördelar med Stratsys produkt

Med Stratsys kan du skapa rätt förutsättningar för en säker och bra arbetsplats. Upptäck hur Stratsys produkt för systematiskt arbetsmiljöarbete kan förenkla och effektivisera arbetet för er. 

SAM-dashboard
background-3d-blobs-stratsys (1)

Vanliga frågor och svar

Vad är AFS 2001:1?

Arbetsmiljöverkets författningssamling som består av föreskrifter och allmänna råd som mer detaljerat reglerar arbetsmiljöarbetet genom tvingande paragrafer och allmänna råd.

Är AFS 2001:1 tvingande?

Ja, AFS (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) är tvingande i den bemärkelsen att de är bindande för arbetsgivare och arbetstagare inom de områden som föreskrifterna reglerar. Det innebär att arbetsgivare är skyldiga att följa föreskrifterna och implementera de åtgärder som krävs för att uppfylla de arbetsmiljökrav som fastställs i föreskrifterna. Att inte följa föreskrifterna kan leda till påföljder och sanktioner.

Varför är AFS 2001:1 ett bra komplement till arbetsmiljölagen?

AFS kompletterar arbetsmiljölagen genom att konkretisera och tydliggöra specifika krav och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet, vilket underlättar för arbetsgivare att följa lagstiftningen och skapa säkrare arbetsmiljöer.

För vem gäller AFS 2001:1?

AFS 2001:1 är bindande för alla arbetsgivare och verksamheter inom det svenska arbetslivet. Det är en del av den svenska lagstiftningen om arbetsmiljö och syftar till att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsplatser. Det är viktigt för arbetsgivare att kontinuerligt följa och upprätthålla kraven i AFS 2001:1 för att säkerställa efterlevnaden av arbetsmiljölagstiftningen.