Så förbereder ni er hållbarhetsrapportering för CSRD 

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Så förbereder ni er hållbarhetsrapportering för CSRD </span>
Skriven av
Cecilia Almér
Lästid
2 min

CSRD är EU:s förslag på ny lagstiftning om icke-finansiell hållbarhetsrapportering, en revidering av det nuvarande direktivet NFRD. Den slutgiltiga lagtexten är ännu inte antagen. Men vad innebär egentligen CSRD, vilka företag omfattas och hur förbereder man sig för de nya riktlinjerna? Det får du svar på här! 

Vad innebär CSRD? 

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Direktivet kommer att gälla ett stort antal företag (stora, medelstora och små) som är verksamma på EU:s marknad. CSRD kommer till skillnad från NFRD beröra fler företag, och kraven om vad hållbarhetsredovisningen ska innehålla är tydligare specificerat.  

Varför införs CSRD? 

CSRD införs som en utveckling av det nuvarande ramverket för hållbarhetsrapportering av icke-finansiella aktiviteter, NFRD. Bakgrunden till uppdateringen är att NFRD ansetts vara för vag och otydlig, varför EU-kommissionen nu tar fram en tydligare och striktare lagstiftning. Målsättningen är att öka jämförbarheten och höja kvaliteten på den information som rapporteras. 

Målet med CSRD är att underlätta för bolag att rapportera de sociala och miljömässiga effekterna av sin verksamhet på ett tillförlitligt sätt. CSRD bidrar även till EU:s gröna giv, en hållbar omställning och kopplar an till Parisavtalet. 

3 viktiga förberedelser inför CSRD:

1. Identifiera brister i hållbarhetsrapporteringen

Börja med att kartlägga eventuella brister i er nuvarande hållbarhetsrapportering. Vad saknas för att ni ska klara av att leva upp till det nya direktivet?  Hur ska ni till exempel göra för att samla in den information som CSRD kräver? 

CSRD medför en hel del förändringar varav några av de största är följande: 

  • Förtydliganden om dubbelt västenlighetsperspektiv 
  • Rapportering enligt EU standarder (kommer att utgå från EU taxonomin, GRI, TCFD och GHG-protokollet) 
  • Krav på rapportering av klimatpåverkan 
  • Krav på tredjepartsgranskning  
  • Rapporten ska vara en del av förvaltningsberättelsen (ej en separat rapport) 
  • Rapporten ska redovisas i ett digitalt format (XHTML) enligt gemensam standard i en kommande europeisk databas 

2. Samla hållbarhetsarbetet på en gemensam plattform

Det kommer regelbundet nya lagkrav inom hållbarhetsområdet och det är inte alltid lätt att hänga med i utvecklingen. Hållbarhetsarbetet kan effektiviseras genom att samla de senaste uppdateringarna av samtliga ramverk på en tillgänglig samarbetsyta, till exempel i ett digitalt verktyg. Då kan hela organisationen snabbt få överblick på vilka ramverk som gäller och hur ni ligger till i fråga om efterlevnad.  

3. Se över ert arbete med mål och KPI:er

Säkerställ att hållbarhetsrapporteringen blir en del av verksamhetens övergripande mål. Hur organisationen hanterar miljömässiga och sociala risker kommer till exempel ha stor inverkan på måluppfyllnad. Förbered er för CSRD genom att definiera relevanta nyckeltal för hur effekterna av hållbarhetsarbetet ska mätas på sikt och se över vilka hållbarhetsramverk ni följer idag. 

Vilka företag omfattas av CSRD? 

Det gamla direktivet, NFRD, gällde endast börsnoterade bolag med mer än 500 anställda, vilket omfattade ungefär 11 000 företag. CSRD har utökats med desto fler kriterier och förväntas omfatta närmare 50 000 företag. Lagstiftningen vänder sig till stora bolag, noterade bolag samt medelstora och små bolag.  

CSRD omfattar stora företag som uppfyller två av tre kriterier under de två senaste räkenskapsåren: 

  • Fler än 250 anställda  
  • En nettoomsättning på minst 50 miljoner euro 
  • Tillgångar på minst 25 miljoner euro 

Stora företag förväntas börja rapportera enligt CSRD för räkenskapsåret 2024, det vill säga rapportering 2025. CSRD förväntas träda i kraft den 1 januari 2024. Svensk lag är ännu inte på plats men lagrådsremissen kan läsas här.

Direktivet kommer även att omfatta små och medelstora företag som: 

  • Är börsnoterade på EU-reglerade marknader (europeiska och utomeuropeiska) 

Kraven på små och medelstora företag förväntas vara något mindre strikta än för stora företag. Små och medelstora bolag är till exempel inte skyldiga att följa CSRD förrän 2027 för räkenskapsåret 2026.  
 
Samtliga bolag uppmuntras att påbörja rapporteringen så snart som möjligt för att underlätta övergången. Bolag som avvaktar med att rapportera enligt CSRD riskerar att bli mindre attraktiva för investerare då jämförbarheten med andra bolag inte kan göras. 

Här kan du läsa mer om hur Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning hjälper organisationer att effektivisera sin hållbarhetsrapportering och efterlevnaden av relevanta ramverk.