Hållbart företagande

Det blir allt viktigare för företag att jobba strategiskt med sitt hållbarhetsarbete. Här kan du läsa mer om hållbart företagande och vad som krävs för att lyckas.

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande innebär att ett företag tar hänsyn till miljö-, sociala- och ekonomiska aspekter i sin verksamhet för att skapa långsiktigt hållbara lösningar. Det handlar om att balansera ekonomiska mål med ansvar för människor och miljö. Det kan innebära att företaget arbetar för att minska sina miljöpåverkan, främja jämställdhet och mänskliga rättigheter, och bidra till att skapa en hållbar utveckling i samhället.

Strategier för att införa hållbart företagande i en organisation

Integrera hållbarhet i affärsmodellen

Det är viktigt att se hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen, inte bara som ett extra ansvar. Företaget bör identifiera hur hållbarhet kan skapa värde för både företaget och samhället.

Skapa mål och mätningar

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet får önskad effekt är det viktigt att skapa mål och mätningar. Dessa mål bör vara tydliga, mätbara och relaterade till företagets affärsverksamhet

Engagera medarbetarna

Det är viktigt att involvera medarbetarna i hållbarhetsarbetet. Genom att skapa engagemang och medvetenhet om hållbarhet kan företaget säkerställa att alla medarbetare bidrar till att nå hållbarhetsmålen.


_MG_8465


Samarbeta med andra aktörer

För att nå hållbarhetsmålen är det viktigt att samarbeta med andra aktörer, såsom leverantörer, kunder och andra företag. Detta kan bidra till att skapa gemensamma standarder och praxis för hållbart företagande.

Var transparent

Det är viktigt att vara öppen och transparent när det gäller företagets hållbarhetsarbete. Detta kan bidra till att skapa förtroende hos kunder och andra intressenter.
 
 

Skapa en långsiktigt hållbar verksamhet

Genom att följa dessa strategier kan företaget skapa en långsiktigt hållbar verksamhet som skapar värde för både företaget och samhället. Det är viktigt att se hållbarhet som en långsiktig strategi och inte bara som en kortsiktig trend. Företag som inför hållbart företagande kan förvänta sig att öka sin konkurrenskraft, eftersom hållbart företagande kan leda till minskade kostnader, ökad innovation och ökad kundlojalitet.

Hållbart företagande kräver ständig anpassning och förnyelse

Det är också viktigt att komma ihåg att hållbart företagande inte är en statisk process, utan det kräver ständig anpassning och förnyelse. Företag bör vara beredda att anpassa sin strategi och verksamhet efter förändringar i samhället och miljön. Det finns också olika verktyg och ramverk som kan hjälpa företag att införa hållbart företagande, såsom Global Reporting Initiative (GRI) och Agenda 2030.

Så lyckas du med hållbarhetsrapportering enligt GRI:s nya standard

Dessa verktyg ger företag en ram för att identifiera och hantera hållbarhetsfrågor, samt att rapportera om sina prestationer. Sammantaget är hållbart företagande en viktig fråga för företag och samhället i stort. Genom att införa strategier som integrering av hållbarhet i affärsmodellen, skapande av mål och mätningar, engagemang av medarbetarna, samarbete med andra aktörer och transparens kan företaget skapa en långsiktigt hållbar verksamhet som skapar värde för alla intressenter.

 

Olika sätt att bedriva hållbart företagande

Det finns många olika sätt att bedriva hållbart företagande, och det är viktigt att företag väljer metoder som passar deras verksamhet och mål. Genom att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan och arbeta för att främja hållbarhet på olika sätt, kan företag bidra till en hållbar utveckling av samhället och världen.

Minska miljöpåverkan

Företag kan bidra till en hållbar utveckling genom att minska sin egen miljöpåverkan. Det kan handla om att minska energianvändning och utsläpp, och genom att använda förnybara energikällor.

Lär dig mer om hur du mäter, beräknar och rapporterar växthusgasutsläpp. Läs vår guide till att förstå GHG-protokollet.

Stödja lokala samhällen

Företag kan bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa jobb och genom att stödja lokala samhällen. Detta kan ske genom att investera i lokala projekt eller genom att anställa personer från lokala samhällen.


_MG_9123


Erbjuda hållbara produkter och tjänster

Företag kan bidra till att främja hållbarhet genom att erbjuda produkter och tjänster som är mer hållbara. Det kan handla om att erbjuda produkter som är tillverkade av ekologiska råvaror eller att erbjuda tjänster som hjälper kunderna att minska sin egen miljöpåverkan.

Rättigheter och jämställdhet

Ett hållbart företagande kan också innebära att man arbetar för att främja mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det kan handla om att se till att alla anställda behandlas lika, oavsett kön, ras eller religion, eller att arbeta för att främja jämställdhet på andra sätt.

Vill du komma igång med hållbarhetsarbetet?

Stratsys produkt för hållbarhetsstyrning låter er enkelt tillämpa ramverk och ger er förutsättningarna att följa dagens krav, så att ni snabbt kan ta värdefulla steg mot hållbar tillväxt.