Hållbart företagande

Det blir allt viktigare för företag att jobba strategiskt med sitt hållbarhetsarbete. Här kan du läsa mer om hållbart företagande och vad som krävs för att lyckas.

iStock-186832132 (2)

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande handlar om att driva verksamhet på ett sätt som tar hänsyn till miljön, samhället och ekonomin på lång sikt. Att bedriva hållbart företagande är inte bara en moralisk skyldighet, det är också en affärsmässig nödvändighet för att säkerställa en hållbar framtid för företaget, dess intressenter och samhället i stort.

Olika sätt att bedriva hållbart företagande

Det finns många olika sätt att bedriva hållbart företagande, och det är viktigt att företag väljer metoder som passar deras verksamhet och mål. Genom att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan och arbeta för att främja hållbarhet på olika sätt, kan företag bidra till en hållbar utveckling av samhället och världen.

1. Minska miljöpåverkan

Företag kan bidra till en hållbar utveckling genom att minska sin egen miljöpåverkan. Det kan handla om att minska energianvändning och utsläpp samt att använda förnybara energikällor. Vill du veta mer om hur du mäter, beräknar och rapporterar växthusgasutsläpp? Då föreslår vi att du laddar ner vår guide för mer vägledning.

Guide till att förstå GHG-protokollet

ghg-guide-thumbnail

2. Stödja lokala samhällen

Företag kan bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att skapa jobb och stödja lokala samhällen. Det kan ske genom att investera i lokala projekt eller genom att anställa personer från lokala samhällen.

_MG_9123

3. Erbjuda hållbara produkter och tjänster

Företag kan bidra till att främja hållbarhet genom att erbjuda produkter och tjänster som är mer hållbara. Det kan handla om att erbjuda produkter som är tillverkade av ekologiska råvaror eller att erbjuda tjänster som hjälper kunderna att minska sin egen miljöpåverkan.

4. Rättigheter och jämställdhet

Hållbart företagande kan också innebära att man arbetar för att främja mänskliga rättigheter och jämställdhet. Exempelvis genom att arbeta för att alla anställda behandlas lika, oavsett kön, ras eller religion, eller att arbeta för att främja jämställdhet på andra sätt.

Tänk långsiktigt med hållbarhetsarbetet

Det är viktigt att se hållbarhet som en långsiktig strategi och inte bara som en kortsiktig trend. Hållbart företagande inte är en statisk process, utan det kräver ständig anpassning och förnyelse. Företag bör vara beredda att anpassa sin strategi och verksamhet efter förändringar i samhället och miljön. Det finns olika ramverk som kan hjälpa företag att införa hållbart företagande, såsom Global Reporting Initiative (GRI) och Agenda 2030 (Globala målen). Detta ger företag en ram för att identifiera och hantera hållbarhetsfrågor, samt att rapportera om sina prestationer.

Så lyckas du med hållbarhetsrapportering enligt GRI:s nya standard

Strategier för att införa hållbart företagande i en organisation

 • Integrera hållbarhet i affärsmodellen
  Det är viktigt att se hållbarhet som en integrerad del av affärsmodellen, inte bara som ett extra ansvar. Företaget bör identifiera hur hållbarhet kan skapa värde för både företaget och samhället.
 • Skapa mätbara mål
  För att säkerställa att hållbarhetsarbetet får önskad effekt är det viktigt att skapa mål och mätningar. Dessa mål bör vara tydliga, mätbara och relaterade till företagets affärsverksamhet.
 • Engagera medarbetarna
  Att involvera medarbetarna i hållbarhetsarbetet är A och O för att lyckas. Genom att skapa engagemang och medvetenhet om hållbarhet kan företaget säkerställa att alla medarbetare bidrar till att nå hållbarhetsmålen.
 • Samla arbetet på ett ställe
  Genom att samla arbetet på en gemensam arbetsyta blir datainsamlingen mer hanterbar, ger en bättre helhetsbild och frigör mer tid till att fokusera på det faktiska förbättringsarbetet.

_MG_8465

Så kan Stratsys hjälpa dig

Stratsys kan hjälpa din organisation att ta steget från att endast samla in data till att verkligen få ut maximalt av den - genom att fokusera mer på analys, strategi och genomförande. Upptäck hur vårt verktyg kan hjälpa er lyckas med hållbarhetsarbetet.

Läs mer om hållbarhetsstyrning med Stratsys