Hållbar utveckling

Hållbar utveckling brukar ofta associeras med miljöfrågor, men täcker in mer än så. Här går vi kort igenom begreppet.

iStock-1345672706-3

Vad betyder hållbar utveckling?

Hållbar utveckling är ett viktigt område som rör vår planet och vår framtid. Genom att ta hänsyn till miljö, ekonomi och sociala frågor kan vi skapa en bättre värld för nuvarande och kommande generationer. År 1987 släppte den FN-sponsrade Brundtlandkommissionen ”Our Common Future”, en rapport som uppmärksammade den utbredda oron för miljöproblem och ökad fattigdom världen över. För att kort beskriva vad hållbar utveckling innebär, brukar man vanligtvis utgå från kommissionens definition:

"Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."

iStock-1138669707

Tre dimensioner av hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär alltså att vi idag måste leva och agera på ett sätt som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi. Vägen till hållbar utveckling innebär inte enbart att fokusera på miljöfrågor utan att hitta en balans mellan tre dimensioner - den ekonomiska, sociala och ekologiska. Här går vi kort igenom vad de tre dimensionerna inom hållbarhet innebär.

iStock-1134890323

Miljömässig hållbarhet

Miljömässig hållbarhet handlar om att skydda och bevara vår planet genom att minska vår påverkan på miljön. Det innebär att vi måste förbättra vår energieffektivitet, minska vår användning av fossila bränslen och öka användningen av förnybara energikällor. En viktig del av miljömässig hållbarhet är också att förhindra förlusten av biologisk mångfald och minskning av koldioxidutsläpp.

Social hållbarhet

Social hållbarhet handlar om att skapa en mer rättvis värld där alla människor har lika möjligheter och rättigheter. Det innebär att vi måste se till att alla har tillgång till bra utbildning, hälsovård och bostäder. Vi måste också se till att arbetsvillkoren är rättvisa och att människor inte diskrimineras på grund av deras kön, ras, religion eller sexualitet.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om att skapa en ekonomi som är hållbar på lång sikt, där företag och individer kan fortsätta att växa och utvecklas utan att skada miljön eller förorena vår planet.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Syftet med Agenda 2030 är att skapa en hållbar utveckling när det gäller såväl ekonomin, människors välfärd som miljön. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ger en beskrivning av vad man vill uppnå med en hållbar utveckling och kan därför ses som preciseringar av begreppet hållbar utveckling. 

esgrisks

Hållbar utveckling - så skapar ni affärsvärde

Vill du veta mer om affärsdriven hållbarhet och hur ni skapar förutsättningarna för ett proaktivt arbetssätt? Missa inte vår guide där vi sammanställt det viktigaste du behöver veta.

hallbarhet-som-konkurrensfordel-guide-1

Vill du komma igång med hållbarhetsarbetet?

Stratsys produkt för hållbarhetsstyrning låter er enkelt tillämpa ramverk och ger er förutsättningarna att följa dagens krav, så att ni snabbt kan ta värdefulla steg mot hållbar tillväxt.  

Stratsys-CTA-3D-arcs