Grönt ljus för EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering - CSRD

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Grönt ljus för EU:s nya direktiv om hållbarhetsrapportering - CSRD</span>
Skriven av
Cecilia Almér
Lästid
1 min

Ska du rapportera enligt CSRD? Den 28 november klubbades det slutgiltiga godkännandet av direktivet för Corporate Sustainability Reporting Directive igenom av EU:s Council. Men vad innebär egentligen de nya direktiven och hur kommer rapporteringsreglarna att förändras? Det får du svar på här!

Det nya direktivet innebär att företag snart kommer att behöva publicera mer detaljerad information kring hållbarhetsfrågor. Syftet är framför allt att öka företagens ansvarsskyldighet och underlätta övergången till en hållbar ekonomi men även att ge investerare och andra intressenter bättre förutsättningar att fatta välgrundade beslut om hållbarhetsfrågor.

CSRD ändrar direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) som inte längre är anpassade till EU:s övergång till en hållbar ekonomi. 

De nya reglerna innebär att fler företag hålls ansvariga för sin påverkan på samhället genom rapportering av hur deras affärsmodell påverkar deras hållbarhet och om hur externa hållbarhetsfaktorer (som klimatförändringar eller människorättsfrågor) påverkar verksamheten. 

Till CSRD tillkommer europeiska standarder som specificerar hur och vad som ska rapporteras, framtagna av European Financial Reporting Advisory Group (Efrag).


Nya rapporteringsregler för företag

De nya reglerna för hållbarhetsrapportering kommer att gälla för

 • stora företag av allmänt intresse med mer än 500 anställda
 • alla stora företag med mer än 250 anställda och en omsättning på 40 miljoner euro
 • alla företag som är noterade på reglerade marknader (utom mikroföretag)

Reglerna gäller även för börsnoterade små och medelstora företag, men här finns undantag under en övergångsperiod, vilket kan medföra avvaktan av tillämpningen av direktivet fram till 2028.

Direktivet om att tillhandahålla en hållbarhetsrapport gäller även för icke-europeiska företag som har en nettoomsättning på 150 miljoner euro i EU och som har minst ett dotterbolag eller en filial i EU.


Tillämpning av CSRD

Tillämpningen av förordningen kommer att ske i fyra steg:

 1. Rapportering 2025 om räkenskapsåret 2024 för företag som redan omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering.
 2. Rapportering 2026 om räkenskapsåret 2025 för företag som för närvarande inte omfattas av direktivet om icke-finansiell rapportering.
 3. Rapportering 2027 om räkenskapsåret 2026 för börsnoterade små och medelstora företag utom mikroföretag, små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag för försäkring.
 4. Rapportering 2029 om räkenskapsåret 2028 för tredjelandsföretag.

  Vill du veta mer om hur du rapporterar enligt CSRD och andra hållbarhetsramverk? Stratsys digitala verktyg för hållbarhetsstyrning hjälper bolag att skapa struktur och lagefterlevnad i hållbarhetsarbetet.

  Läs mer inom ämnet: Så förbereder ni er hållbarhetsrapportering för CSRD