Framtiden för compliance 2024: Navigera genom förändringar och innovationer

building-with-big-windows
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Compliance blir allt mer komplicerat. Spelplanen har förändrats och utvecklingen påskyndas av ny teknologi, det förändrade världsläget liksom utökade regulatoriska krav och behov av efterlevnad. Och det går snabbt. Här berättar David Wahlbeck, CPO på Stratsys, om några huvudsakliga trender som formar complianceområdet 2024 och ger insikter i hur företag effektivt kan navigera dessa förändringar.

De senaste åren har compliancesektorn mött betydande utmaningar genom både ökad regulatorisk kontroll och geopolitiska spänningar. Som KPMG:s Ten Key Regulatory Challenges of 2024 skriver så möter compliance i år en regulatorisk intensitet via många regulatoriska emissioner och en höjd komplexitet av den regulatoriska tillsynen.

Dessutom har det blivit mer utmanande att hitta rätt kompetens och talanger, och många complianceavdelningar har tvingats minskat andelen heltidsanställda. Inför dessa utmaningar måste efterlevnadsansvariga anpassa sig för att säkerställa fortsatt effektivitet hos sina avdelningar. Här är några sätt att bemöta utmaningarna.

“Genom att investera i rätt riskhanteringssystem kan både efterlevnadsprocesserna i sig och företagets arbete överlag effektiviseras.”

Häng med i teknologiska innovationer

Liksom i många andra branscher ligger den teknologiska innovationen bakom mycket av förändringarna inom compliance. Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning integreras alltmer i system för regelefterlevnad för att automatisera dataanalys, riskbedömningar och rapporteringsprocesser. Genom att investera i rätt riskhanteringssystem kan både efterlevnadsprocesserna i sig och företagets arbete överlag effektiviseras. Systemet hjälper till att identifiera, bedöma och minska riskerna, liksom att möjliggöra proaktiv riskreducering som stärker det övergripande regelverket. De anställdas mer repetitiva uppgifter kan ofta automatiseras så att de istället kan fokusera på mer strategiska uppgifter.

Dock innebär nya systemstöd utmaningar kopplade till dataskydd och integritetsfrågor, vilket kräver att man håller sig ajour med teknologiska framsteg och kommande regelverk.

David (1)
David Wahlbeck, CPO Stratsys

Bemöt den ökade mängden regulatoriska krav

Globaliseringen fortsätter att påverka compliancelandskapet genom en rad internationella regler och standarder. Att compliancesektorn blivit mer komplex de senaste åren innebär att medarbetarna måste navigera genom fler komplicerade regler och förordningar och ständigt vara uppdaterade med föränderligheten i dessa.

Under 2024 förväntas vi se en ökning av multilaterala avtal och standarder med regelverk som sträcker sig över gränserna..


Under 2024 förväntas vi se en ökning av multilaterala avtal och standarder med regelverk som sträcker sig över gränserna inom områden som dataskydd, cybersäkerhet och hållbarhetsrapportering. Inom hållbarhetsområdet är exempelvis aktuella lagar och regelverk inom EU CSRD och ESRS gällande inom hela EU. Ser man istället till informationssäkerhet är aktuella direktiv och förordningar bland annat DORA och NIS2. Företag måste därför nyttja flexibla systemstöd som kan anpassas till dessa ombytliga internationella krav.

Ökad transparens och ESG-rapportering

Kraven på ESG-rapportering förväntas även blir striktare och inkluderar större transparens kring organisationens hållbarhetsinsatser. För att bemöta dessa krav krävs detaljerade rapporteringssystem som kan säkerställa att företags ESG-data är tillförlitliga och jämförbara över tid. Det inkluderar även att använda standardiserade ESG-indikatorer och ramar som GRI eller TCFD.

En utsatt arbetsmarknad

Parallellt med dessa externa påtryckningar präglas även complianceområdet av en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Nischade kompetenser inom compliance är mycket efterfrågade, och den hårda konkurrensen om talang gör det utmanande för chefer att inte bara utöka sina avdelningar utan också att behålla sin personalstyrka.

“Se över och arbeta vidare med er strategi för att attrahera, behålla och utveckla skickliga talanger. Det kan innebära att erbjuda attraktiva karriärutvecklingsmöjligheter och en positiv arbetsplatskultur. Möjligheter för distansarbete och flexibla scheman kan också vara en konkurrensfördel.”

Sammanfattning: Bemöt det förändrade compliancelandskapet

Compliance präglas av snabba förändringar och nya utmaningar, och för att lyckas är det viktigt att prioritera det förberedande arbetet inför kommande lagkrav och övriga regulationer. Några konkreta tips för ett framgångsrikt fortsatt arbete:

  • Investera i nya teknologier och innovation och tillämpa kompetensutveckling med fortlöpande utbildning för personalen
  • Etablera starka interna kommunikationskanaler för compliance-relaterad information
  • Skapa tvärfunktionella team som kan arbeta tillsammans för att identifiera och hantera efterlevnadsrisker
  • Bygg starka relationer med tillsynsmyndigheter och andra intressenter för att förstå förväntningar och krav.
  • Se över om kompetensen som krävs finns internt i organisationen, locka annars intressanta talanger genom flexibla arbetsupplägg och strategisk talanghantering


I Stratsys plattform undviker ni att arbeta i silos och kan på ett sammanhållet och strukturerat sätt sprida kunskaper från specialisterna ut till resten av organisationen. Här får ni en helhetsbild över organisationens affärskritiska processer. Vår plattform för compliance samlar verksamhetsstyrning, GRC, hållbarhet, och systematiskt kvalitets -och arbetsmiljöarbete på samma plats. Det blir enklare att få överblick och fördela ansvar. Med en högre grad av automation och systematik blir arbetet effektivt genom hela organisationen.