Vad är egentligen tillitsbaserad styrning?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är egentligen tillitsbaserad styrning?</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
3 min

Pratas det mycket i din organisation om ökad detaljstyrning, överdriven kontroll som leder till ineffektivitet och onödig rapportering? Du kanske funderar på vad tillit, samverkan och helhetsperspektiv har att göra med verksamhetens styrning och ledning? Då har du hittat rätt! I det här blogginlägget reder vi ut begreppet tillitsbaserad styrning.

En effekt av New Public Management

Innan vi kommer in på tillitsbaserad styrning behöver vi nämna bakgrunden till att styrfilosofin uppkom. Under de senaste decennierna har Sveriges offentliga sektor styrts utifrån styrmodeller som kommer ifrån det vi med ett samlingsbegrepp kallar New Public Management (NPM). Styrmodeller som bygger på NPM:s principer innebär att man styr utifrån mål och resultat. Resultat av prestationer mäts för att säkerställa effekten av de mål som beslutats högre upp i organisationen.

Tydligare kontrollfunktioner uppifrån och ökad rapportering trodde sig vara svaret på svårstyrda och kostnadsdrivande verksamheter – men resultatet blev inte riktigt vad man förväntat sig.

Effekten av dessa styrmodeller har blivit en ökad detaljstyrning där riktningen sätts uppifrån och ned, något som försvårar samverkan horisontellt mellan roller inom olika verksamheter. Kraven på uppföljning och granskning ökar, såväl inom den egna organisationen som externt. Vilket i sin tur ökar den administrativa bördan för chefer ute i våra offentliga verksamheter.
 
Detta har bland annat resulterat i allt mer tidskrävande dokumentation, vilket har begränsat medarbetarens möjlighet att leverera sitt kärnuppdrag till medborgaren. I forskning som gjorts bland anställda inom offentlig sektor konstateras att medarbetare får minskad tid att lägga på de tjänster som medborgare efterfrågar.

I många organisationer upplever man att handlingsutrymmet för varje medarbetare har minskat, administrationen ökat och helhetsynen glömts bort.

Du kan läsa mer om syftet med tillitsbaserad styrning i blogginlägget "Tillitsbaserad styrning - från kontroll till lärande".

...och där kom tillitsbaserad styrning in i bilden

På grund av den ovan nämnda problematiken med New Public Management tillsatte regeringen Tillitsdelegationen, som under flera års tid har tittat på hur man kan motverka effekterna genom att tänka annorlunda.

Under 2018 landade forskningen i en rekommendation och tillitsdelegationen lämnade ifrån sig sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn (SOU
2018:47).
Med detta sagt...

Vad är egentligen definitionen av tillitsbaserad styrning?

Definitionen enligt Tillitsdelegationen:

”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.”

Detta innebär i praktiken:

  • Större fokus på medborgare –innebär att styrningen ska fokusera på att säkerställa kvaliteten i leverans till medborgare i verksamhetens uppdrag.
  • Öka medarbetarens frihet och eget ansvar – styrmodellen ska skapa möjlighet för medarbetare att tänka nytt och ta ansvar för att fatta egna beslut för förbättring.
  • Förbättra systemsyn för samverkan – modellen ska öka den sammanhållna styrningen i organisationen genom att titta på helhetsperspektivet för de professioner som behöver samarbeta i tjänsteleverans till kund.

Utmaningar med tillitsbaserad styrning

Utmaningen med tillitsbaserad styrning ligger först och främst i att konkretisera denna styrfilosofi och göra styrningen greppbar för organisationen. Tänk på att verksamhetens styrning och ledning måste utgå ifrån var just er organisation står idag, vilka utmaningar ni har och vilka effekter ni önskar nå. I vissa fall är det inte hela styrmodellen som behöver justeras, utan förhållningssättet och dialogen mellan organisatoriska nivåer.

Det är av högsta vikt att den styrmodell ni väljer har tagits fram tillsammans med organisationens medarbetare. Genom att visa sådan tilltro ökar ägandeskapet för förändringen i hela organisationen, och därmed skapas en acceptans.

Som du nu har förstått, så har tillitsbaserad styrning vuxit fram som en motreaktion mot New Public Management. Det är viktigt att styrfilosofin nu inte slår för långt åt motsatt sida av pendeln. Se därför tillit som en av tre styrprinciper som ska vara i balans -marknad, hierarki och tillit. 

3 viktiga aspekter med tillitsbaserad styrning:

  • Tillitsbaserad styrning är en motreaktion mot en styrform som har lett till ökad detaljstyrning och ledning i silos. Där riktningen satts uppifrån och ned och lett till att medarbetarna har fått minskat handlingsutrymme för att leverera kvalitet i sitt grunduppdrag till medborgaren.
  • För att motverka detta rekommenderas en styrning och ledning som utgår ifrån kvaliteten i leveransen till medborgaren. En styrning som ser till medarbetarens frihet och eget ansvar samt utgår ifrån en helhetssyn för att öka samverkan.
  • Utmaningen ligger i att konkretisera tillitsbaserad styrning till en operativ och begriplig styrmodell som har tagits fram gemensamt i organisationen, där er organisationsstruktur, er värdegrund och era styrsystem finns representerade.

Idag har vi ett flertal kunder som använder Stratsys plattform som stöd för sin tillitsbaserade styrning. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss, vi pratar gärna verksamhetsstyrning över en kopp kaffe.

Vill du veta mer? Hör av dig till mig! 

Erika rund

Erika Gräns
Produktspecialist
erika.grans@stratsys.se