Ledarskap för hållbar utveckling – 8 framgångsfaktorer

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Ledarskap för hållbar utveckling – 8 framgångsfaktorer</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
3 min

SKL:s rapport om ledarskap för hållbar utveckling väcker hopp, men samtidigt lite oro över om vi kommer hinna i tid. Att ställa om svensk offentlig sektor är ju inte gjort i en handvändning, och det är mycket som behöver göras. Vår tids och troligtvis mänsklighetens största utmaning någonsin kommer behöva lösas gemensamt och det lyfter SKL tydligt fram i rapporten.

Vi når de globala målen tillsammans

Partnerskap är nyckeln för att vi ska klara det här. Ensam är inte stark, och just nu är ensam inte ett alternativ, utan vi behöver gemensamt kraftsamla och utmana gamla strukturer och beteenden. Siffror på det? Ja, den europeiska paraplyorganisationen Council of European Municipalities and Regions, CEMR, har konstaterat att 65 procent av de 169 delmålen inte kan nås utan hjälp från lokal och regional nivå.

Agenda 2030 är en fantastisk gemensam målsättning som enligt många har varit den mest inkluderande framtagandeprocess som FN någonsin bedrivit, med förankring över hela världen. Och i en undersökning från 2017 svarade nära hälften av kommuner och regioner att de använde Agenda 2030 som sitt verktyg i arbetet med hållbar utveckling.

Kommuner och regioner kommer behöva dra ett stort lass och vara möjliggörare, så att den förändring som krävs också kan utvecklas och sätta ny riktning där civilsamhälle och näringslivet kan bidra efter bästa förmåga.

OECD:s (The Organisation for Economic Co-operation and Development) har tagit fram en modell som ska säkerställa att all politik stödjer hållbar utveckling. Det är en modell som är generell, universell och bygger på erfarenheter från ett flertal länders arbeten med hållbar utveckling. Utifrån sin modell har de också lyft fram åtta komponenter som kan ses som framgångsfaktorer för genomförandet på lokal och regional nivå.

8 framgångsfaktorer för det hållbara ledarskapet:

 1. Det politiska åtagandet/ledarskapet genom att säkerställa åtagande och ledarskap på högsta nivå.
 2. Integrerat arbetssätt genom att löpande överväga kopplingar mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling.
 3. Långsiktighet genom att säkerställa att det finns planer som går utöver mandatperioder och som balanserar kortsiktiga prioriteringar.
 4. Global påverkan genom att systematiskt överväga den påverkan som politiken får på livskvaliteten ”här och nu”, ”någon annanstans” och ”senare”.
 5. Samordning för policyer och institutioner genom att lämplig nivå tilldelats uppdraget att ha en övergripande samordningsfunktion.
 6. Lokal och regional delaktighet genom att möjliggöra medverkan från regioner, städer och kommuner.
 7. Intressenters delaktighet genom att tillsammans med dessa identifiera gemensamma utmaningar, prioriteringar, åtgärder och mobilisera resurser.
 8. Uppföljning och utvärdering genom att identifiera mål och indikatorer för att följa utvecklingen.

I rapporten från SKL lyfts 19 kommuner och regioner fram som goda exempel på hur de med olika ingångsvärden och olika vägar arbetar för att få in Agenda 2030 som en integrerad del i den ordinarie verksamheten. Tips för den intresserade är att ta del av dessa exempel för att få inspiration till ert egna arbete.

Utifrån de här punkterna så vill vi på Stratsys vara med och ta en aktiv roll i uppföljningen och utvärderingen av Agenda 2030 för kommuner och regioner. Vi har ju stöttat offentlig sektor med planering och uppföljning av sina verksamhetsprocesser sedan snart två decennier, och det är en självklarhet att vi då utvecklar vårt systemstöd så att vi säkerställer att arbetet med Agenda 2030 får rätt förutsättningar från början.

Stratsys digitala verktyg för hållbarhetsstyrning

Ett stöd för hållbarhetsstrateger att använda sig av:

 • för analys och i prioriteringsarbetet som krävs för Agenda 2030
 • i dialogen med beslutsfattare för att göra verklighet av det som behöver prioriteras
 • i arbetet med verksamheterna för att få in Agenda 2030 för dem
 • och såklart att i slutändan få färdiga rapporter över hur det går för organisationen i sitt arbete med Agenda 2030 och kunna publicera sina resultat på hemsidan så invånare och andra intressenter kan ta del av utvecklingen.

Så, varför tror jag att det här kan vara ett bra stöd för dig i ert hållbarhetsarbete med Agenda 2030? Den första anledningen är mätbarheten och jämförbarheten som ni får med stöd av produkten. Den andra är det kommunikativa och ledningsstödet ni får för såväl beslutsfattare, för verksamheterna och för intressenter som exempelvis invånarna.

Anledningen till att jag trycker extra på dessa är för att i de flesta rapporter som kommer fram kopplat till arbetet med Agenda 2030 så är A och O att involvera och då är det viktigt att vi har en gemensam utgångspunkt med underlag som alla förstår. Delaktighet och transparens är det vi behöver nu! För som jag började den här texten, vi löser inte det här ensamma, utan det är gemensamt de bästa lösningarna finns.

Om du vill veta mer om hur du jobbar långsiktigt med de globala målen kan du läsa om det i guiden ”Så jobbar du långsiktigt med Agenda 2030 – effektivisera och nå de globala målen”. Ladda ner den via knappen nedan!

Ladda ner guiden här