GRC-lösningen som gör komplexitet enkelt

När kalkylarken blir ohanterliga och komplexa lösningar för avancerade, erbjuder Stratsys den perfekta balansen för ett framgångsrikt GRC-arbete. Med en kombination av användarvänlighet och funktionalitet får ni ett optimalt stöd för att effektivt integrera och samordna arbetet i hela organisationen.

Group 8280 (1)
ljus gradient (1)

Se om vi är rätt match för er

För att avgöra vilket GRC-system som är bäst lämpat för ert företag behöver ni ta hänsyn till flera viktiga faktorer. Systemet bör vara anpassat efter er verksamhets storlek och behov. Det behöver även vara överskådligt och lätt att förstå för alla användare. Sist men inte minst behöver systemet ge er de förutsättningar som krävs för att samverka och säkerställa att efterlevnad blir en integrerad och naturlig del av verksamheten.

jämförelse-kalkylar-stratsys

Engagera hela organisationen

Det intuitiva gränssnittet gör det lätt att involvera och engagera rätt personer. Med enkelhet för bred användning och avancerade funktioner för djupgående hantering blir det enkelt för både förstalinjen och specialister att använda.

Arbeta smart med compliance

Arbeta systematiskt med att uppfylla aktuella regulatoriska krav och säkerställ att efterlevnad blir en naturlig del av verksamheten.

Hög säkerhet

Med starkt fokus på säkerhet i vår produktutveckling, kombinerat med lokala servrar och datalager, kan ni vara säkra på att era data hanteras tryggt och säkert.

Hantera alla era GRC-processer på ett ställe

Informationssäkerhet & Dataskydd

Med Stratsys kan ni driva ett systematiskt och proaktivt arbete kring informationssäkerhet och dataskydd, med utgångspunkt i ledande standarder, där hela organisationen samverkar för att skydda er information.

  • Effektivisera er efterlevnad av lagar och standarder
  • Stärk ert dataskyddsarbete
  • Dokumentera, överblicka och skydda era informationstillgångar.
Group 7957 (1)

Risk & Kontroll

Väl utarbetade processer för riskhantering och internkontroll är avgörande för att nå framgång i riskarbetet. Med Stratsys kan du säkerställa att organisationens verksamhet är effektiv, att finansiell och annan information är pålitlig och att lagar och standarder efterlevs.​

  • Genomför riskanalys och upprätta handlingsplaner
  • Förbättra er internkontrollmiljö
Group 8239 (1)

ESG

Förutom att hjälpa till i datainsamling och rapportering, ger Stratsys möjligheterna att förbättra, utveckla och fördela aktiviteter för att stödja ditt ESG-arbete och verka för en mer hållbar framtid. 

  • Effektivisera arbetet med CSRD
  • Få stöd för due diligence - utvärdera och hantera risker i era leverantörskedjor
Group 8241 (1)

Effektivisera efterlevnad av regulatoriska krav

I en bransch med höga krav på efterlevnad från både den egna organisationen, kunder och leverantörer, kan det vara utmanande att hålla sig uppdaterad kring regulatoriska krav - och samtidigt säkerställa att de efterlevs.

Med Stratsys får ni ett smart verktyg som ger stöd för en rad olika lagkrav såsom DORA, NIS2 och GDPR, vilket hjälper er att effektivt implementera och operationalisera dessa inom verksamheten. 

ramverk-infosec-1

Samarbeta smartare

Vårt användarvänliga gränssnitt säkerställer att alla användare enkelt kan hantera verktyget, oavsett om man är expert eller rapportör. Tydliga arbetsflöden bidrar till högre effektivitet och ger en transparens som underlättar samarbetet mellan kollegor, avdelningar och kontor.

samverkan-2
alektum-logo
Avanza_logotyp
lansforsakringar-logotyp
logo-max
bonnier-logo
elenia-logo

Utan Stratsys skulle vi idag behöva anställa två till tre heltidstjänster för att hantera vårt arbete

Christopher Läns, Director Risk & Information Security, Alektum
Christoffer_Läns_Alektum

Fler anledningar att välja Stratsys

Snabb implementering

Med erfarenhet av hundratals lyckade implementationsprojekt garanterar vi en snabb igångsättning för att börja optimera och förbättra era processer utan onödig fördröjning.

Lokal support

Självklart finns vi med er hela vägen även efter implementering. När ni är igång med det operativa arbetet i Stratsys finns vår lokala tekniska support tillgänglig.

Enkelt att konfigurera

Våra standardkonfigurationer täcker ett brett spektrum av behov och erbjuder flexibilitet för specifika anpassningar. Med möjlighet att själva konfigurera systemet slipper ni dyra konsultkostnader.

Skala upp när behovet växer

Stratsys erbjuder produkter för alla styrprocesser. Starta med det område du vill förbättra och utöka när behovet växer. 

grc-platform-stratsys (2)

Byggstenarna i Stratsys GRC-lösning

Riskhantering

Effektivisera arbetet med att identifiera, bedöma och hantera risker samtidigt som ni får bättre översikt och total kontroll.

Internkontroll

Säkerställ att er organisation uppnår era mål samtidigt som ni efterlever gällande lagar, regler och standarder. Skydda era tillgångar, främja tillförlitlig finansiell rapportering och effektivisera era processer.

Informationssäkerhet & dataskydd

Driv ett systematiskt och proaktivt arbete kring informationssäkerhet och dataskydd, med utgångspunkt i ledande standarder, där hela organisationen samverkar för att skydda er information.

Internrevision

Samla era interna och externa rekommendationer och förenkla för den granskande parten att skapa spårbara handlingsplaner för att möta rekommendationerna.

Compliance

Hantera er efterlevnad genom verifierbara kontrollaktiviteter som kan kopplas direkt mot lagkrav och frivilliga standarder. Aktiviteterna kan grupperas för genomförande till exempelvis enskilda processer och enheter.

Kontinuitetsplanering

Skapa, upprätthåll och samordna kontinuitetsplaneringen för hela verksamheten för att snabbt kunna agera på oväntade händelser.

Tredjepartsriskhantering

Dokumentera och bedöm era tredjepartsleverantörer utifrån deras informationssäkerhetsarbete för att hantera specifika leverantörsrelaterade risker. Genomför riskbedömningar för att säkerställa insikter som bidrar till en säkrare och mer motståndskraftig verksamhet.

Incidenthantering

Få en aggregerad bild av vad som har inträffat och vad som görs för att incidenten inte ska inträffa igen. Fördela ansvar inom organisationen och använd incidentdatan för att bilda er en uppfattning om hur väl riskhanteringen fungerar.

NPAP

Identifiera, bedöm och hantera risker på ett systematiskt sätt för att bedöma och godkänna nya produkter och tjänster innan ni introducerar dem på marknaden.

ESG

ESG-relaterade frågor kan orsaka stora ekonomiska skador och påverka bolagets anseende negativt om riskerna inte identifieras och omhändertas. Integrera ESG i er ordinarie riskhanteringsprocess för att skapa ett proaktivt hållbarhets- och riskarbete.

Trendspaning: GRC 2024

I takt med att organisationer ställs inför ökade säkerhetskrav och hot har det blivit kritiskt för CISO:s, CRO:s, CTO:s och övriga ansvariga för informationssäkerhet, ESG, juridik och riskhantering att samordna sitt arbete på nya sätt.

Ta del av vår trendspaning för att läsa om aktuella nyheter inom fyra viktiga områden där ert samarbete kommer bli av högsta prioritet för era framgångar inom GRC.

trendspaning-grc-2024-miniatyr

Användarvänlighet var den viktigaste parametern. Det är superviktigt att systemet är enkelt att jobba i, så att det blir en kort startsträcka för oss som ska använda det.

Johan Nilsson, Risk Officer på Avanza
johan-nilsson-avanza

Upptäck om vi är rätt match för er

  • Boka ett förutsättningslöst digitalt möte 
  • Se hur vår GRC lösning kan uppfylla era behov
  • Ställ frågor direkt till våra branschexperter


Krister-Gavelius-rund-2    Fredrik-Robbert-elips

Krister Gavelius & Fredrik Robbert
Stratsys GRC-experter

adasdad-1