Informationssäkerhet & dataskydd

Arbeta smart med er informationssäkerhet

Med Stratsys kan ni driva ett systematiskt och proaktivt arbete kring informationssäkerhet och dataskydd, med utgångspunkt i ledande standarder, där hela organisationen samverkar för att skydda er information.

infosecurity-gadgets (1)

Arbeta systematiskt

Ett bristande arbete kan få konsekvenser i att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Därför krävs systematik för att hantera det kontinuerliga arbetet med att säkra information och uppgifter​.

Få stöd för efterlevnad

När nya lagar och förordningar dyker upp behövs ett tydligt stöd för att implementera och operationalisera lagar och ramverk mot och genom verksamheten​.​ Stratsys ger dig stöd för lagkrav kopplat till informationssäkerhet och dataskydd.

Engagera hela organisationen

Informationssäkerhet handlar inte bara om it-system, utan om även om människor och processer. Därför behövs rätt förutsättningar att kunna driva arbetet framåt med handlingsplaner och uppföljningar där alla tar ett gemensamt ansvar.

Få helhetsbilden du behöver

Stratsys ger dig en komplett överblick över regler och lagkrav som rör ert informationssäkerhetsarbete. Se tydliga kopplingar mellan mål och aktiviteter i det pågående arbetet samt enkel visualisering av informationstillgångar, personuppgiftsbehandlingar, risker och handlingsplaner.

Dela och kommunicera internt

Låt viktig information nå rätt person, i rätt tid. Stratsys fungerar som ett stöd i kommunikationen mellan ledning och ansvariga i verksamheten. 

Group 7882-1

Några av våra nöjda kunder

bonnier-logo
logo-max
alektum-logo
elenia-logo
lansforsakringar-logotyp

Arbeta utifrån aktuella regelverk

Med Stratsys får du effektiviserade processer för efterlevnad som gör det enkelt att integrera branschföreskrifter och riktlinjer i era operativa processer. Dessutom förenklas distributionen, rapporteringen och uppföljningen på alla nivåer genom ett enhetligt och systematiskt arbetssätt för riskhantering.

ramverk--logotyper-informationssakerhet

GDPR

EU:s dataskyddsförordning som har stor betydelse för informationshantering och säkerhet, eftersom den ställer strikta krav på behandling och skydd av personuppgifter.

ISO 27001 / 27002

En internationell serie av standarder för informationssäkerhetsstyrning som ger riktlinjer för hur organisationer kan hantera och skydda sin information på ett säkert sätt.

NIS2

En uppdatering av EU:s direktiv för säkerheten i nätverks- och informationssystem, som syftar till att förbättra den digitala säkerheten inom EU.

DORA

En lagstiftning inom EU som syftar till att öka den digitala motståndskraften inom den finansiella sektorn, inklusive krav på cybersäkerhet och informationshantering.

Smidig sammanställning som sparar tid

Utifrån er samlade data blir det enkelt att få en sammanställning av det aktuella läget. Det sparar både värdefull tid och ger ledningen ett komplett underlag för att fatta välgrundade beslut framåt. 

Group 7891

Fler fördelar med Stratsys

Effektivera datainsamlingen

Slipp hantera data på olika ställen. Samla och aggregera data från olika delar av organisationen på ett smidigt sätt.

Fokusera på analys och strategi

Med ett enhetligt arbetssätt och god överblick skapas utrymme till att ​fokusera på analys och strategisk prioritering.

Förstärk transparensen med hjälp av spårbarhet

En audit trail möjliggör effektiv uppföljning av risker genom tydligt definierade ansvarsområden och roller.

Konfigurera på egen hand

Stratsys plattform går att konfigurera på egen hand, just för att du ska slippa dyra konsultkostnader. Men självklart finns vår support alltid där när du behöver det. 

Group 7863-1

AI-genererade förslag på åtgärder

Effektivisera framdriften i arbetet med handlingsplaner, åtgärder och uppföljningar där alla i organisationen tar ett gemensamt ansvar. Med hjälp av AI-genererade förslag vid skapandet av åtgärder, blir processen inte bara snabbare, utan också smidigare. Ni får en stark grund att bygga vidare på, vilket säkerställer att inget viktigt steg missas i arbetet.

stratsys-ai-infosec-2

Börja din resa med Stratsys idag

Nyfiken på hur Stratsys kan effektivisera ditt arbete med informationssäkerhet och dataskydd? Boka en demo med en av våra experter idag.

Stratsys-CTA-3D-arcs