Systematiskt patientsäkerhetsarbete - vad, hur och varför?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Systematiskt patientsäkerhetsarbete - vad, hur och varför?</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
2 min

Patientsäkerhet är ett begrepp som alla inom vård- och omsorgssektorn känner till. Men vad innebär det att jobba systematiskt med patientsäkerhet, vilka verktyg behöver man och varför är det viktigt? 

Vad är patientsäkerhetsarbete?

Patientsäkerhetsarbete är ett förebyggande arbete som verksamheter inom vård- och hälsa bedriver för att förebygga vårdskador. Definitionen av patientsäkerhet är ”skydd mot vårdskada” enligt patientsäkerhetslagen (2010:659). Målet med patientsäkerhetsarbete är att ständigt minimera risken för vårdskada för att så få, helst inga, patienter ska behöva drabbas.

Förutsättningar för att skapa hög patientsäkerhet:

 • Rätt kompetens inom vården
 • Närvarande och tydlig ledning
 • Säkerhetskultur som förebygger vårdskador
 • Systematiskt patientsäkerhetsarbete som följs upp regelbundet
 • Bra kommunikation mellan patient och vårdpersonal
 • God hygienstandard

Vad innebär systematiskt patientsäkerhetsarbete?

Systematiskt patientsäkerhetsarbete innebär att man utifrån ett riskbaserat synsätt löpande arbetar med att förbättra och utveckla kvaliteten i vårdverksamheten. Genom att säkerställa hög kvalitet kan man minska risken för vårdskador och främja patientsäkerheten.

Enligt
SOSFS 2011:9 ska samtliga verksamheter inom vård- och omsorg ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det är vårdgivaren som är ansvarig för att verksamheten har ett ledningssystem där man jobbar med att löpande kontrollera, följa upp och utveckla patientsäkerhetsarbetet.


3 tips för ett effektivt patientsäkerhetsarbete

 1. Ett transparent arbetssätt

  Ett bra sätt att engagera medarbetarna i kvalitetsarbetet är att vara transparent med resultatet. Motivationen ökar när varje medarbetare har möjlighet att följa arbetsprocessen och se sin del i kedjan. Försök samla all information om patientsäkerhetsarbetet på en gemensam yta där alla löpande kan dokumentera och dela med sig av arbetet till varandra.

  Vad kan ni göra för att öka transparensen i er verksamhet? Räcker det att sammanställa gemensam information i ett Excelark eller Worddokument, eller behöver ni ett mer dynamiskt verktyg? En fördel när hela verksamheten använder sig av ett och samma digitala verktyg är att informationen kan uppdateras i realtid, vilket minskar riskerna för missförstånd och dubbelarbete.

 2. Engagera hela verksamheten

  För att alla medarbetare ska kunna bidra i patientsäkerhetsarbetet behöver det vara lättillgängligt. En stor utmaning som många vårdverksamheter i Sverige möter är att de är utspridda inom en eller flera regioner, vilket försvårar det gemensamma arbetet.

  Därför väljer många verksamheter idag att digitalisera sitt kvalitetsarbete. Med hjälp av ett digitalt verktyg kan hela verksamheten få tillgång till samma data, oavsett var i regionen/landet de befinner sig. När all information finns samlad på en och samma plats blir det lättare för samtliga medarbetare att vara en del av arbetet.

 3. Lär av misstagen

  När något går fel (en vårdskada uppstår eller vården brister i kvalitet) är det viktigt att följa upp och reda ut händelsen. Varför blev det som det blev? Målet med systematiskt patientsäkerhetsarbete är att löpande kontrollera, utvärdera och utveckla verksamheten.

  Genom att lära sig av sina misstag kan man förhindra att samma fel upprepas och på samma sätt kan man lära sig av det som gått bra. Så var noga med att dokumentera effekterna av patientsäkerhetsarbetet, analysera risker och kartlägg vad som fungerat med bästa resultat. 

Vill du läsa mer om patientsäkerhetsarbete? Ladda gärna ner guiden ”Digitalisera patientsäkerhetsarbetet idag” på länken nedan!

Ladda ner guiden här