Stärk ert dataskyddsarbete

Hantering av personuppgifter innebär ofta stora datamängder och mycket att ha koll på. Upptäck hur Stratsys kan hjälpa er att effektivisera, standardisera och överblicka arbetet genom hela organisationen.

Group 7956 (1)

Få översikt av dataskyddsarbetet

Med Stratsys får ni en överblick för att kunna bedöma och förbättra ert dataskyddarbete samt säkerställa att ni uppfyller lagar och regler. 

Arbeta systematiskt och enhetligt

Maximera effektiviteten genom att smidigt integrera arbetet över hela organisationen. Med Stratsys som stöd får ni ett enhetligt arbetssätt och struktur i processerna.

Engagera rätt personer

Säkerställ att rätt information når rätt person vid rätt tidpunkt genom ett enkelt sätt att kommunicera på alla nivåer, och inom alla dimensioner av organisationen.

Kartlägg och dokumentera personuppgifter

Kartlägg och dokumentera personuppgifter på ett enkelt, tidseffektivt sätt och få en komplett registerförteckning.

  • Få tillgång till färdiga mallar för dokumentation av personuppgifter
  • Överblicka personuppgiftsansvarigas behandlingar av personuppgifter
  • Få koll på externa personuppgiftsbiträden
Group 7951

Identifiera och hantera risker

  • Genomför en konsekvensbedömning för att identifiera behandlingar med hög risk för fysiska personers friheter och rättigheter.
  • Identifiera specifika risker och vidta åtgärder för att minimera eller eliminera dem.
  • Vid eventuell tredjelandsöverföring - analysera och säkerställ att överföringen uppfyller GDPR:s krav och att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst eller missbruk.
riskvy-dataskydd

Uppnå synergier mellan informationssäkerhet och dataskydd

Genom att sammanföra era åtgärder inom informations­säkerhet och dataskydd kan ni skapa en mer holistisk och effektiv strategi för att skydda personuppgifter och efterleva lagar och regler.

  • Samordna era säkerhetsåtgärder och tekniska kontroller i Stratsys för att adekvat skydda personuppgifter enligt informationssäkerhetskrav och GDPR.
  • Säkerställ konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för personuppgifter.
Group 7953

Funktioner som ger framgång i riskarbetet

Kontinuerlig uppföljning

Följ upp dokumentationen av personuppgifter regelbundet och säkerställ att bilden av hur era personuppgifter hanteras är korrekt och uppdaterad.

AI-genererade förslag

Få AI-genererade förslag på åtgärder för att bättre kunna hantera risker, samt motiveringar kring varför dessa åtgärder kommer hjälpa er nå önskad effekt.

Ansvarsfördelning

Genom att skapa och fördela ansvar för varje risk och åtgärd säkerställer ni att det alltid finns en ansvarig person så att inget faller mellan stolarna.

Audit trail

Följ historiken för varje risk för att enkelt spåra hur den utvecklats och förändrats över tid – och få koll på exakt vem som ändrat vad och när.

GANTT-schema

Samla era aktiviteter i ett GANTT-schema och få en tydlig bild över era åtgärder.

Utforska produkten Informationssäkerhet & dataskydd

Med Stratsys kan ni driva ett systematiskt och proaktivt arbete kring informationssäkerhet och dataskydd, med utgångspunkt i ledande standarder, där hela organisationen samverkar för att skydda er information.

information-security-2
background-3d-blobs-stratsys (1)

Upptäck ett smartare sätt att arbeta med informationssäkerhet och dataskydd

Stratsys-CTA-3D-arcs