7 framgångsfaktorer i ert arbete med IKT-risker

tva-kollegor-star-och-kollar-pa-ipad
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
3 min

Att effektivt kunna hantera IKT-risker är avgörande för att säkra organisationens digitala tillgångar och stärka resiliensen. Men för att kunna navigera i det komplexa landskapet krävs mer än bara tekniskt kunnande och ambitioner – det krävs också en vilja att ständigt lära sig nytt för att lyckas hitta rätt vägar och engagera såväl ledning som anställda. Här är sju nyckelfaktorer som får er att lyckas.

1. Omfattande riskbedömningar

Att genomföra grundliga och regelbundna riskbedömningar är kärnan i allt riskhanteringsarbete. Det ger dig en klar bild av hotlandskapet ni står inför och hjälper dig att förstå var organisationens största sårbarheter ligger. Se på riskbedömningarna som en digital kartläggning – ju mer detaljerad och uppdaterad kartan är, desto bättre kan ni navigera i miljön.

Riskbedömningar bör heller inte bara fokusera på tekniska aspekter, utan också ta hänsyn till mänskliga faktorer, processer och extern påverkan. Organisationens mål, storlek, bransch och tekniska infrastruktur spelar alla roll i hur ni sedan formar en relevant riskhanteringsstrategi och prioriterar resurser framåt.

Utgångspunkten i ert arbete bör alltid vara frågan: Vad är den viktiga verksamheten och hur ska den skyddas? Börja med att se till att denna verksamhet är skyddad till en förväntad nivå på lägsta funktion. Fundera därefter på hur verksamheten ska kunna komma tillbaka till kontinuitet, och välj därefter vilket skydd – och därmed motståndskraft – som ni ska ha.

2. Proaktiva säkerhetslösningar och utbildning

Att vara proaktiv är en av de viktigaste nycklarna till framgång inom IKT-säkerhet. Genom att implementera robusta säkerhetssystem – som brandväggar, antivirusprogram och kryptering – kan ni bygga en stark första försvarslinje och förhindra incidenter innan de uppstår. Men kom ihåg: tekniken är bara halva lösningen.

Att bara ha starka system, behörighetsbegränsningar och uppdaterade riktlinjer och procedurer räcker inte långt om inte organisationen vet hur man ska använda dem. Se därför till att implementera kontinuerlig utbildning av anställda, inom allt från aktuella hot till best practices inom cybersäkerhet. Människan är ofta den svagaste länken i säkerhetskedjan – så det är kritiskt att arbeta för att undvika misstag så långt det är möjligt.

3. Tydlig rutin för incidenthantering och återhämtning

Ingen organisation är immun mot säkerhetsincidenter, men med en utarbetad plan för incidenthantering och återhämtning kan ni minimera skadan och snabbt återgå till normal verksamhet. Planen måste innefatta tydliga procedurer för respons, rollfördelning och kommunikation – och samtidigt vara både enkel och direkt att följa under en pressad situation. Testa planen med jämna mellanrum, genom praktiska övningar och simuleringar, för att säkerställa att den alltid är relevant.

En annan viktig del i återhämtningsstrategin är hur ni arbetar med backup och redundans av organisationens information. Se till att ni regelbundet säkerhetskopierar data, och att det finns en inbyggd redundans i era system för att minimera driftstopp vid en incident. Att kunna återställa kritiska funktioner snabbt efter en attack är avgörande för att minska påverkan på er verksamhet och era kunder.

Stratsys_Göteborg_2022-42

4. Uppdaterad övervakning och detektering i realtid

Att ha rätt verktyg på plats för att övervaka och upptäcka hot i realtid är avgörande. Detta innefattar exempelvis SIEM-lösningar (Security Information and Event Management) som samlar in och analyserar loggar och händelsedata från olika källor inom er it-infrastruktur. Dessa system använder smarta algoritmer och maskininlärning för att upptäcka avvikelser som gör att ni kan agera innan skadan sker. Se också till att kontinuerligt anpassa och uppdatera era övervakningssystem för att alltid ligga steget före hotaktörer. Ta hjälp av säkerhetsteam och leverantörer som kan hjälpa dig att anpassa era verktyg och strategier enligt de senaste tekniska framstegen och viktiga insikter.

5. Samarbete och informationsdelning

Genom att samarbeta med externa parter, såsom branschgrupper, säkerhetsnätverk och andra företag, kan ni hjälpa till att stärka hela organisationens säkerhetsposition. Det breddar er förståelse för det aktuella hotlandskapet och erbjuder värdefulla insikter som kan effektivisera era egna förberedelser. Samtidigt kan ni också dela egna erfarenheter för att bredda den kollektiva expertisen inom området.

Att anlita särskilda säkerhetskonsulter eller tjänster kan också ge nya perspektiv på er säkerhetsstrategi, och bidra med såväl kunskap som resurser som tar organisationen ytterligare steg på vägen. Externa experter kan hjälpa er genomföra avancerade säkerhetsbedömningar, penetrationstester eller utbildningsprogram som hjälper er att hantera IKT-risker effektivt.

6. Insikt i riskhanteringen hos era leverantörer

Verksamhetens säkerhet är lika stark som er svagaste länk – vilket ofta kan vara en leverantör. I takt med att organisationer allt mer förlitar sig på externa parter för kritiska it-tjänster så ökar också risken för att säkerhetsincidenter hos dem påverkar ditt företag. Därför är det viktigt att ni aktivt granskar och bedömer hur säkerheten ser ut även hos era leverantörer, för att säkerställa att de upprätthåller samma höga standarder som ni.

..säkerställ att ni har en klar process kring och förståelse för era respektive roller och ansvar när det kommer till att skydda känslig information och infrastruktur.


Granska säkerhetskraven i era avtal och säkerställ att ni har en klar process kring och förståelse för era respektive roller och ansvar när det kommer till att skydda känslig information och infrastruktur. Med transparenta kommunikationskanaler och gemensamma åtgärdsplaner får ni ett tajtare samarbete som hjälper till att bygga ännu mer resiliens i organisationen.

7. En inbyggd kultur av säkerhetsmedvetenhet

Med en stark säkerhetskultur i organisationen kommer mycket gratis – inte minst känslan av ett gemensamt ansvar kring säkerhet och riskhantering. Det som förut betraktats som it-avdelningens uppgift blir istället en integrerad del av organisationens vardag. För att uppnå detta krävs att ledning och chefer engagerar sig i frågan och deltar aktivt i olika säkerhetsinitiativ. Samtidigt är det viktigt att anställda också känner sig ansvariga och uppmuntrade till att rapportera misstänkta säkerhetshot för att bidra till organisationens gemensamma motståndskraft.

Genom att kommunicera regelbundet kring olika säkerhetsfrågor, även över avdelningsgränser, stärker ni medarbetarnas förståelse kring cybersäkerhet. Med etablerade öppna forum där man enkelt kan dela misstankar och observationer blir det samtidigt lättare för risk managers och ansvariga att fånga upp och åtgärda potentiella säkerhetsproblem.

Genom att fokusera på dessa sju framgångsfaktorer kan organisationen skapa en stabil ram för IKT-riskhantering som skyddar och stärker er verksamhet i ett ständigt föränderligt hotlandskap. Vill du veta mer om vilka verktyg och lösningar som kan vara till hjälp i arbetet? Kontakta oss direkt!

effektiva-strategier-ikt-risker-guide