Så integrerar du IKT-riskerna med resten av organisationens riskhantering

hoga-byggnader-och-himmel
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Att IKT-risker blivit en allt mer kritisk del i en organisations riskhantering har inte undgått någon. Men fortfarande präglas många företag av ett stuprörstänk inom riskhantering, där man behandlar varje risk som en isolerad händelse snarare än en del av en helhet. Genom att skapa ett gemensamt perspektiv får ni en mer effektiv hantering av riskerna i er organisation. Så här bör ni tänka för att lyckas.

IKT-risker spänner över ett brett spektrum; från cybersäkerhetshot till dataförlust och avbrott i verksamheten. När en organisation drabbas påverkas inte bara den tekniska infrastrukturen, utan även företagets rykte, juridiska efterlevnad och inte minst finansiella resurser – områden som har betydande långsiktig inverkan på verksamheten.

IKT-risker i jämförelse med andra risker

I förhållande till andra risker som traditionellt sett präglar en organisation kan IKT-risker fortfarande behandlas som mindre viktiga eller sannolika för företaget ifråga. Ekonomiska risker (såsom likviditetsrisker eller marknadsrisker) eller verksamhetskopplade risker (t.ex. gällande produktion, leverantörer eller arbetskraft) har en tendens att värderas högre, särskilt i vissa sektorer.

Dessa typer av risker har omedelbara konsekvenser för resultat och lönsamhet, och har historiskt prioriterats högt just på grund av sin synligt konkreta påverkan på verksamheten. Företagsledare kan känna att de har större kontroll över dessa ekonomiska och operationella risker genom exempelvis etablerade riskhanteringsmetoder och försäkringar.

IKT-risker, å andra sidan, kan uppfattas som mer svårbegripliga och svårare att förutse och kontrollera, särskilt med tanke på den snabba utvecklingen inom teknik och cyberhot. Det kan ta tid för företag att anpassa sin riskhanteringskultur och processer därefter.

IKT-riskernas dominoeffekt på samhället

Ett tydligt exempel på hur IKT-risker är direkt kopplat till resten av verksamhetens lönsamhet och anseende är attacken mot en leverantör av kassasystem sommaren 2021, som gjorde att ungefär 800 påverkade livsmedelsbutiker inte kunde hålla öppet på flera dagar. Det visar hur cyberattacker direkt orsakar såväl verksamhetsstörningar som omfattande finansiella förluster, samtidigt som det begränsar tillgången på viktiga varor och tjänster i människors vardagsliv. Ett klart bevis på hur en IKT-risk inte bara påverkar den utsatta organisationen ifråga – utan även den bredare samhällsekonomin.

Vikten av helhetsbilden

För att IKT-risker ska få samma dignitet och bli lika prioriterade som andra risker krävs både en inställning och strategi som omfattar hela organisationen. För att lyckas är det nödvändigt att bryta ned silos mellan avdelningar och fördela ansvar där var och en får en betydelsefull roll i det gemensamma arbetet.

Organisationens ledning måste även fastställa gemensamma mål, identifiera och bedöma risker på ett holistiskt sätt..


Organisationens ledning måste även fastställa gemensamma mål, identifiera och bedöma risker på ett holistiskt sätt, och utveckla riskhanteringsstrategier som är kopplade till företagets övergripande affärsmål. Tekniken spelar också en viktig roll i detta, då den möjliggör allt från effektiv datainsamling till trendanalys och realtidsövervakning av hot. Gemensamma system och verktyg för ändamålet kan effektivt stödja kommunikationen och samarbete över avdelningsgränserna.

Så fördelar ni roller och ansvar

För att effektivt integrera IKT-risker i den totala riskhanteringen behöver olika avdelningar och roller involveras. Detta inkluderar allt från IT till risk managers, jurister och ekonomi- och affärsfokuserade roller. En nyckelfaktor är att säkerställa att ledningen har fullt engagemang och stödjer respektive avdelning och verksamhet i sitt arbete. Det främjar en kultur där riskmedvetenhet är en del av alla anställdas ansvar.

Så bidrar ett gemensamt riskhanteringssystem till framgång

Ett system dedikerat för riskhantering är också nödvändigt för att förbättra organisationens gemensamma arbete, genom att effektivisera själva processen för riskidentifiering och riskhantering. Systemet underlättar bland annat för:

  1. Samlad riskinformation: Systemet samlar in och lagrar data om risker från hela organisationen i en central databas. Det ger ledningen en översiktlig bild av alla identifierade risker, hur de prioriteras och vilka åtgärder och ansvar som tilldelas respektive risk.
  2. Standardiserade processer: Med gemensamma rutiner för att kategorisera, bedöma, prioritera och analysera riskerna kan ni enklare jämföra organisationens samtliga risker och fatta mer informerade beslut kring hur de ska hanteras.
  3. Automatiserad rapportering: Ett riskhanteringssystem innehåller ofta avancerade verktyg för rapportering och analys, som gör att ni automatiskt kan generera rapporter om riskexponering, trender och effekten av era åtgärder. Detta sparar både tid och resurser, samtidigt som det ger värdefulla insikter för hela organisationen.
  4. Underlag för beslut: Genom att ge en tydlig och aktuell bild av hela ert risklandskap, underlättar systemet också besluten. Ledningen får enklare att prioritera olika insatser, allokera resurser effektivt och göra strategiska val som minskar risker och utnyttjar möjligheter.

effektiva-strategier-ikt-risker-guide