Vad innebär ESG och varför är det viktigt?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad innebär ESG och varför är det viktigt?</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
2 min

ESG innefattar en uppsättning kriterier som bedömer ett företags påverkan på miljön, samhället och dess interna styrning Det är också ett sätt för investerare att hitta och jämföra hållbara bolag som är värda deras investering. Men vad innebär egentligen ESG och vilka ska använda sig av det? Det får du veta här.

Vad är ESG?

ESG utgår ifrån de tre huvudkriterierna miljö (Environmental), samhälle (Social) och styrning (Governance). Det är en finansiell branschstandard som används för att mäta hur hållbart ett företag är. Standarden gör det möjligt att kartlägga och jämföra bolag baserat på hållbarhetskriterier. Tidigare har investerare främst utvärderat företag utifrån ett finansiellt perspektiv, men på senare tid har det blivit allt viktigare att även få med miljöaspekten.

Environmental

Alla verksamheter påverkar miljön på ett eller annat sätt, till exempel genom transporter, utsläpp, avfall eller elförbrukning. Det är viktigt att både vara medveten om företags direkta och indirekta inverkan på miljön.

Social

Företag har ett socialt ansvar mot samhället och sin personal. Därför behöver man kartlägga verksamhetens arbetsförhållanden, inte bara i första led utan även i andra och tredje. Det är viktigt att företaget har insyn i hela försörjningskedjan och tar tydlig ställning när det kommer till frågor som arbetsvillkor, barn- och tvångsarbete.

Governance

Ett hållbart företag kräver effektiva styrprocesser. Därför är det viktigt att se över styrelsens roll och sammansättning. Finns det ett förebyggande arbete mot mutor och korruption inom företaget? Man tittar också på fördelningen av individer på chefspositioner baserat på faktorer som kön och mångfald.  

Varför är ESG viktigt för investerare och företag?

ESG-kriterier ger investerare en bredare syn på ett företags prestation genom att inkludera faktorer som traditionellt inte har varit en del av finansiella bedömningar. Genom att integrera ESG-faktorer i investeringsbeslut kan investerare minimera risker och maximera möjligheter i en snabbt föränderlig värld.

För företag innebär ESG en möjlighet att skapa långsiktig värdeökning. Genom att fokusera på hållbarhetsfrågor kan företag minska kostnader, förbättra sitt rykte och stärka kundlojaliteten.

Läs mer: Har ni koll på era ESG-risker?

Vilka kan använda ESG?

ESG är inte bara en strategi för stora företag eller specifika aktörer. Det är en inkluderande och mångsidig metod som kan anpassas efter olika verksamheter, storlekar och mål. Oavsett om du är ett stort företag, en investerare, en offentlig institution eller en del av ett lokalsamhälle, kan ESG vara en väg till långsiktig framgång, hållbarhet och ansvarstagande. Genom att engagera sig i ESG-frågor kan olika aktörer samarbeta för att skapa en mer hållbar och ansvarsfull framtid..

Ta hjälp med ESG-rapporteringen

Med Stratsys kan du samla arbetet för rapportering, operativt arbete och få överblicken för att ta ditt ESG-arbete till nästa nivå.

Så hjälper vi dig med ESG-rapportering