Vad innebär ESG och varför är det viktigt?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad innebär ESG och varför är det viktigt?</span>
Skriven av
Erik Englund
Lästid
2 min

ESG innefattar en uppsättning kriterier som bedömer ett företags påverkan på miljön, samhället och dess interna styrning Det är också ett sätt för investerare att hitta och jämföra hållbara bolag som är värda deras investering. Men vad innebär egentligen ESG och vilka ska använda sig av det? Det får du veta här.

Vad är ESG?

ESG utgår ifrån de tre huvudkriterierna miljö, samhälle och styrning. Det är en finansiell branschstandard som används för att mäta hur hållbart ett företag är. Standarden gör det möjligt att kartlägga och jämföra bolag baserat på hållbarhetskriterier. Tidigare har investerare främst utvärderat företag utifrån ett finansiellt perspektiv, men på senare tid har det blivit allt viktigare att även få med miljöaspekten.

  • Environmental: Alla verksamheter påverkar miljön på ett eller annat sätt, till exempel genom transporter, utsläpp, avfall eller elförbrukning. Det är viktigt att både vara medveten om företags direkta och indirekta inverkan på miljön.
  • Social: Företag har ett socialt ansvar mot samhället och sin personal. Därför behöver man kartlägga verksamhetens arbetsförhållanden, inte bara i första led utan även i andra och tredje. Det är viktigt att företaget har insyn i hela försörjningskedjan och tar tydlig ställning när det kommer till frågor som arbetsvillkor, barn- och tvångsarbete.
  • Governance: Ett hållbart företag kräver effektiva styrprocesser. Därför är det viktigt att se över styrelsens roll och sammansättning. Finns det ett förebyggande arbete mot mutor och korruption inom företaget? Man tittar också på fördelningen av individer på chefspositioner baserat på faktorer som kön och mångfald.  

Varför är ESG viktigt för investerare och företag?

ESG-kriterier ger investerare en bredare syn på ett företags prestation genom att inkludera faktorer som traditionellt inte har varit en del av finansiella bedömningar. Genom att integrera ESG-faktorer i investeringsbeslut kan investerare minimera risker och maximera möjligheter i en snabbt föränderlig värld. För företag innebär ESG en möjlighet att skapa långsiktig värdeökning. Genom att fokusera på hållbarhetsfrågor kan företag minska kostnader, förbättra sitt rykte och stärka kundlojaliteten.

Läs mer: Har ni koll på era ESG-risker?

CSRD och dess påverkan på ESG-rapportering

CSRD är ett nytt direktiv som skärper kraven på företagens hållbarhetsrapportering. CSRD ersätter det tidigare NFRD (Non-Financial Reporting Directive) och innebär att fler företag måste rapportera enligt tydligare och mer detaljerade riktlinjer. Detta direktiv syftar till att öka transparensen och jämförbarheten i företagens hållbarhetsarbete, vilket stärker investerares möjlighet att fatta informerade beslut baserat på ESG-kriterier. För företag innebär CSRD att de behöver utveckla mer omfattande rapporteringssystem och integrera hållbarhetsmål i sina strategiska planer för att uppfylla de nya kraven.

Läs mer: Så förbereder ni er hållbarhetsrapportering för CSRD

Vilka kan använda ESG?

ESG är en mångsidig och inkluderande metod som kan anpassas för en rad olika verksamheter och mål. Stora företag kan använda ESG-strategier för att förbättra sin hållbarhetsprestanda och stärka sitt varumärke. Investerare kan använda ESG-kriterier för att identifiera långsiktigt hållbara investeringar som minskar risker. Offentliga institutioner kan integrera ESG-principer för att säkerställa ansvarsfulla inköp och policyutveckling. Även lokalsamhällen och småföretag kan implementera ESG-initiativ för att bidra till en hållbar utveckling. Genom att engagera sig i ESG-frågor kan olika aktörer samarbeta för att skapa en mer hållbar och ansvarsfull framtid, vilket gynnar alla.

Så väljer du rätt systemstöd för hållbarhetsarbetet

Att navigera i dagens marknad  med många alternativ kan vara utmanande. I vår guide delar vi med oss av råd och erfarenheter för att ställa rätt frågor och hitta det perfekta hållbarhetsverktyget för dina behov. Ta det första steget mot en bättre investering. Ladda ner guiden nu.

Guide-ESG-verktyg