Kvalitetsarbete för vård och omsorg

Höj kvaliteten & öka patient- och brukarfokus

Samla allt ert kvalitetsarbete i en gemensam plattform och skapa förutsättningar för att rätt sak, görs på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Ett heltäckande ledningssystem med fokus på det systematiska förbättringsarbetet.

PRODUKTEN STÖDJER: SOSFS 2011:9

TESTA GRATIS BOKA DEMO

Planera

Planera för utveckling och ständiga förbättringar

Kvalitetsarbetet planeras direkt i verktyget efter gällande lagar och föreskrifter. Processer och rutiner som behövs för att säkerställa kvalitet skapar en röd tråd genom hela organisationen. Till ditt stöd har du verktyg för riskanalyser och egenkontroller. Det är enkelt att fördela ut ansvar, så att alla vet vad de ska göra och när det ska göras. Arbetet blir enhetligt och skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättringsarbete.

Genomför

Följ utvecklingen i realtid och främja genomförandekraften

Ansvar kommer upp i en att göra-lista och egenkontroller genomförs utifrån uppsatta checklistor. Utfall av kvalitetsindikatorer kan följas i realtid och avvikelsestatistik över tid. Mobilisera med förbättringsåtgärder där det behövs. Den digitala riskmatrisen möjliggör proaktiva riskanalyser och åtgärder kan sättas in för att eliminera negativ påverkan på önskad kvalitet.

Följ upp

Utvärdera och utveckla kvalitetsarbetet

Vid utvärdering av organisationens kvalitetsarbete kan data och mätpunkter hämtas in från alla enheter. Du slipper tidskrävande administration och frigör tid för analys och systematiskt utvecklingsarbete. Verktyget sammanställer allt data per automatik och skapar fullständiga patientsäkerhets- och kvalitetsrapporter där utfall, åtgärder och förbättringsarbetet samlas.

Läs mer i vår Kunskapshub!