Optimera skolans styrning och uppnå bättre elevresultat

pencil-and-shreddings-by-a-book
Skriven av
Ulrika Munkby
Lästid
1 min

En stor utmaning rektorer idag står inför är att nyttja de resurser man har inom organisationen på bästa möjliga sätt. Resursplanering handlar kanske främst om att få till en effektiv personalplanering vilket är en stor utmaning för många rektorer. De flesta skolor tror nämligen att de har mindre resurser än de faktiskt har – eftersom de har alldeles för dålig översikt över organisationens befintliga resurser. 

Att kunna synliggöra och planera skolans tillgängliga resurser, för att på så sätt säkerställa att de nyttjas på bästa sätt är en förutsättning för att kunna driva en skolorganisation effektivt. Trots detta är det få skolorganisationer som på riktigt tagit steget och infört ett system som tillåter de att jobba med en effektiv resursplanering. Digitaliseringen av skolan är rejält eftersatt samtidigt som man menar att morgondagens skola är digital. Här finns ett glapp.

Genom min bakgrund som yrkesverksam rektor har jag upplevt de utmaningar denna yrkesgrupp står inför. Digitaliseringen av skolan kan vara en av landets mest outnyttjade resurser och där ser jag att vårt samhälle har mycket att vinna på ett mer systematiskt arbetssätt kring resursplanering. Genom att systematisera resursplaneringen kan rektorer synliggöra resurserna inom organisationen och då också nyttja sin personal på bästa sätt utifrån deras yrkesbehörighet. På så sätt får också eleverna ut mer av undervisningen.

Digitaliseringen av skolans styrning handlar om att göra det administrativa arbetet enklare för den enskilde rektorn och på så sätt frigöra tid till det pedagogiska ledarskapet. När rektorer har en överblick över hur personalen bäst kommer till sin rätt för eleverna i det dagliga arbetet och på riktigt kan ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet – då kan vi också skapa en skola som gör det möjligt för elever att blomma ut och nå sin fulla potential.

Vad innebär en effektiv resursplanering för skolan?

  • Att resurser synliggörs och det blir möjligt att se över hur de bör nyttjas för att ge elever och lärare bästa möjliga förutsättningar.
  • Att outnyttjade resurser synliggörs. Detta ger möjligheten att omfördela personal så att rätt behörighet är på rätt plats.
  • Möjligheten att kunna budgetera för förändring. Skiftningar i antal barn i årskurserna över olika terminer blir mer lätthanterliga med ett resursplaneringsverktyg där kalenderår och verksamhetsår harmonierar.
  • Mer tid över till det pedagogiska ledarskapet.