5 förutsättningar för att förebygga smittspridning inom omsorgen 

Sjuksköterska och äldre patient arbetar för att förebygga smittspridning inom omsorg
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
2 min

För att effektivt förebygga smittspridning inom omsorgen är det viktigt att ha rätt förutsättningar på plats. Socialstyrelsen har kommit med nya direktiv som berör verksamheter inom hemtjänst, äldreboenden och LSS-boenden. I det här blogginlägget går vi igenom vad organisationer kan göra för att minska risken för smittspridning inom omsorgen.  

Nya regler för att förebygga smittspridning  

Socialstyrelsen har infört nya direktiv med syfte att motverka spridning av smittor inom hemtjänst, äldreboenden och LSS-boenden. De nya föreskrifterna baseras på lärdomar från pandemin och har som syfte att förebygga alla typer av smittspridning.  
 
Det handlar bland annat om att omsorgsverksamheter ska fastställa rutiner för att förebygga smittspridning, bedöma vilka risker som finns för smittspridning och vilka åtgärder som behövs. 

Fakta från Socialstyrelsen

  • En tredjedel av vårdskador är infektioner 
  • Varje år får närmare 65 000 patienter på svenska sjukhus en vårdrelaterad infektion 
  • Uppskattningsvis kan 50 procent av vårdrelaterade infektioner undvikas  
  • En vårdrelaterad infektion kostar i genomsnitt 107 000 kronor för svensk sjukvård 

 
5 förutsättningar för att stoppa smittspridning inom omsorgen 

 
1. Skapa rutiner för smittskydd 

Det är viktigt att omsorgsverksamheter har rutiner för att både förebygga och hantera smittspridning. Säkerställ att det finns processer för att bedöma riskerna för smittspridning och genomföra åtgärder för att stoppa smittspridning.  
 
Processerna och rutinerna kan med fördel dokumenteras i ett kvalitetsledningssystem. Stratsys kvalitetsledningssystem, ett digital och visuellt systemstöd, stödjer bland annat ett proaktivt riskarbete.  
 
Verksamheter kan på ett systematiskt sätt identifiera och analysera risker i verksamheten direkt i verktyget och sätta in förbättringsåtgärder där det behövs. Åtgärder som kan tidplaneras och ansvarsfördelar. På så vis skapas genomförandekraft och inget faller mellan stolarna.  

2. Öka medvetenheten tillsammans

Genom att öka medvetenheten och kunskapen om smittskydd kan verksamheter skapa en kultur där det är självklart att be om hjälp vid misstänkt smittspridning. 
 
Det är bra om verksamheter kan samarbeta med andra vårdgivare för att säkerställa en gemensam och effektiv strategi för smittskydd. 

3. Användning av digitala verktyg

Det underlättar att använda ett digitalt verktyg för att säkerställa det förebyggande arbetet mot smittspridning. Genom att investera i ett kvalitetsledningssystem har omsorgsverksamheter möjlighet att samla in, hantera och analysera data för att skapa överblick. Det digitala verktyget skapar förutsättningar för att agera på svagheter och risker i verksamheten innan fel och brister uppstår. 

4. Följ upp och utvärdera

Verksamheter behöver ständigt utvärdera och utveckla sina processer för att aktivt motverka smittspridning. Det är viktigt med regelbunden uppföljning för att säkerställa att resultat nås och förbättringar sker där det behövs.  
 
Uppföljning kan till exempel göras genom att analysera relevant data eller genomföra egenkontroller av följsamhet till olika processer och rutiner som ryms inom kvalitetsledningssystemet. 

5. Utbilda och kompetensutveckla personalen

Avslutningsvis behöver personalen få rätt förutsättningar och utbildning för att kunna förebygga och hantera smittspridning. Det innebär bland annat att personalen får kontinuerlig utbildning i hygienrutiner, hur de ska hantera smittsamma sjukdomar och vad de ska göra vid misstänkt smittspridning. 
 
Under pandemin har omsorgen förbättrat sin efterlevnad av basala hygienrutiner. En mätning som genomfördes under våren 2021, där 140 kommuner deltog, visade att 73% av personalen följde de korrekta basala hygienrutinerna. Detta är en betydande ökning jämfört med andelen på 56% som rapporterades under 2019. Källa: Socialstyrelsen