Maximera din hållbarhetsinsats med Scope 3 

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Maximera din hållbarhetsinsats med Scope 3 </span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min

Det blir allt viktigare att ta itu med de indirekta växthusgasutsläppen. Scope 3-utsläpp kommer från verksamhetsaktiviteter utanför företagets gränser och är en nyckelfaktor att adressera för att maximera hållbarhetsinsatsen. Här kommer vi reda ut vad scope 3 är och hur företag kan integrera det i sin affärsstrategi för att bidra till en grönare framtid.  

Vad är Scope 3-utsläpp? 

Scope 3-utsläpp är de indirekta växthusgasutsläppen som uppstår utanför företagets gränser och sträcker sig bortom den egna energiförbrukningen. De här utsläppen kan bland annat inkludera leverantörskedjan, transport, avfallshantering och användning av produkter och tjänster.

Att identifiera och minska scope 3-utsläpp är en central del av en holistisk hållbarhetsstrategi. Scope 3-utsläpp är en del av klimatberäkningar enligt GHG-protokollet, en internationell standard för att mäta och rapportera växthusgasutsläpp. Genom att inkludera scope 3-utsläpp i sina klimatberäkningar kan verksamheter få en mer heltäckande bild av sin klimatpåverkan och identifiera potentiella områden för förbättring.  

Scope 3 och emissionsfaktorer 

Emissionsfaktorer spelar en viktig roll när det gäller att beräkna och rapportera scope 3-utsläpp. Emissionsfaktorer är specifika värden som används för att omvandla aktiviteter eller konsumtionsmönster till koldioxidekvivalenter, vilket hjälper till att kvantifiera utsläppens omfattning. 
 
För scope 3-utsläpp innebär det att olika kategorier av utsläpp kan ha olika emissionsfaktorer baserat på den typ av verksamhet som genererar utsläppen.

Till exempel kan transportrelaterade scope 3-utsläpp ha emissionsfaktorer baserade på bränsleförbrukning och transportavstånd, medan utsläpp från inköpta varor kan ha emissionsfaktorer som baseras på produktionsmetoder och energikällor.

Genom att använda korrekta och uppdaterade emissionsfaktorer kan organisationer få en mer exakt uppskattning av sina scope 3-utsläpp och identifiera vilka områden som har störst påverkan på klimatet. I Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning finns en färdig katalog med emissionsfaktorer och möjlighet att lägga till egna och göra klimatberäkningar direkt i verktyget.  

Varför är Scope 3 viktigt? 

Att hantera Scope 3-utsläpp är viktigt av flera anledningar. För det första utgör scope 3 vanligtvis den största andelen av ett företags totala växthusgasutsläpp.

Genom att fokusera på de här utsläppen kan man göra betydande framsteg mot att minska sin totala klimatpåverkan. Dessutom kan en ambitiös hantering av Scope 3-utsläpp bidra till att stärka varumärket och möta kunders och intressenters förväntningar på hållbarhet.
 

Scope 3

Så kan du integrera Scope 3 i din hållbarhetsstrategi

1. Kartläggning och analys

Börja med att identifiera de viktigaste scope 3-källorna för ditt företag. Genom att genomföra en noggrann kartläggning och analys av din leverantörskedja och andra relevanta områden kan du skapa översikt på de viktigaste utsläppsdrivarna. 

2. Sätt mål och mät bara indikationer

Formulera ambitiösa men realistiska mål för att minska scope 3-utsläppen. Definiera också mätbara indikatorer och framstegsrapporter för att övervaka och utvärdera resultaten.

3. Samarbeta med leverantörer

Ett effektivt sätt att minska scope 3-utsläpp är att arbeta nära dina leverantörer. Genom att uppmuntra och stödja dem att implementera hållbara metoder kan ni tillsammans minska er kollektiva klimatpåverkan. 

4. Utbilda och engagera medarbetare
Informera och engagera dina anställda om scope 3 och vikten av att minska indirekta utsläpp. Utbildning och medvetenhet kan bidra till att skapa en kultur av hållbarhet och inspirera till gemensamma ansträngningar.

5. Kommunicera och dela framsteg

Ett viktigt steg för att skapa en framgångsrik hållbarhetsstrategi är att kommunicera och dela era framsteg med interna och externa intressenter. Genom att vara öppna och transparenta kan ni inspirera andra och skapa en positiv påverkan i branschen.  
 
Använd olika kommunikationskanaler, till exempel sociala medier, företagets webbplats och årsredovisningar för att sprida information om era scope 3-mål, framsteg och initiativ. 
 
För att underlätta processen med att mäta, analysera och rapportera scope 3-utsläpp väljer idag många företag att använda ett digitalt verktyg. Ett verktyg för hållbarhetsarbete kan automatisera datainsamling, ge nya insikter, skapa transparens och underlätta samarbete.  

Genom att inkludera scope 3-utsläpp i din hållbarhetsstrategi tar du ett viktigt steg mot en grönare framtid. Vill du veta mer om hur verksamheter kan arbeta för att minska växthusgasutsläpp? Stratsys verktyg för hållbarhetsstyrning hjälper företag och organisationer att effektivisera klimatberäkningar och effektivisera hållbarhetsarbetet.