Nationellt kvalitetssystem för skola: Säkerställ en smidig arbetsprocess

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nationellt kvalitetssystem för skola: Säkerställ en smidig arbetsprocess</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
2 min
I april introducerade Skolverket en ny rekommendation i form av ett nationellt kvalitetssystem, med syfte att stärka kvalitetsarbetet inom den svenska utbildningssektorn. Johan Ekman, skolexpert på Stratsys, delar med sig av sina insikter om hur Stratsys nya produkt, Nationellt Kvalitetssystem för skola, kan vara en resurs för skolor i implementeringen av dessa riktlinjer.

Det här är Skolverkets nationella kvalitetssystem

I samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet presenterade Skolverket i april en rekommendation för att vägleda kvalitetsarbetet inom skolväsendet. Det nationella kvalitetssystemet fungerar som grund för kvalitetsdialoger och som stöd för det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetssystemet omfattar tre huvudområden:

  • Nationella målsättningar (som visar på mål som måste uppnås)
  • Delmål och indikatorer (som lyfter fram företagets resultat i förhållande till mål)
  • Faktorer för framgångsrik skolutveckling (som kan bidra till att målen uppfylls)

Utmaningarna för Skolorna

Det nya nationella kvalitetssystemet innebär för många skolor och skolledare ett ökat manuellt arbete, särskilt när det handlar om att samordna och konsolidera arbete över olika områden, från kartläggning till insatsarbete. Denna omställning medför potentiellt tidskrävande processer och utmaningar i att bibehålla en enhetlig struktur samt att behålla överblicken över resultaten.

Först på marknaden med ett systemstöd

Stratsys har en omfattande erfarenhet av att stödja en betydande andel av Sveriges skolor inom kvalitetsarbete och resursplanering. Många av deras kunder påverkas av det nya regelverket, vilket ledde till beslutet att utöka deras erbjudande inom utbildningssektorn genom produkten Nationellt kvalitetssystem för skola, det första systemstöden för Skolverkets nya regelverk.

"Genom att samla arbetet, skapa transparens och erbjuda en enhetlig arbetsprocess bidrar Stratsys till ökad kvalitet och en likvärdig skola för alla."


Johan Ekman, Skolexpert på Stratsys belyser behovet av att skapa transparens och en enhetlig arbetsprocess:

- Genom att samla arbetet, skapa transparens och erbjuda en enhetlig arbetsprocess för att identifiera utvecklingsområden och införa insatser utifrån formulerade framgångsfaktorer och nationella målsättningar bidrar vår nya produkt till ökad kvalitet och en likvärdig skola för alla.

Johan_Ekman_talarbild

Johan Ekman, Skolexpert Stratsys


I Stratsys produkt Nationellt kvalitetssystem för skola får skolledare en trygghet i att följa Skolverkets ramverk. Man får en gemensam och kvalitetssäkrad kartläggning och arbetsprocess där man snabbt får en bild av avvikelser på olika nivåer inom organisationen och vart insatser behöver sättas in i syfte att driva kvalitet och likvärdighet. Det främjar samverkan och kvalitetsdialog mellan alla nivåer i hela styrkedjan (skolmyndighet – politik – huvudman – rektor – arbetslag) och möjliggör insamling och dokumentation av underlag som ligger till grund för en systematisk kvalitetsdialog.

"Genom att främja samverkan och kvalitetsdialog på alla nivåer möjliggör vår nya produkt en effektiv och strukturerad implementering av Skolverkets ramverk."

En enhetlig kvalitetssäkrad arbetsprocess

Organisationer som är tidiga med att införa ett digitalt stöd för arbetsprocessen kommer att ha konkurrensfördelar framåt. Det kommer vara lika användbart för huvudman, rektor eller arbetslagsledare som använder ett systemstöd för att beskriva framgångsfaktorer. Stratsys systemstöd är enkelt och intuitivt att arbeta i och genom att arbeta i det säkerställer man en gemensam och kvalitetssäkrad kartläggning och arbetsprocess som ligger till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Funktioner som underlättar arbetet

Produkten erbjuder flera funktioner som underlättar kvalitetsarbetet, inklusive arbetsytor för överblick av indikatorer, kartläggning av framgångsfaktorer med stöd av digitala checklistor, och arbetsytor för att prioritera och formulera delmål. Dessutom inkluderar den möjligheten att samla insatsuppföljning och tidsplan genom Gantt-schema samt en mall för kvalitetsdialog.

Läs mer om Nationellt kvalitetssystem för skola eller kontakta oss om du vill skapa ännu bättre förutsättningar för aktivt insatsarbete och systematisk kvalitetsdialog.