Kvalitetsarbete alla branscher/bolag / Kvalitetsarbete för vård och omsorg / Kvalitetsarbete för skola / Blogginlägg • 3 min lästid

Vad är systematiskt kvalitetsarbete?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Systematiskt kvalitetsarbete bygger på att man förbättrar kvaliteten i organisationen genom planering, uppföljning och utveckling. Men hur jobbar man med det, vilket system behöver man och i vilka verksamheter kan det appliceras? Det ska vi gå igenom i det här blogginlägget!

Vad betyder systematiskt kvalitetsarbete?

Idag är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten för de flesta organisationer, vare sig det handlar om att uppnå god arbetsmiljö, en likvärdig skola eller en effektiv verksamhetsstyrning.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska synliggöra förbättringsarbetet i verksamheten, vad ni gör, varför och vad det leder till. Vad som klassas som kvalitet kan variera beroende på verksamhet. I en skola kan det handla om att främja elevernas lärande och utveckling – och i en annan organisation kan det handla om att uppnå en viss ISO-standard eller nå ett verksamhetsspecifikt mål.

Ett bra kvalitetsarbete bygger alltså på att ni planerar ert arbetssätt, följer upp det, utvärderar, dokumenterar och utvecklar därefter.

Varför systematiskt kvalitetsarbete?

Vad är då syftet med det systematiska kvalitetsarbetet och varför ska man ägna sig åt det? Jo, syftet är att synliggöra vad verksamheten gör för att kontinuerligt utveckla kvaliteten, varför man gör på ett visst sätt och vad resultaten blir.

Det systematiska kvalitetsarbetet är ett sätt att planera för verksamhetens utveckling. Man vill identifiera områden med utvecklingsbehov och prioritera arbetsinsatserna därefter. Det är också ett sätt att skapa en dialog med medarbetarna om gemensamma mål och strategier – och lokalisera orsakerna till eventuella brister eller problem.

I skollagen och läroplanen finns det dessutom krav på att man ska jobba med systematiskt kvalitetsarbete. Där står det tydligt att det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras tillsammans med lärare, elever och övrig skolpersonal. Barn och deras vårdnadshavare ska dessutom också få möjlighet att medverka.

Hur ska man jobba med systematiskt kvalitetsarbete?

När ni påbörjar ert systematiska kvalitetsarbete finns det fyra frågor som är bra att utgå ifrån – ”Vart är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?”. För att kunna utveckla kvaliteten i verksamheten krävs det tydliga regler, struktur, engagemang och ansvarsfördelning.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) ska det systematiska kvalitetsarbetet dessutom dokumenteras i ett ledningssystem – och då underlättar det att ha ett passande digitalt verktyg på plats. Dokumentationen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ska innehålla en detaljerad kvalitetsberättelse, som ska tillgodose informationsbehovet hos såväl externa som interna intressenter.

Idag väljer många organisationer att digitalisera sitt systematiska kvalitetsarbete, för att spara tid, pengar och resurser. Att ha ett bra ledningssystem är en av de största framgångsfaktorerna för att behålla fortsatt hög kvalitet i verksamheten. Det förenklar inte bara arbetet för varje individ, utan ökar även tillgängligheten och delaktigheten i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vill du läsa mer om hur du kommer igång med ditt kvalitetsarbete? Ladda ner vår guide på ämnet på länken nedan!

Ladda ner guiden: Så kommer du igång med ditt kvalitetsarbete