Vad är systematiskt kvalitetsarbete?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad är systematiskt kvalitetsarbete?</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
2 min

Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet bygger på att man förbättrar kvaliteten i organisationen genom planering, uppföljning och utveckling. Men vad är systematiskt kvalitetsarbete? Vilket ledningssystem behöver man för skolväsendet och hur skapar man ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer? Det ska vi gå igenom i det här blogginlägget.

Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet - vad innebär det i praktiken?

Idag är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten för de flesta organisationer, vare sig det handlar om att uppnå god arbetsmiljö, en likvärdig skola eller en effektiv verksamhetsstyrning.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska synliggöra förbättringsarbetet i verksamheten, vad ni gör, varför och vad det leder till. Vad som klassas som kvalitet kan variera beroende på verksamhet. I en skola kan det handla om att främja elevernas lärande och utveckling – och i en annan organisation kan det handla om att uppnå en viss ISO-standard eller nå ett verksamhetsspecifikt mål. Ett bra kvalitetsarbete i praktiken bygger alltså på att ni:

  • planerar ert arbetssätt
  • följer upp
  • utvärderar
  • dokumenterar och utvecklar därefter
På så sätt skapas ett systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer.


Varför systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning?

Vad är då syftet med det systematiska kvalitetsarbetet samt kvalitetsuppföljningen och varför ska man ägna sig åt det? Jo, syftet är att synliggöra vad verksamheten gör för att kontinuerligt utveckla kvaliteten, varför man gör på ett visst sätt och vad resultaten blir.

Det systematiska kvalitetsarbetet för skolväsendet till exempel är ett sätt att planera för verksamhetens utveckling. Man vill utifrån skolverkets systematiska kvalitetsarbete identifiera områden med utvecklingsbehov och prioritera arbetsinsatserna därefter. Det är också ett sätt att skapa en dialog med medarbetarna om gemensamma mål och strategier – och lokalisera orsakerna till eventuella brister eller problem.

I skollagen och läroplanen finns det krav på att man ska jobba med systematiskt kvalitetsarbete. Där står det tydligt att det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras tillsammans med lärare, elever och övrig skolpersonal. Barn och deras vårdnadshavare ska också få möjlighet att medverka. Det kan tydliggöras med hjälp av till exempel ett utifrån systematiskt kvalitetsarbete utformat årshjul.

Hur ska man jobba med systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsuppföljning?

När ni påbörjar ert systematiska kvalitetsarbete finns det fyra frågor som är bra att utgå ifrån:

  • Vart är vi?
  • Vart ska vi?
  • Hur gör vi?
  • Hur blev det?
För att kunna utveckla kvaliteten i verksamheten krävs det tydliga regler, struktur, engagemang och ansvarsfördelning. Efter den första perioden med ett systematiskt kvalitetsarbete bör ni ha fått svar på frågan "vad är kvalitetsarbete i företagets arbete?"


Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) ska det systematiska kvalitetsarbetet dessutom dokumenteras i ett kvalitetledningssystem – och då underlättar det att ha ett passande digitalt verktyg för kvalitetsarbete på plats. Dokumentationen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ska innehålla en detaljerad kvalitetsberättelse, som ska tillgodose informationsbehovet hos såväl externa som interna intressenter.

Idag väljer många organisationer att digitalisera sitt systematiska kvalitetsarbete, för att spara tid, pengar och resurser. Att ha ett bra ledningssystem är en av de största framgångsfaktorerna för att behålla fortsatt hög kvalitet i verksamheten. Det förenklar inte bara arbetet för varje individ, utan ökar även tillgängligheten och delaktigheten i det systematiska kvalitetsarbetet.

Vill du läsa mer om hur du kommer igång med ditt kvalitetsarbete? Ladda ner vår guide på ämnet på länken nedan!

Ladda ner guiden: Så kommer du igång med ditt kvalitetsarbete

Upptäck mer