Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete i förskolan?</span>
Skriven av
Lisa Sohlberg
Lästid
2 min

Vill du lära dig mer om det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan? Då har du kommit rätt! Här får du veta vad det innebär och hur du kan applicera det på din förskoleverksamhet.  

Vad är systematiskt kvalitetsarbete i förskola? 

 Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan innebär att synliggöra vad som görs i verksamheten, varför och vad resultatet blir. Syftet med arbetet är att främja barnens lärande och utveckling.  

Det systematiska kvalitetsarbetet hjälper förskolor att kartlägga, planera, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten i rätt riktning.  

Krav på ett systematiskt kvalitetsarbete återfinns i både skollagen och läroplanen. Ansvaret för att kvalitetsarbetet genomförs korrekt ligger på förskolechefen, men både förskollärare, barn, vårdnadshavare och övrig personal förväntas delta.  

Hur arbetar man med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan? 

 Skolverket delar in det systematiska kvalitetsarbetet i faserna ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?”.   

Var är vi? 

 Börja med att kartlägga förskolans pedagogiska verksamhet. Sker arbetet i enlighet med de krav som anges i läroplanen och skollagen? Leder arbetet till förväntade resultat?  

Innan ni påbörjar processen med kvalitetsarbetet behöver ni ta fram en tydlig statusrapport på nuläget. Samla ihop underlag genom samtal med barn, vårdnadstagare, pedagoger och övrig personal. Vad fungerar bra och vad kan förbättras? 

Vart ska vi? 

När ni har fastställt nuläget är det dags att planera framåt. Vilken utveckling vill ni se i verksamheten? Utvärdera vad ni behöver göra framöver för att klara ert uppdrag enligt skollag och läroplaner.  

Vad kan den pedagogiska verksamheten göra för att främja barnens utveckling av nya kunskaper och färdigheter? Sätt tydliga mål för vad ni vill uppnå.   

Hur gör vi? 

Identifiera vilka förutsättningar och åtgärder som krävs för att ni ska nå målen. Vilka förutsättningar kan ni påverka och vilka kommer ni bli tvungna att jobba runt? Vad behöver ni göra rent praktiskt för att målen ska uppnås?  

Undersök vilka resurser ni behöver, vem som ska ansvara för vad och vilka arbetsuppgifter som behöver delegeras ut i verksamheten. Ta också reda på om ni behöver särskilda kompetenser, system, nya rutiner eller särskild utrustning för att uppnå målen.   

Hur blev det? 

Det är viktigt att löpande dokumentera, följa upp och analysera det systematiska kvalitetsarbetet. Blev det som ni hade tänkt? Vad kan ni göra bättre framöver?  

Kom ihåg att det systematiska kvalitetsarbetet är en pågående och ständigt föränderlig process. Genom att följa upp arbetet får ni klart för er vad ni gör rätt och vad som kan förbättras. Uppföljningen ska både ske på kortsiktig och långsiktig basis.  

Sammanfattningsvis: 

  • Målet med det systematiskt kvalitetsarbetet i förskolan är att skapa rätt förutsättningar för barnens utveckling och utbildning 
  • Kvalitetsarbetet går ut på att identifiera vad som görs i förskoleverksamheten, varför och vad resultatet blir 
  • Krav på ett systematiskt kvalitetsarbete finns i både skollagen och läroplanen 
  • Kvalitetsarbetet underlättar för kartläggning, planering, uppföljning och utveckling av förskolans verksamhet 
  • Det systematiska kvalitetsarbetet är ständigt pågående och tar aldrig slut 

Vill du veta mer om systematiskt kvalitetsarbete för förskola? Stratsys produkt för kvalitetsarbete passar både förskola, grundskola och gymnasium.