Från processkartläggning till systematiskt förbättringsarbete

Processerna i vården, från att patienten söker kontakt, får diagnos, behandling och rehabilitering behöver ständigt genomlysas, utvecklas och förbättras för att upprätthålla ett systematiskt kvalitetsarbete. Under detta webinar visar vi hur organisationer kan möta denna utmaning genom att arbeta med en samlad överblick av de olika vårdprocesserna och tillhörande riskanalys, indikatorer och egenkontroller. Vi visar även hur Stratsys kan integreras med 2c8 Modeling Tool för en komplett processkartläggning med nedbrytning i delprocesser och aktiviteter. 

Ta del av:

  • Hur du får överblick över organisationens och verksamhetens alla processer
  • Se exempel på hur du skapar systematik i det kontinuerliga förbättringsarbetet
  • Få en inblick i Stratsys sömlösa koppling till processritningsverktyget 2c8 modelling tool 

Eric-Backlund-200x208

Eric Backlund 
Customer Simpicity Manager 
eric.backlund@stratsys.se  
+46 70 429 34 27