Kom igång med egenkontroller (inom vård- och omsorg)

doctor_pointing_at_screen
Skriven av
Eric Backlund
Lästid
1 min

Egenkontroller gäller alla vård- och omsorgsgivare

Begreppet ”egenkontroll” är brett och inte specifikt knutet till hälso- och sjukvård eller omsorgsarbete men enligt Socialstyrelsens krav (föreskrift (2011:9) ska alla vård- och omsorgsgivare i Sverige genomföra egenkontroller. Kravet återfinns också i bland annat livsmedelslagen, miljöbalken samt plan- och bygglagen.

På ett övergripande plan kan egenkontroll definieras som systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

Egenkontroll omfattar två delar

  1. Systematisk uppföljning och utvärdering
  2. Kontroll av att verksamheten följer gällande lagar och bedrivs enligt beslutade processer med tillhörande rutiner

Du behöver data och någonting att jämföra med

För att möjliggöra uppföljning och utvärdering krävs att det finns ett resultat att arbeta med. Här kan information hämtas från interna kund- och brukarundersökningar eller andra källor så som Socialstyrelsens öppna jämförelser och andra kvalitetsregister. Mätningen eller undersökningen behöver även sättas i ett sammanhang och antingen jämföras med annan likvärdig verksamhet och/eller att verksamhetens resultat jämförs över tid. 

Kartläggning och efterlevnad

För att kunna säkerställa att era processer efterlevs av alla inblandande ute i organisationen behöver ni tillsammans i verksamheten kartlägga vilka lagar som verksamheten omfattas av. Det är också bra om ni har planerat och beslutat hur arbetet med efterlevnad och kartläggning ska utföras, gärna med hänsyn till både kvalitetsskapande och lagkrav. 

Inom just vård- och omsorg kan det exempelvis handla om att inflyttningen av en ny kund på ett äldreboende sker i enlighet med beslutad process och gällande rutin. Det kan även röra sig om att kontrollera att verksamheterna följer gällande lagkrav eller hygien- och arbetsmiljörutiner. 

Så funkar egenkontroll i praktiken

Rent praktiskt genomförs oftast egenkontroller genom att verksamheter själva går igenom olika checklistor, svarar på frågor och utför självskattning i olika formulär eller granskar egen dokumentation av arbetet. Utöver dessa processer så är det också vanligt att följa upp och granska sina egenkontroller via externa kontrollanter, enstaka stickprovskontroller eller systematisk granskning av alla verksamheter.