Har ni koll på era ESG-risker?

Två medarbetare bedömer ESG-risker med vindkraftsverk i bakgrunden
Skriven av
Cecilia Almér
Lästid
2 min

Att vara en hållbar organisation blir allt viktigare för både konsumenter, medarbetare och inte minst för klimatet. Många organisationer som påbörjar sitt hållbarhetsarbete glömmer ofta bort riskarbetet kopplat till hållbarhet. I det här blogginlägget kommer vi gå igenom på vilket sätt ESG (Environmental, Social, Governance) och GRC (Governance, Risk, Compliance) möter varandra och hur ni kan implementera båda i ert nuvarande arbetssätt. 

Ökade krav på att hanterar risker kopplade till hållbarhet

Idag ställs det höga krav på att verksamheter agerar hållbart. Det är inte enbart konsumenter och medarbetare som ställer högre krav, utan även samhället, investerare och myndigheter. Kraven berör ofta implementering av åtgärder för att nå uppsatta klimatmål såväl som verksamhetens agerande gällande till exempel socialt ansvarstagande och affärsetik. Att identifiera organisationens aktiviteter som kan ha en negativ påverkan på klimatet eller samhället bör därmed prioriteras. 

Händelser i vår omvärld påverkar i allra högsta grad organisationer, så som klimatförändringar eller COVID-19. Det kan handla om avbrott i verksamhetens transporter, vilket resulterar i problem med att leverera varor till kunder. Det kan handla om att organisationen tvingas ställa om snabbt till ett nytt arbetssätt eller olika hälsoaspekter. Förändringar i omvärlden innebär nya risker för verksamheter och det är därför viktigt att ha en proaktiv riskhantering. 

ESG som en del av GRC arbetet 

För att kunna arbeta proaktivt med risker kopplat till hållbarhet, behöver de kopplas samman till  en helhetsbild av organisationens alla övriga risker. Genom att integrera ESG-arbetet (hållbarhetsarbetet) i organisationens övergripande GRC-arbete (riskarbete) kan viktiga synergier såsom feedbackmekanismer och områdesövergripande åtgärder genomföras på ett mer tidseffektivt sätt. En organisation har inte obegränsat med resurser och det gäller att arbeta smart, effektivt och mot samma mål.  

Utmaningen med att hantera risker kopplade till hållbarhet 

Många organisationer blir medvetna om risker kopplade till hållbarhet först efter att ha gjort en scenarioanalys, något som ingår i ramverket Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD). Att analysera och förebygga risker relaterade till klimatförändringar är därmed ofta ingången till riskhantering inom ESG. Genom att göra en dubbel väsentlighetsanalys upptäcks även andra ESG risker som bör tas vidare i organisationens systematiska GRC arbete. Vid identifiering av hållbarhetsrisker bör nämligen två perspektiv beaktas: inifrån och ut liksom utifrån och in. Det vill säga, vilken påverkan har vi som verksamhet på olika hållbarhetsaspekter och tvärtom vilken påverkan har hållbarhetsaspekterna på oss som verksamhet.

Hur anpassar man GRC arbetssättet till ESG? 

Om ni redan idag har ett systematiskt arbetssätt för GRC rekommenderar vi att ni implementerar även risker kopplat till ESG-ramverket i samma lösning. De risker som framkommer i ESG arbetet lyfts in i det övriga riskhanteringsarbetet och tas vidare på samma vis som övriga risker. Med ett digitalt verktyg kan implementeringen av ESG till GRC underlättas och den helhetsbild som behövs uppnås. 

Så kan Stratsys lösning hjälpa dig i arbetet

  • Med Stratsys samlar du arbetet på en och samma plats vilket bidrar till bättre samverkan inom organisationen. Arbeta tillsammans från olika funktioner av verksamheten med tydlig ansvarsfördelning av uppgifter.
  • Ger er en helhetsbild genom att tydligt kunna koppla organisationens samtliga risker utifrån olika perspektiv.
  • Ger stöd för att uppfylla lagkrav och hålla ihop ESG och GRC. 
  • Motverkar att ESG-arbetet hamnar utanför övrig riskhantering i organisationen. 

 

Läs mer om Stratsys lösning för GRC och ESG-rapportering