Upplands Väsby - Förenklad process för verksamhetsplaner

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Upplands Väsby - Förenklad process för verksamhetsplaner</span>
Skriven av
Maria Svanberg
Lästid
1 min

För att säkerställa och tydliggöra styrningen från kommunfullmäktige samt tydliggöra prioriteringar och sätta fokus på resultat, valde kommunen 2010 att börja använda Stratsys för verksamhetsplanering och resultatuppföljning för hela kommunkoncernen.

Tydlig målbild

Från att ha haft ett hundratal övergripande mål arbetar kommunen idag med 10 mål som grupperas i fyra perspektiv; kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi. Kommunövergripande mål och nyckeltal är sedan kopplade till respektive perspektiv. Måluppfyllelsen följs upp med hjälp av nyckeltal som mäter kvalitet och effektivitet med tydligt fokus på resultat. Genom att i Stratsys tydligt visualisera den ”röda tråden” från perspektiv till KF-mål och nyckeltal, via en logisk målnedbrytning, skapas en ökad förståelse och engagemang i verksamheten på samtliga nivåer.

 

Förenklad process för verksamhetsplaner

I stället för att skriva verksamhetsplanerna i olika dokument för att sedan sammanställas inom kommunen, skrivs dessa nu in direkt i Stratsys och summeras upp mot en gemensam strategisk plan för hela kommunen. Genom att digitalisera processens alla faser från strategi och verksamhetsplanering till rapportering och analys frigörs tid till att istället fokusera på resultat och förbättringsområden.

 

Kvalitet och miljö

Upplands Väsby är en kommun med starkt miljöfokus och den första kommunen i Sverige som fått hela kommunkoncernen miljöcertifierad. För att få en heltäckande styrning som ger maximal kundnytta idag och i framtiden utifrån tillgängliga resurser har Upplands Väsby valt att integrera sitt kvalitetsarbete och miljöledningssystem (ISO 14001) i Stratsys. Kommunen har för 2011 satt upp tre övergripande miljömål inom områdena energiförbrukning, upphandling och avfall. Dessa mål kopplas till målstyrningen och bryts vid behov ned till detaljerade miljömål som är mätbara.

 

Kundnytta

”Stratsys verktyg har hjälpt oss att strukturera och visualisera vårt interna ledningssystem som förutom målstyrning även innefattar kommunens kvalitetsarbete, miljöledningssystemet och omvärldsanalys”, säger Inger Cronlund, kvalitetsstrateg i kommunen och fortsätter: ”Genom visualisering av den ’röda tråden’ i Stratsys blir ledningssystemet begripligt. Syftet är att ha en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning och genom att både planering och uppföljning sker i ett system sparas mycket tid för chefer och medarbetare.”