Bättre kvalitet på det systematiska kvalitetsarbetet

Kvalitetsarbete Kommun

Med ett dedikerat verktyg för systematisk kvalitetsarbete har socialtjänsten i Vallentuna kommun fått ett bra stöd i kvalitetsarbetets alla delar.

 

Socialtjänsten i Vallentuna kommun hade som utmaning att säkerställa ett gemensamt arbetssätt och rutiner i sitt systematiska kvalitetsarbete. Man ville även att kvalitetsledningssystemet skulle skapa ett värde för medarbetare och chefer i verksamheten. Genom att hantera avtals- och uppdragsuppföljningar i Stratsys kan kommunens interna och externa utförare nu följas upp på samma sätt. Efter uppföljningarna får alla chefer återkoppling med egna rapporter direkt i systemet. Cheferna kan sedan arbeta med att rätta till de kvalitetsbrister som påtalats och dokumentera detta arbete i Stratsys.

Ett gemensamt arbetssätt innebär att man kan presentera en aggregerad rapport till socialnämnden men också senare skapa en rapport som visar vad som gjorts för att åtgärda kvalitetsbristerna. Uppföljningarna kan även återanvändas i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser där Vallentuna kommuns medarbetare med stolthet kan påvisa sitt arbete med ständiga förbättringar.

 

”Idag har vi bättre kvalitet på vårt systematiska kvalitetsarbete.”
Urban Jonsson, kvalitetsutvecklare socialförvaltningen, Vallentuna kommun