Riskhantering

Vad innebär riskhantering och varför är det viktigt? Vilka delar ingår i riskhantering och hur kan ett riskhanteringssystem underlätta arbetet? Det går vi igenom här. 

iStock-1411124133 (1)

Vad är riskhantering?

Riskhantering är en process som används för att identifiera, bedöma och hantera risker som kan påverka ett företags verksamhet. Genom att hantera risker på ett effektivt sätt kan man inte bara minska sannolikheten för oönskade händelser, utan också minska de potentiella effekterna av händelserna om de inträffar. Det handlar alltså om att bli medveten om risker och ha en plan för att hantera dem.

Omvärldsfaktorer som ökar kraven på en proaktiv riskhantering

Varför är riskhantering viktigt?

Riskhantering är viktigt eftersom det kan hjälpa företag att undvika förluster, skydda sina tillgångar och förbättra deras möjligheter att uppnå sina mål. Genom att identifiera och hantera risker kan företag minska sin exponering för finansiella, operationella och strategiska risker. Riskhantering kan också hjälpa företag att möta regulatoriska krav och öka förtroendet från investerare och andra intressenter.

Sätt strukturen för en effektiv riskhanteringsprocess

Skillnaden mellan riskhantering och problemhantering

  • Risk är osäkerhetsfaktorer som påverkar verksamheten och har potential att förverkligas i framtiden.
  • Problem och incidenter är risker som har materialiserats och nu har en effekt. Ett problem kan ses som mer löpande och en incident som en klart avgränsad händelse.

Förståelsen för hur risker och problem relaterar till varandra och hur man arbetar med dem är nyckelaspekter i kontinuerlig förbättring och stärkande mot framtida problem. Det är en direkt värdeskapande del av riskhanteringsprocessen om det görs rätt.

Läs er om riskhantering vs. problemhantering

Vilka delar ingår i en fullständig riskhantering?

1. Identifiering av risker: Detta är den inledande fasen i hela riskhanteringskedjan där man börjar med att identifiera de potentiella riskerna som kan påverka företagets verksamhet. I denna fas samlar man in information om företagets interna och externa miljöer. Här tas också hänsyn till tidigare erfarenheter av risker som har påverkat företaget. Gör arbetet grundligt - att inte lägga tid på att identifiera alla relevanta risker kan det innebära att man missar viktiga möjligheter eller hot.

2. Bedömning av risker: När det grundläggande arbetet gjorts med att identifiera de potentiella riskerna är det dags att bedöma riskerna. Här bedöms sannolikheten för att varje risk ska inträffa, samt konsekvenserna av varje risk. Detta gör man genom en noggrann riskanalys.

Tänk på detta när du arbetar med riskbedömning

3. Utveckling av strategi: När riskanalysen är gjord är det dags att utveckla en strategi för att hantera riskerna. Det innebär att man måste ta hänsyn till de olika riskerna och utveckla lämpliga åtgärder för att minimera deras effekter. Tänk på att prioritera riskerna och utveckla strategier för de viktigaste riskerna först.

4. Genomförande av riskhantering: Med en strategi på plats för hur man ska hantera riskerna är det nu dags att implementera de olika åtgärderna för att minimera effekterna av riskerna.

5. Övervakning och utvärdering: Utvärdera ert riskhanteringsarbete regelbundet för att se till att de åtgärder som implementerats fungerar som de ska, och gör justeringar om det krävs. Om man inte övervakar riskerna kan man inte se om strategierna fungerar som planerat eller om det finns nya risker som behöver hanteras.

iStock-1002126898

Så lyckas du med riskhanteringen

Proaktiv riskhantering är en viktig del av att driva en framgångsrik och hållbar verksamhet. Detta kräver dock ett engagemang från hela organisationen och en stark vilja att identifiera och hantera potentiella risker innan de uppstår.

3 måsten för att lyckas med riskhantering

Fördelar med ett system för riskhantering

Det finns många fördelar med att ha ett system för riskhantering. Här är några av dem:

  • Digitaliserade processer - Med ett system kan ni automatisera delar av den administrativa processen och spara tid, pengar och resurser.
  • Dokumentation av lagefterlevnad - Många kämpar med att hålla ihop dokumentationen. Med ett digitalt verktyg kan ni på ett enkelt sätt få informationen samlad och enklare se till upp att ni följer lagkrav.
  • Transparens som förbättrar beslutsfattandet - Med ett system kan datan följas i realtid och underlättar också informationsdelning. Det gör att beslutsfattare får en tydligare bild av de risker som finns och kan fatta mer informerade beslut.
  • Ökat förtroende - Genom att visa att man tar riskhantering på allvar kan företaget öka förtroendet från investerare, kunder och andra intressenter.

Tre viktiga saker att leta efter i ett system för riskhantering

risk-guide

GUIDE: Så tar du ditt riskarbete till nästa nivå

Guiden grundar sig i en undersökning utförd av Stratsys, där du bland annat kan läsa om:

  • Hur andra företag tänker kring riskhantering, kvalitetssäkring och växande lagkrav.
  • Vad krävs för att lyckas med riskhantering idag?

Ladda ner guiden här

Riskhantering med Stratsys

Upptäck Stratsys Risk & Kontroll - produkten som skapar förutsättningar för en systematisk riskhanteringsprocess och stödjer arbetet i alla nivåer av verksamheten. 

Stratsys-CTA-3D-arcs