Strategisk planering

Funktioner som sparar tid och pengar

Stratsys har hjälpt organisationer att effektivisera styr- och ledningsprocesser i över 20 år. Funktionerna i våra produkter har utvecklats till stöd för att lyckas med den strategiska planeringen i hela organisationen.

BOKA DEMO

Överblick

Skapa tydlighet

I Stratsys får du en tydlig helhetsbild över verksamhetens mål och strategier. Hela organisationen får tillgång till en gemensam arbetsyta, där varje medarbetare kan följa hur det egna arbetet bidrar till verksamhetens övergripande mål.

Du kan visualisera organisationens mål och bryta ner dem till aktiviteter på individnivå. Synliggöra den röda tråden och se kopplingen mellan enskilda aktiviteter och er övergripande målbild.

Filtrering gör det möjligt att snabbt synliggöra relevant data. Du kan enkelt anpassa vilken information som visas i verktyget - välj om du vill ta del av strategier inom hela organisationen eller begränsa till se de aktiviteter du själv är ansvarig för.

Analys

Visualisering i realtid

Gör era viktigaste KPI:er tillgängliga för hela verksamheten genom automatiserade dashboards. I Stratsys finns alla förutsättningar för en fördjupad analys av era mål och strategier. Den gemensamma arbetsytan gör det möjligt för hela organisationen att följa utvecklingen i realtid.

Engagemang

Öka deltagandet

I Stratsys finns Do-Appar, som underlättar det dagliga arbetet. I vår Do-board får varje medarbetare en tydlig överblick på uppgifter och kan anpassas efter ert arbetssätt. Ni kan välja att skapa en do-board för varje team eller enskilda för varje medarbetare. Du kan ange deadline, fördela ansvarsområden och skapa delaktiviteter för varje kort. Dina medarbetare kan därefter checka av delaktiviteterna i takt med att uppgiften utförs och är klar.

Meetings är vår Do-app som hjälper organisationer till effektivare möten. Det hjälper dig att strukturera mötesagendor, dokumentera beslut och fördela uppgifter med deadlines så inget faller mellan stolarna.

Våra Do-appar följer alltid med vid köp av Stratsys produkter för att öka deltagandet genom hela organisationen.

Hör från våra kunder

Vi är framförallt nöjda med hur användarvänligt verktyget är, det har underlättat för att skapa ett gemensamt arbetssätt genom hela organisationen. Stratsys konsulter har också varit duktiga, lyhörda och stöttat oss med idéer hela vägen.
Björn Österby
Utvecklingsstrateg, Lindesberg
Nu är det lätt att komma åt den information man behöver och att ha uppsikt över hur vi ligger till i förhållande till målen. Innan vi hade Stratsys arbetade vi manuellt med rapporter i Word och Excel, vilket försvårade samarbetet mellan de olika delarna i organisationen.
Josefin Moback
Verksamhetscontroller, Hyresgästföreningen
Med hjälp av Stratsys verktyg kan vi få en mer överskådlig bild av verksamheten, som vi kan använda vid planering, dialog och uppföljning. Årsskifteshanteringen i Stratsys är till exempel en funktion som kommer att hjälpa oss mycket, då man får med sig förra årets indikatorer och aktiviteter in i nästa planeringsår.
Per-Ola
Ekonomichef, C4 Energi