Plattformsuppdateringar - augusti 2023

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Plattformsuppdateringar - augusti 2023</span>
Skriven av
Josefine Lindskog
Lästid
4 min

Innehåll

 

Nya funktioner

Möjlighet att aktivera och sätta egna Alerts

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Stratsys nya aviseringar kopplat till risker meddelar dig som ansvarig om en risk har uppnått ett tröskelvärde eller om en stor förändring har skett. Hittills har funktionen endast varit möjlig att aktivera i kontakt med Stratsys men kan nu aktiveras direkt i plattformen.

MicrosoftTeams-image (11) 1

Inställningen nås via aviseringscentret och är endast möjlig att ställa in för användare som är fullständig administratör.

MicrosoftTeams-image (12) 1

Utifrån de produkter som finns i plattformen går det att aktivera en rekommenderad Alert för respektive produkt där ni arbetar med riskhantering. Den rekommenderade nivån för varje Alert går sedan att justera, till exempel vid vilket riskvärde en avisering ska skickas. Läs mer om Alerts i manualen.

 

Förbättrad design för rapportsammanställningar

Dessa förbättringar släpps inom kort.

Vi har uppdaterat gränssnittet som du använder när du vill söka ut och sammanställa rapportinnehåll från flera rapporter som hör till samma rapportmall. Funktionen hette tidigare 'Sökmotorn' men för att göra det tydligare vad funktionen gör har den nu bytt namn till "Sammanställ rapportinnehåll'. Den har också fått ett tydligare utseende och placering.

image 1

Funktionen är kraftfull och har ett brett användningsområde. Den kan nyttjas för att exempelvis få en översikt över hur samtliga enheters uppföljning ser ut vid ett givet tillfälle, ta ett tvärsnitt och söka ut en viss rubrik och ett visst innehåll i en rapportmall för att se vad samtliga enheter har skrivit i sin uppföljning. Den används både som ett internt beslutsunderlag och för att ta fram en slutgiltig rapport.

image 3

Förutom förbättrad design har informationen strukturerats om och delats in för att göra det enklare att få översikt över de olika funktionerna. I samband med omskrivningen har vi även sett över WCAG-krav som exempelvis gör det möjligt att tabba sig igenom inställningarna.

image 2

 

Do board

Under sommaren har ett större lyft av Do board gjorts. Utöver en uppfräschning av gränssnittet har vi gjort stöd för flera efterlängtade funktioner samt gjort ett flertalet förbättringar! Du kan läsa mer om Do board i manualen.

 

Flera ägare av samma Do board

Under en lång tid var det endast möjligt att utse en ägare för en Do board. Nu går det att göra flera medlemmar av en Do board till ägare av densamma. När du blir satt som ägare av Do board kommer du även att bli notifierad.image 4

 

Ansvarsfördelning av deluppgifter

Nu kan du fördela ansvar även för deluppgifter.Tidigare gick det endast att sätta ansvariga för en hel uppgift. När du blir tilldelad ansvar för en deluppgift blir du även notifierad. Hör deluppgifterna till en uppgift som har deadline kommer uppgiften även att synas i din att göra-lista.

image 5

 

Möjlighet att arkivera alla uppgifter i en kolumn

Nu är det möjligt att arkivera alla uppgifter i en och samma kolumn för att smidigt kunna rensa bort en större mängd uppgifter som blivit inaktuella eller exempelvis klara. Tidigare gick det endast att arkivera varje enskild uppgift för sig. Funktionen är endast tillgänglig för ägare. 

image 7

 

Möjlighet att arkivera en hel bräda

För att enkelt behålla fokus på de brädor som är aktuella, inte minst i det fall du har många brädor, kan du nu arkivera en hel bräda. Arkiverade brädor placeras under en egen sektion i menyn till vänster och det är enbart ägare som har behörighet att arkivera en hel bräda.

image 6

 

Mindre förbättringar 

  • Möjlighet att dela en uppgift via länk: För att göra det enklare att dela arbetet med kollegor som inte är medlemmar av en Do board men som har intresse av ett fåtal uppgifter kan du nu dela informationen om en uppgift via länk. image 8
  • Möjlighet att sortera alla uppgifter i en kolumn: Sortera och strukturera uppgifterna i en och samma kolumn utifrån när de antingen skapades, slutdatum eller alfabetisk ordning.
    image 11
  • Möjlighet att lägga in en övergripande beskrivning: Genom att lägga in en kortfattad beskrivning kan du som ägare nu effektivt kommunicera syftet med en specifik bräda till alla medlemmar eller de som följer arbetet på brädan via delningslänk.
    image 10
  • Möjlighet att bättre se målkedjan för taktiskt fokus: Nu går det att få bättre överblick över hur fokus som lagts till på brädan hänger ihop med övriga mål, fokusområden och processer i de olika produkterna. 
  • Möjlighet att i en vy se koppling till Do board: När du arbetar i produkternas vyer går det nu att se vilka mål, fokusområden, strategiska aktiviteter med mera som har kopplats som taktiskt fokus i Do board.
  • Förbättrad tangentbordsnavigering: Vi har sett över tangentbordsnavigeringen för att bättre möta WCAG-krav och i samband med det göra det enklare att arbeta på brädan.

 

Forms

Den här utvecklingen ingår i produktlicens.

Vi har gjort flera förbättringar i Forms i syfte att göra det enklare att besvara och följa upp checklistor. Läs mer om Forms i sin helhet i vår manual.

 

Möjlighet att bifoga dokument

Nu går det att bifoga dokument såsom exempelvis en PDF eller ett foto som styrker svaret på en fråga i en checklista.

Bifoga dokument till fråga

Möjlighet att svara "Ej relevant"

Oftast är alla frågor inte relevanta för samtliga svaranden. För att resultatet ska bli så rättvisande som möjligt har vi nu gjort det möjligt att svara "Ej relevant" på en fråga eller ett avsnitt i en checklista. 

Ej relevant

Svaret redovisas tydligt i den övergripande sammanställningen vilket ger en översikt på både enhetsnivå och aggregerad nivå.

 

Ta del av resultat från Forms i uppföljningsfönstret

Vi har gjort det möjligt att ta del av resultatet från en genomförd checklista direkt i uppföljningsfönstret. På så vis får du ett samlat underlag som underlättar den slutgiltiga bedömningen.

Forms i uppföljningsfönstret

 

Möjlighet att kopiera en checklista

För dig som administrerar checklistor har vi gjort det möjligt att kopiera en checklista för att enkelt kunna återanvända relevanta delar för en annan checklista. 

Kopiera checklista 1

 

 

Förbättrad hantering av databaser i plattformen

Nu kan alla kunder hantera sina databaser i Plattformadministrationen. Databashanteringen, Database hub, ger översikt över alla databaser som organisationen disponerar och det är möjligt att hantera databaser för olika syften, såsom historik, testning eller utbildning.

MicrosoftTeams-image (14) (1)
Beroende på om ni som kund har grundplattformen eller Enterprise är det möjligt att skapa olika antal extra instanser i syfte att exempelvis testa ny struktur i era planer eller tillhandahålla en utbildningsmiljö.

MicrosoftTeams-image (15)-2

För att optimera användningen av utrymmet är det även möjligt att ta bort historiska databaser och nyttja utrymmet till test- eller utbildning. Var dock noga med att läsa manualen som finns länkad i gränssnittet innan ni tar bort historiska kopior.

Antalet instanser kan såklart utökas med både mer utrymme för test- och utbildningsmiljöer samt historiska kopior. Kontakta er kundansvarig på Stratsys så berättar vi mer. Du hittar också mer information om hur databaser administreras i manualen.

 

Övriga förbättringar i plattformen

Möjlighet till flera Azure-AD-domäner för SSO-inloggning

För er som använder SSO via Office365 finns nu möjlighet att koppla på flera Azure-AD-domäner till er Stratsysuppsättning. Tidigare har det funnits en begränsning i att endast kunna göra koppling till en Azure-domän. Vi hoppas nu att fler kan använda SSO-inloggning.

I vår manual kan du läsa mer om SSO. 

 

Underliggande enheter är nu automatiskt valda i användaradministrationen

För att underlätta administration av användare har vi nu justerat beteendet i användaradministrationen så att underliggande enheter som standard är förvalda.

 

Möjlighet att välja om all data ska visas i fördelningsstapel eller inte

Vid analyser av data från underliggande enheter, exempelvis vid en gap-analys, är det nu möjligt att välja att endast visa data från underliggande enheter, inklusive de som också saknar data. Syftet är att få en mer rättvisande bild av var organisationen befinner sig i förhållande till målsättningar och på så vis bättre kunna vidta rätt åtgärder.

image 13

Tidigare visade fördelningsdiagrammet ett aggregerat värde för högsta nivån som räknades samman utifrån underliggande enheters värden.

image 14

Det nya valet finns tillgängligt i nodegenskapen "måluppfyllnadsdiagram" där du väljer vilken styrmodellskolumn som summeringen ska gälla för samt specifikt vilka data.  image 12