Blogginlägg / Hållbarhetsstyrning • 4 min lästid

Vad innebär ESG och är det något för mig?

ESG är ett mått som företag kan använda sig av för att beräkna sin påverkan på miljön. Det är också ett sätt för investerare att hitta och jämföra hållbara bolag som är värda deras investering. Men vad innebär egentligen ESG och vilka ska använda sig av det? Det får du veta här!

Vad är ESG?

Environmental, Social and Governance (ESG) är finansiell branschstandard som används för att mäta hur hållbart ett företag är. Syftet med ESG är att underlätta för investerare att hitta hållbara företag att investera i.

Standarden gör det möjligt att kartlägga och jämföra bolag baserat på hållbarhetskriterier. Tidigare har investerare främst utvärderat företag utifrån ett finansiellt perspektiv, men på senare tid har det blivit allt viktigare att även få med miljöaspekten.

 ESG utgår ifrån de tre huvudkriterierna miljö (Environmental), samhälle (Social) och styrning (Governance).

Environmental

Alla verksamheter påverkar miljön på ett eller annat sätt, till exempel genom transporter, utsläpp, avfall eller elförbrukning. Det är viktigt att både vara medveten om företags direkta och indirekta inverkan på miljön.

Social

Företag har ett socialt ansvar mot samhället och sin personal. Därför behöver man kartlägga verksamhetens arbetsförhållanden, inte bara i första led utan även i andra och tredje. Det är viktigt att företaget har insyn i hela försörjningskedjan och tar tydlig ställning när det kommer till frågor som arbetsvillkor, barn- och tvångsarbete.

Governance

Ett hållbart företag kräver effektiva styrprocesser. Därför är det viktigt att se över styrelsens roll och sammansättning. Finns det ett förebyggande arbete mot mutor och korruption inom företaget? Man tittar också på fördelningen av individer på chefspositioner baserat på faktorer som kön och mångfald.  

Varför ESG?

ESG är ett mått som främjas ansvarsfulla och hållbara investeringar. Verksamheter som jobbar med ESG kan öka sin konkurrenskraft eftersom de visar på en tydlig medvetenhet kring hållbarhetstänket. Det är inte ovanligt att företag som tar ställningstagande i miljöfrågor ökar sin attraktionskraft bland både kunder och medarbetare.

Men hållbarhetsarbetet är inte bara en affärsmässig investering, utan även ett sätt att förebygga framtida risker och utgifter. Det är möjligt att nya lagkrav och utgifter kan komma att införas för företag som har en stor miljöpåverkan i framtiden. Varför inte ta till åtgärder och förbereda sig för det redan nu?

Vilka kan använda ESG?

Alla verksamheter kan använda sig av ESG för att beräkna sin påverkan på miljö, samhälle och styrning. Standarden hjälper företag att öka medvetenheten kring miljöpåverkan, korruption och arbetsvillkor. Investerare och konsumenter kan använda sig av ESG för att hitta hållbara företag att lägga sina pengar på.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan jobba med ESG och andra hållbarhetsramverk? Kolla in Stratsys digitala verktyg för hållbarhetsstyrning.