Tillitsbaserad styrning i all ära – men hur skiljer det sig ifrån tidigare?

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Tillitsbaserad styrning i all ära – men hur skiljer det sig ifrån tidigare?</span>
Skriven av
Erika Gräns
Lästid
2 min

Funderar du på vad tillitsbaserad styrning innebär i praktiken och vilka steg som du och din organisation behöver ta för att arbeta mer tillitsbaserat? I denna artikel berättar jag om 5 skiften i hur vi styr och leder organisationer, och hur dessa påverkar hur vi planerar och följer upp vår verksamhets riktning och resultat.

Vi kan se en tydlig förändring i hur organisationer, ledningsgrupper och kvalitetsutvecklare tänker kring styrning och ledning. Detta skifte kunde anas även innan Tillitsdelegationen, men har därefter blivit än tydligare. En förändring som ger större utrymme för respektive medarbetare att hitta sitt engagemang och utveckling, men med bibehållen tydlighet i riktningen.

The most profound business challenge we face today is how to build organizations that can change as fast as change itself. – Gary Hamel

Fokus på syftet

Det som vi ser och hör och som vi med största sannolikhet är mitt i, är ett skifte till större fokus på syftet (Purpose) med verksamheten. Allt vi gör ska utgå ifrån för vem och vilka verksamheten finns till för. 

Samverkan genom nätverk

Förutom skiftet mot syfte ser vi förändringar i hur vi organiserar oss inom och mellan våra verksamheter. Strukturer av nätverksbaserade organisationer (Networks), ofta i form av att arbete sker mindre i silos till förmån av ökad samverkan, blir vanligare.

Det innebär att fler utvecklingsinitiativ bedrivs i projektform, med individer ifrån olika delar av organisationen. Expertis sätts ihop för att lösa en uppgift, oavsett var i organisationen du har din hierarkiska position.

Ökat självledarskap

Eftersom motivation och driv är starkt förknippat med självledarskap och mindre kontroll så är just ökat självledarskap (Empowering) hos chefer och medarbetare något som implementeras. I detta ligger ett stort kulturarbete hos många, men även behov av tydliga strukturer och utbildning för att kunna jobba mer självstyrande utifrån ledande principer.

Det är viktigt att poängtera att detta inte betyder att vi slutar mäta eller göra uppföljningar – det är en förändring som syftar till för vem vi gör uppföljning och hur återkopplingen på resultat, dokumentation och analys sker. 

Innovation och nytänkande

Att vi ser ett större fokus på experiment (Experimentation) betyder inte att allt vi gör ska vara i form av innovationer och banbrytande nytänkande. Det betyder att vi tillsätter en mindre grupp, med olika bakgrund och erfarenheter för att ta fram och testa. Vi testar nya koncept i mindre skala, utvärderar, skruvar och sedan implementerar i stort. Det gör att vi kan testa innan vi har alla svaren, sätta ihop diversifierad kunskap till något nytt och göra det snabbt.

Större transparens

Slutligen fokuserar vi nu på transparens (Transparency) för att vi ska skapa lärande organisationer, vi har inte ”råd” att låta erfarenheter, lärdomar och kunskap stanna hos en individ eller funktion. Vi måste agera snabb och lära av varandra, både av misstag och framgångar.

Sammanfattningsvis innebär tillitsbaserad styrning en förändring i hur vi planerar och följer upp våra verksamheters riktning och resultat.

Tillitsbaserad styrning leder till:

  • mer verksamhetsnära planering och uppföljning tack vare ett större självledarskap
  • mer löpande planering och uppföljning då vi ständigt lär och justerar utifrån kunskap
  • mer dialogform då det är mellan människor vi skapar mindre kontroll och mer lärande
  • mer lärande för organisationen
  • mer medborgare/kundfokus - för dem vi skapar värde 

Är du intresserad av att veta mer om hur detta skulle kunna se ut och fungera för just ditt team eller organisation? Tveka inte och kontakta oss för att prata mer om era förutsättningar eller läs mer om syftet med Tillitsbaserad styrning.