Riktade statsbidrag - så får du stöd i ansökningsprocessen

man_looking_out_a_window
Skriven av
Fredrik Demling
Lästid
2 min

Ett ämne som länge debatterats i Sverige är riktade statsbidrag. Somliga menar att ansökningsbara statsbidrag bör minska till antalet och andra menar att kommuner och regioner bör få bättre stöd i ansökningsprocessen och på så sätt minska arbetsbördan och säkra kvalitén i ansökningarna. I det här blogginlägget diskuterar vi ämnet, och vilket potentiellt stöd som finns att få.

Men innan vi blir för detaljerade ska vi reda ut; vad är egentligen ett statsbidrag? Och vilka konsekvenser får det när någonting går fel i ansökningsprocessen?

Riktade statsbidrag

Ett riktat statsbidrag är ett bidrag för ett specifikt ändamål eller verksamhet i en kommun eller ett landsting. När en kommun eller en region ansöker om ett riktat statsbidrag kan processen se olika ut beroende på syftet med bidraget. Avstämningsdatum och deadlines varierar också. Ansökningen av statsbidraget kan också vara förenad med en motprestation såsom medfinansiering, redovisning och/eller uppföljning.

Som ni förstår finns det ett flertal parametrar som riskerar att bli fel i ansökningsprocessen och de vanligaste felkällorna är att ansökan är felaktigt utförd eller att ett avstämningsdatum eller en deadline missats. I praktiken kan ett sådant administrativt misstag innebära att kommunen eller landstinget går miste om ett statsbidrag som de enligt bestämmelser har rätt till. I vissa av dessa fall har man kanske redan planerat aktiviteter kopplade till bidraget som istället får finansieras ur egen kassa eller till och med uteblir helt. I båda fallen innebär det en förlust för medborgarna.

Missade statsbidrag ingen ovanlighet

Under verksamhetsåret 2015-2016 gick Sveriges förskolor miste om 300 miljoner kronor i missade Statsbidrag rapporterade GP. Det händer att  mellanstora kommuner i Sverige missar att ansöka om matematiklyftet i tid och missar bidrag på flera miljoner kronor – det är något som tyvärr inte är ovanligt.

Vi på Stratsys arbetar med många kommuner runt om i Sverige och träffar kommuntjänstemän/-kvinnor från översta Norrland till sydligaste Skåne. När vi diskuterar verksamhetsstyrning och de olika processerna i kommun- och förvaltningsledning dyker nästintill alltid ämnet statsbidrag upp. Allt för ofta hör man då en djup suck, följt av ”det är en djungel”. För precis som debatten i media avslöjar innebär de riktade statsbidragen ett orosmoment hos många kommuner. Oron, eller missnöjet, kan härstamma från att man råkat missa en ansökan för att Göran var sjuk en vecka eller för att man fått avsätta Anna som spenderat halva sin arbetstid på ansökningar den senaste månaden. 

Stöd i hanteringen av ansökningsprocesserna

Debatten om hur framtiden bör se ut för de riktade statsbidragen är med andra ord nödvändig, dock gör vi på Stratsys inte några anspråk på att veta hur man på statlig instans löser dessa problem. Däremot kan vi med erfarenhet av verksamhetsstyrning i svensk offentlig verksamhet erbjuda stöd åt våra kunder i hanterandet av de riktade statsbidragen. För oavsett vad som händer med antalet statsbidrag eller utformningen av ansökningsprocesserna i framtiden så kommer riktade statsbidrag kräva en administrativ prestation av kommunen eller landstinget.  Därför finns också ett långsiktigt behov av stöd i denna process.

Det vi på Stratsys har gjort i samarbete med våra kommunkunder är att sätta upp en struktur för hur man på bästa möjliga sätt överblickar och följer ansökningsprocesserna för statsbidragen. De punkter som är viktiga för våra kommunkunder är ofta just tydligheten och åskådliggörandet av ansökningsprocesserna. Därutöver vill man kunna ansvarsfördela processerna till sina medarbetare samt kunna planera och koppla åtgärder och motprestationer till ansökningarna. Vi kommer inte att gå in djupare på hur Statsbidrag i Stratsys ser ut tekniskt, men du som vill veta mer kan läsa allt om Statsbidrag i Stratsys här.

Den respons vi har fått ifrån kommuner och regioner har varit mycket positiv och många har snabbt kommit igång med en fungerande struktur för hur man i organisationen ska hantera sina riktade statsbidrag – för att säkerställa att medborgare och personal inte blir utan berättigade bidrag.

Debatten kring ansökningsprocesserna och bidragens framtid kommer såklart att fortsätta -  och det med all rätt. För även om stödfunktioner som Stratsys finns för att hjälpa till med komplicerade processer finns ingen anledning från statligt håll att inte utveckla och underlätta för kommuner och regioner.