Internkontroll vs. annat kontrollarbete

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Internkontroll vs. annat kontrollarbete</span>
Skriven av
Karl Sandström
Lästid
1 min

Vad är skillnaden mellan Internkontrollen och liknande arbete inom arbetsmiljö, informationssäkerhet, med mera? Det ska vi svara på här!

Strukturerat, systematiskt, mer systematiskt

Internkontroll är ett generiskt verktyg för organisationsstyrning och ledning som handlar om att skapa robusta rutiner i leveransorganisationen och rutinverksamheten. Det har en högre systematiseringsgrad än Riskhantering, men är inte ämnesspecifik till skillnad från specialistverktyg.

När man har ett behov eller önskemål om att arbeta systematiskt inom ett specifikt ämne så innebär det också arbetsdimensioner som inte ryms inom Internkontrollen även om logiken och syftet överlappar och är helt linjerat och är en del av tillståndet av intern kontroll.

Generellt sett kan man säga att specialistarbetet fokuserat på ett ämne som är ytterligare en systematiserings och detaljnivågrad förbi Internkontrollen. Inom ramen för det ämnesspecifika arbetet sätter man mål för det arbetet och genererar risker och kontrollaktiviteter – relaterat både till upprätthållandet av specialistfunktionens arbete och till verksamheten i stort.

Det är en systematisk och strukturerad utveckling av arbetet inom en specifik ämnesdimension med hög detaljrikedom, ofta beroende och drivet av en specialistroll, och med ett koncentrerat redovisningsbehov kopplat till det.

Dubbelt arbete är inte delat arbete

Men med alla ämnesspecifika arbetsprocesser finns en uppenbar risk för silofiering och duplicering. När en organisation har behov/krav att arbeta i flera olika specialistdimensioner som arbetsmiljö, informationssäkerhet, miljö, fysisk säkerhet, med mera, ökar också risken för en överbelastning av verksamheten.

Detta på grund av delegering av specialistansvar utan förutsättningar att lösa det och/eller överbelastning genom att verksamheten ska avrapportera i flera olika system eller verktyg – ofta på liknande saker flera gånger.

Man kan se relationen mellan specialistverktyg och Internkontrollen som en metodfördjupning (ämnesspecifika verktyg) och krav/uppföljningskonsolidering (Internkontrollen). Specialistverktygen skapar förutsättningar att möta krav/behov inom ett ämne som kräver en separat arbetsprocess.

För att motverka duplicering och en eskalerad kravbild på verksamheten kan man följa upp delar av specialistarbetet genom Internkontrollen. Internkontrollen underlättar både för organisationen att få överblick, men också för de som befinner sig i verksamheten och utför arbetet att få en överblick på den samlade kravbilden mellan specialistämnena.

I ett digitalt verktyg kan man då också reducera rapporteringen till gemensamma nämnare där ett svar från verksamheten besvarar och möter behoven hos organisationen i flera dimensioner. En reducerad nettobelastning för verksamheten och en ökad nettonytta för organisationen.

Vill du veta mer eller ha en demonstration av hur produkterna tillsammans skapar ett högre värde är du naturligtvis välkommen att ta kontakt, så står vi gärna till tjänst.